బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 46)


మునయ ఊచుః
శ్రోతుమిచ్ఛామహే దేవ కథాశేషం మహీపతేః|
తస్మిన్క్షేత్రవరే గత్వా కిం చకార నరాధిపః||46-1||

బ్రహ్మోవాచ
శృణుధ్వం మునిశార్దూలాః ప్రవక్ష్యామి సమాసతః|
క్షేత్రసందర్శనం చైవ కృత్యం తస్య చ భూపతేః||46-2||

గత్వా తత్ర మహీపాలః క్షేత్రే త్రైలోక్యవిశ్రుతే|
దదర్శ రమణీయాని స్థానాని సరితస్తథా||46-3||

నదీ తత్ర మహాపుణ్యా విన్ధ్యపాదవినిర్గతా|
స్విత్త్రోపలేతి విఖ్యాతా సర్వపాపహరా శివా||46-4||

గఙ్గాతుల్యా మహాస్రోతా దక్షిణార్ణవగామినీ|
మహానదీతి నామ్నా సా పుణ్యతోయా సరిద్వరా||46-5||

దక్షిణస్యోదధేర్గర్భం శోభితా|
ఉభయోస్తటయోర్యస్యా గ్రామాశ్చ నగరాణి చ||46-6||

దృశ్యన్తే మునిశార్దూలాః సుసస్యాః సుమనోహరాః|
హృష్టపుష్టజనాకీర్ణా వస్త్రాలంకారభూషితాః||46-7||

బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః శూద్రాస్తత్ర పృథక్పృథక్|
స్వధర్మనిరతాః శాన్తా దృశ్యన్తే శుభలక్షణాః||46-8||

తామ్బూలపూర్ణవదనా మాలాదామవిభూషితాః|
వేదపూర్ణముఖా విప్రాః సషడఙ్గపదక్రమాః||46-9||

అగ్నిహోత్రరతాః కేచిత్కేచిదౌపాసనక్రియాః|
సర్వశాస్త్రార్థకుశలా యజ్వానో భూరిదక్షిణాః||46-10||

చత్వారే రాజమార్గేషు వనేషూపవనేషు చ|
సభామణ్డలహర్మ్యేషు దేవతాయతనేషు చ||46-11||

ఇతిహాసపురాణాని వేదాః సాఙ్గాః సులక్షణాః|
కావ్యశాస్త్రకథాస్తత్ర శ్రూయన్తే చ మహాజనైః||46-12||

స్త్రియస్తద్దేశవాసిన్యో రూపయౌవనగర్వితాః|
సంపూర్ణలక్షణోపేతా విస్తీర్ణశ్రోణిమణ్డలాః||46-13||

సరోరుహముఖాః శ్యామాః శరచ్చన్ద్రనిభాననాః|
పీనోన్నతస్తనాః సర్వాః సమృద్ధ్యా చారుదర్శనాః||46-14||

సౌవర్ణవలయాక్రాన్తా దివ్యైర్వస్త్రైరలంకృతాః|
కదలీగర్భసంకాశాః పద్మకిఞ్జల్కసప్రభాః||46-15||

బిమ్బాధరపుటాః కాన్తాః కర్ణాన్తాయతలోచనాః|
సుముఖాశ్చారుకేశాశ్చ హావభావావనామితాః||46-16||

కాశ్చిత్పద్మపలాశాక్ష్యః కాశ్చిదిన్దీవరేక్షణాః|
విద్యుద్విస్పష్టదశనాస్తన్వఙ్గ్యశ్చ తథాపరాః||46-17||

కుటిలాలకసంయుక్తాః సీమన్తేన విరాజితాః|
గ్రీవాభరణసంయుక్తా మాల్యదామవిభూషితాః||46-18||

కుణ్డలై రత్నసంయుక్తైః కర్ణపూరైర్మనోహరైః|
దేవయోషిత్ప్రతీకాశా దృశ్యన్తే శుభలక్షణాః||46-19||

దివ్యగీతవరైర్ధన్యైః క్రీడమానా వరాఙ్గనాః|
వీణావేణుమృదఙ్గైశ్చ పణవైశ్చైవ గోముఖైః||46-20||

శఙ్ఖదున్దుభినిర్ఘోషైర్నానావాద్యైర్మనోహరైః|
క్రీడన్త్యస్తాః సదా హృష్టా విలాసిన్యః పరస్పరమ్||46-21||

ఏవమాది తథానేక-గీతవాద్యవిశారదాః|
దివా రాత్రౌ సమాయుక్తాః కామోన్మత్తా వరాఙ్గనాః||46-22||

భిక్షువైఖానసైః సిద్ధైః స్నాతకైర్బ్రహ్మచారిభిః|
మన్త్రసిద్ధైస్తపఃసిద్ధైర్యజ్ఞసిద్ధైర్నిషేవితమ్||46-23||

ఇత్యేవం దదృశే రాజా క్షేత్రం పరమశోభనమ్|
అత్రైవారాధయిష్యామి భగవన్తం సనాతనమ్||46-24||

జగద్గురుం పరం దేవం పరం పారం పరం పదమ్|
సర్వేశ్వరేశ్వరం విష్ణుమనన్తమపరాజితమ్||46-25||

ఇదం తన్మానసం తీర్థం జ్ఞాతం మే పురుషోత్తమమ్|
కల్పవృక్షో మహాకాయో న్యగ్రోధో యత్ర తిష్ఠతి||46-26||

ప్రతిమా చేన్ద్రనీలాఖ్యా స్వయం దేవేన గోపితా|
న చాత్ర దృశ్యతే చాన్యా ప్రతిమా వైష్ణవీ శుభా||46-27||

తథా యత్నం కరిష్యామి యథా దేవో జగత్పతిః|
ప్రత్యక్షం మమ చాభ్యేతి విష్ణుః సత్యపరాక్రమః||46-28||

యజ్ఞైర్దానైస్తపోభిశ్చ హోమైర్ధ్యానైస్తథార్చనైః|
ఉపవాసైశ్చ విధివచ్చరేయం వ్రతముత్తమమ్||46-29||

అనన్యమనసా చైవ తన్మనా నాన్యమానసః|
విష్ణ్వాయతనవిన్యాసే ప్రారమ్భం చ కరోమ్యహమ్||46-30||


బ్రహ్మపురాణము