బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 37)


బ్రహ్మోవాచ
అథ వృత్తే వివాహే తు భవస్యామితతేజసః|
ప్రహర్షమతులం గత్వా దేవాః శక్రపురోగమాః|
తుష్టువుర్వాగ్భిరాద్యాభిః ప్రణేముస్తే మహేశ్వరమ్||37-1||

దేవా ఊచుః
నమః పర్వతలిఙ్గాయ పర్వతేశాయ వై నమః|
నమః పవనవేగాయ విరూపాయాజితాయ చ|
నమః క్లేశవినాశాయ దాత్రే చ శుభసంపదామ్||37-2||

నమో నీలశిఖణ్డాయ అమ్బికాపతయే నమః|
నమః పవనరూపాయ శతరూపాయ వై నమః||37-3||

నమో భైరవరూపాయ విరూపనయనాయ చ|
నమః సహస్రనేత్రాయ సహస్రచరణాయ చ||37-4||

నమో దేవవయస్యాయ వేదాఙ్గాయ నమో నమః|
విష్టమ్భనాయ శక్రస్య బాహ్వోర్వేదాఙ్కురాయ చ||37-5||

చరాచరాధిపతయే శమనాయ నమో నమః|
సలిలాశయలిఙ్గాయ యుగాన్తాయ నమో నమః||37-6||

నమః కపాలమాలాయ కపాలసూత్రధారిణే|
నమః కపాలహస్తాయ దణ్డినే గదినే నమః||37-7||

నమస్త్రైలోక్యనాథాయ పశులోకరతాయ చ|
నమః ఖట్వాఙ్గహస్తాయ ప్రమథార్తిహరాయ చ||37-8||

నమో యజ్ఞశిరోహన్త్రే కృష్ణకేశాపహారిణే|
భగనేత్రనిపాతాయ పూష్ణో దన్తహరాయ చ||37-9||

నమః పినాకశూలాసి-ఖడ్గముద్గరధారిణే|
నమో ऽస్తు కాలకాలాయ తృతీయనయనాయ చ||37-10||

అన్తకాన్తకృతే చైవ నమః పర్వతవాసినే|
సువర్ణరేతసే చైవ నమః కుణ్డలధారిణే||37-11||

దైత్యానాం యోగనాశాయ యోగినాం గురవే నమః|
శశాఙ్కాదిత్యనేత్రాయ లలాటనయనాయ చ||37-12||

నమః శ్మశానరతయే శ్మశానవరదాయ చ|
నమో దైవతనాథాయ త్ర్యమ్బకాయ నమో నమః||37-13||

గృహస్థసాధవే నిత్యం జటిలే బ్రహ్మచారిణే|
నమో ముణ్డార్ధముణ్డాయ పశూనాం పతయే నమః||37-14||

సలిలే తప్యమానాయ యోగైశ్వర్యప్రదాయ చ|
నమః శాన్తాయ దాన్తాయ ప్రలయోత్పత్తికారిణే||37-15||

నమో ऽనుగ్రహకర్త్రే చ స్థితికర్త్రే నమో నమః|
నమో రుద్రాయ వసవ ఆదిత్యాయాశ్వినే నమః||37-16||

నమః పిత్రే ऽథ సాంఖ్యాయ విశ్వేదేవాయ వై నమః|
నమః శర్వాయ ఉగ్రాయ శివాయ వరదాయ చ||37-17||

నమో భీమాయ సేనాన్యే పశూనాం పతయే నమః|
శుచయే వైరిహానాయ సద్యోజాతాయ వై నమః||37-18||

మహాదేవాయ చిత్రాయ విచిత్రాయ చ వై నమః|
ప్రధానాయాప్రమేయాయ కార్యాయ కారణాయ చ||37-19||

పురుషాయ నమస్తే ऽస్తు పురుషేచ్ఛాకరాయ చ|
నమః పురుషసంయోగ-ప్రధానగుణకారిణే||37-20||

ప్రవర్తకాయ ప్రకృతేః పురుషస్య చ సర్వశః|
కృతాకృతస్య సత్కర్త్రే ఫలసంయోగదాయ చ||37-21||

కాలజ్ఞాయ చ సర్వేషాం నమో నియమకారిణే|
నమో వైషమ్యకర్త్రే చ గుణానాం వృత్తిదాయ చ||37-22||

నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే భూతభావన|
శివ సౌమ్యముఖో ద్రష్టుం భవ సౌమ్యో హి నః ప్రభో||37-23||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవం స భగవాన్దేవో జగత్పతిరుమాపతిః|
స్తూయమానః సురైః సర్వైరమరానిదమబ్రవీత్||37-24||

శ్రీశంకర ఉవాచ
ద్రష్టుం సుఖశ్చ సౌమ్యశ్చ దేవానామస్మి భోః సురాః|
వరం వరయత క్షిప్రం దాతాస్మి తమసంశయమ్||37-25||

బ్రహ్మోవాచ
తతస్తే ప్రణతాః సర్వే సురా ఊచుస్త్రిలోచనమ్||37-26||

దేవా ఊచుః
తవైవ భగవన్హస్తే వర ఏషో ऽవతిష్ఠతామ్|
యదా కార్యం తదా నస్త్వం దాస్యసే వరమీప్సితమ్||37-27||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవమస్త్వితి తానుక్త్వా విసృజ్య చ సురాన్హరః|
లోకాంశ్చ ప్రమథైః సార్ధం వివేశ భవనం స్వకమ్||37-28||

యస్తు హరోత్సవమద్భుతమేనం|
గాయతి దైవతవిప్రసమక్షమ్|
సో ऽప్రతిరూపగణేశసమానో|
దేహవిపర్యయమేత్య సుఖీ స్యాత్||37-29||

బ్రహ్మోవాచ
విప్రవర్యాః స్తవం హీమం శృణుయాద్వా పఠేచ్చ యః|
స సర్వలోకగో దేవైః పూజ్యతే ऽమరరాడివ||37-30||


బ్రహ్మపురాణము