బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 28)


బ్రహ్మోవాచ
తత్రాస్తే భారతే వర్షే దక్షిణోదధిసంస్థితః|
ఓణ్డ్రదేశ ఇతి ఖ్యాతః స్వర్గమోక్షప్రదాయకః||28-1||

సముద్రాదుత్తరం తావద్యావద్విరజమణ్డలమ్|
దేశో ऽసౌ పుణ్యశీలానాం గుణైః సర్వైరలంకృతః||28-2||

తత్ర దేశప్రసూతా యే బ్రాహ్మణాః సంయతేన్ద్రియాః|
తపఃస్వాధ్యాయనిరతా వన్ద్యాః పూజ్యాశ్చ తే సదా||28-3||

శ్రాద్ధే దానే వివాహే చ యజ్ఞే వాచార్యకర్మణి|
ప్రశస్తాః సర్వకార్యేషు తత్రదేశోద్భవా ద్విజాః||28-4||

షట్కర్మనిరతాస్తత్ర బ్రాహ్మణా వేదపారగాః|
ఇతిహాసవిదశ్చైవ పురాణార్థవిశారదాః||28-5||

సర్వశాస్త్రార్థకుశలా యజ్వానో వీతమత్సరాః|
అగ్నిహోత్రరతాః కేచిత్కేచిత్స్మార్తాగ్నితత్పరాః||28-6||

పుత్రదారధనైర్యుక్తా దాతారః సత్యవాదినః|
నివసన్త్యుత్కలే పుణ్యే యజ్ఞోత్సవవిభూషితే||28-7||

ఇతరే ऽపి త్రయో వర్ణాః క్షత్రియాద్యాః సుసంయతాః|
స్వకర్మనిరతాః శాన్తాస్తత్ర తిష్ఠన్తి ధార్మికాః||28-8||

కోణాదిత్య ఇతి ఖ్యాతస్తస్మిన్దేశే వ్యవస్థితః|
యం దృష్ట్వా భాస్కరం మర్త్యః సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే||28-9||

మునయ ఊచుః
శ్రోతుమిచ్ఛామ తద్బ్రూహి క్షేత్రం సూర్యస్య సాంప్రతమ్|
తస్మిన్దేశే సురశ్రేష్ఠ యత్రాస్తే స దివాకరః||28-10||

బ్రహ్మోవాచ
లవణస్యోదధేస్తీరే పవిత్రే సుమనోహరే|
సర్వత్ర వాలుకాకీర్ణే దేశే సర్వగుణాన్వితే||28-11||

చమ్పకాశోకబకులైః కరవీరైః సపాటలైః|
పుంనాగైః కర్ణికారైశ్చ బకులైర్నాగకేసరైః||28-12||

తగరైర్ధవబాణైశ్చ అతిముక్తైః సకుబ్జకైః|
మాలతీకున్దపుష్పైశ్చ తథాన్యైర్మల్లికాదిభిః||28-13||

కేతకీవనఖణ్డైశ్చ సర్వర్తుకుసుమోజ్జ్వలైః|
కదమ్బైర్లకుచైః శాలైః పనసైర్దేవదారుభిః||28-14||

సరలైర్ముచుకున్దైశ్చ చన్దనైశ్చ సితేతరైః|
అశ్వత్థైః సప్తపర్ణైశ్చ ఆమ్రైరామ్రాతకైస్తథా||28-15||

తాలైః పూగఫలైశ్చైవ నారికేరైః కపిత్థకైః|
అన్యైశ్చ వివిధైర్వృక్షైః సర్వతః సమలంకృతమ్||28-16||

క్షేత్రం తత్ర రవేః పుణ్యమాస్తే జగతి విశ్రుతమ్|
సమన్తాద్యోజనం సాగ్రం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్||28-17||

ఆస్తే తత్ర స్వయం దేవః సహస్రాంశుర్దివాకరః|
కోణాదిత్య ఇతి ఖ్యాతో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః||28-18||

మాఘే మాసి సితే పక్షే సప్తమ్యాం సంయతేన్ద్రియః|
కృతోపవాసో యత్రేత్య స్నాత్వా తు మకరాలయే||28-19||

కృతశౌచో విశుద్ధాత్మా స్మరన్దేవం దివాకరమ్|
సాగరే విధివత్స్నాత్వా శర్వర్యన్తే సమాహితః||28-20||

దేవానృషీన్మనుష్యాంశ్చ పితౄన్సంతర్ప్య చ ద్విజాః|
ఉత్తీర్య వాససీ ధౌతే పరిధాయ సునిర్మలే||28-21||

ఆచమ్య ప్రయతో భూత్వా తీరే తస్య మహోదధేః|
ఉపవిశ్యోదయే కాలే ప్రాఙ్ముఖః సవితుస్తదా||28-22||

విలిఖ్య పద్మం మేధావీ రక్తచన్దనవారిణా|
అష్టపత్త్రం కేసరాఢ్యం వర్తులం చోర్ధ్వకర్ణికమ్||28-23||

తిలతణ్డులతోయం చ రక్తచన్దనసంయుతమ్|
రక్తపుష్పం సదర్భం చ ప్రక్షిపేత్తామ్రభాజనే||28-24||

తామ్రాభావే ऽర్కపత్త్రస్య పుటే కృత్వా తిలాదికమ్|
పిధాయ తన్మునిశ్రేష్ఠాః పాత్రం పాత్రేణ విన్యసేత్||28-25||

కరన్యాసాఙ్గవిన్యాసం కృత్వాఙ్గైర్హృదయాదిభిః|
ఆత్మానం భాస్కరం ధ్యాత్వా సమ్యక్శ్రద్ధాసమన్వితః||28-26||

మధ్యే చాగ్నిదలే ధీమాన్నైరృతే శ్వసనే దలే|
కామారిగోచరే చైవ పునర్మధ్యే చ పూజయేత్||28-27||

ప్రభూతం విమలం సారమారాధ్యం పరమం సుఖమ్|
సంపూజ్య పద్మమావాహ్య గగనాత్తత్ర భాస్కరమ్||28-28||

కర్ణికోపరి సంస్థాప్య తతో ముద్రాం ప్రదర్శయేత్|
కృత్వా స్నానాదికం సర్వం ధ్యాత్వా తం సుసమాహితః||28-29||

సితపద్మోపరి రవిం తేజోబిమ్బే వ్యవస్థితమ్|
పిఙ్గాక్షం ద్విభుజం రక్తం పద్మపత్త్రారుణామ్బరమ్||28-30||

సర్వలక్షణసంయుక్తం సర్వాభరణభూషితమ్|
సురూపం వరదం శాన్తం ప్రభామణ్డలమణ్డితమ్||28-31||

ఉద్యన్తం భాస్కరం దృష్ట్వా సాన్ద్రసిన్దూరసంనిభమ్|
తతస్తత్పాత్రమాదాయ జానుభ్యాం ధరణీం గతః||28-32||

కృత్వా శిరసి తత్పాత్రమేకచిత్తస్తు వాగ్యతః|
త్ర్యక్షరేణ తు మన్త్రేణ సూర్యాయార్ఘ్యం నివేదయేత్||28-33||

అదీక్షితస్తు తస్యైవ నామ్నైవార్ఘం ప్రయచ్ఛతి|
శ్రద్ధయా భావయుక్తేన భక్తిగ్రాహ్యో రవిర్యతః||28-34||

అగ్నినిరృతివాయ్వీశ-మధ్యపూర్వాదిదిక్షు చ|
హృచ్ఛిరశ్చ శిఖావర్మ-నేత్రాణ్యస్త్రం చ పూజయేత్||28-35||

దత్త్వార్ఘ్యం గన్ధధూపం చ దీపం నైవేద్యమేవ చ|
జప్త్వా స్తుత్వా నమస్కృత్వా ముద్రాం బద్ధ్వా విసర్జయేత్||28-36||

యే వార్ఘ్యం సంప్రయచ్ఛన్తి సూర్యాయ నియతేన్ద్రియాః|
బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః స్త్రియః శూద్రాశ్చ సంయతాః||28-37||

భక్తిభావేన సతతం విశుద్ధేనాన్తరాత్మనా|
తే భుక్త్వాభిమతాన్కామాన్ప్రాప్నువన్తి పరాం గతిమ్||28-38||

త్రైలోక్యదీపకం దేవం భాస్కరం గగనేచరమ్|
యే సంశ్రయన్తి మనుజాస్తే స్యుః సుఖస్య భాజనమ్||28-39||

యావన్న దీయతే చార్ఘ్యం భాస్కరాయ యథోదితమ్|
తావన్న పూజయేద్విష్ణుం శంకరం వా సురేశ్వరమ్||28-40||

తస్మాత్ప్రయత్నమాస్థాయ దద్యాదర్ఘ్యం దినే దినే|
ఆదిత్యాయ శుచిర్భూత్వా పుష్పైర్గన్ధైర్మనోరమైః||28-41||

ఏవం దదాతి యశ్చార్ఘ్యం సప్తమ్యాం సుసమాహితః|
ఆదిత్యాయ శుచిః స్నాతః స లభేదీప్సితం ఫలమ్||28-42||

రోగాద్విముచ్యతే రోగీ విత్తార్థీ లభతే ధనమ్|
విద్యాం ప్రాప్నోతి విద్యార్థీ సుతార్థీ పుత్రవాన్భవేత్||28-43||

యం యం కామమభిధ్యాయన్సూర్యాయార్ఘ్యం ప్రయచ్ఛతి|
తస్య తస్య ఫలం సమ్యక్ప్రాప్నోతి పురుషః సుధీః||28-44||

స్నాత్వా వై సాగరే దత్త్వా సూర్యాయార్ఘ్యం ప్రణమ్య చ|
నరో వా యది వా నారీ సర్వకామఫలం లభేత్||28-45||

తతః సూర్యాలయం గచ్ఛేత్పుష్పమాదాయ వాగ్యతః|
ప్రవిశ్య పూజయేద్భానుం కృత్వా తు త్రిః ప్రదక్షిణమ్||28-46||

పూజయేత్పరయా భక్త్యా కోణార్కం మునిసత్తమాః|
గన్ధైః పుష్పైస్తథా దీపైర్ధూపైర్నైవేద్యకైరపి||28-47||

దణ్డవత్ప్రణిపాతైశ్చ జయశబ్దైస్తథా స్తవైః|
ఏవం సంపూజ్య తం దేవం సహస్రాంశుం జగత్పతిమ్||28-48||

దశానామశ్వమేధానాం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః|
సర్వపాపవినిర్ముక్తో యువా దివ్యవపుర్నరః||28-49||

సప్తావరాన్సప్త పరాన్వంశానుద్ధృత్య భో ద్విజాః|
విమానేనార్కవర్ణేన కామగేన సువర్చసా||28-50||

ఉపగీయమానో గన్ధర్వైః సూర్యలోకం స గచ్ఛతి|
భుక్త్వా తత్ర వరాన్భోగాన్యావదాభూతసంప్లవమ్||28-51||

పుణ్యక్షయాదిహాయాతః ప్రవరే యోగినాం కులే|
చతుర్వేదో భవేద్విప్రః స్వధర్మనిరతః శుచిః||28-52||

యోగం వివస్వతః ప్రాప్య తతో మోక్షమవాప్నుయాత్|
చైత్రే మాసి సితే పక్షే యాత్రాం దమనభఞ్జికామ్||28-53||

యః కరోతి నరస్తత్ర పూర్వోక్తం స ఫలం లభేత్|
శయనోత్థాపనే భానోః సంక్రాన్త్యాం విషువాయనే||28-54||

వారే రవేస్తిథౌ చైవ పర్వకాలే ऽథవా ద్విజాః|
యే తత్ర యాత్రాం కుర్వన్తి శ్రద్ధయా సంయతేన్ద్రియాః||28-55||

విమానేనార్కవర్ణేన సూర్యలోకం వ్రజన్తి తే|
ఆస్తే తత్ర మహాదేవస్తీరే నదనదీపతేః||28-56||

రామేశ్వర ఇతి ఖ్యాతః సర్వకామఫలప్రదః|
యే తం పశ్యన్తి కామారిం స్నాత్వా సమ్యఙ్మహోదధౌ||28-57||

గన్ధైః పుష్పైస్తథా ధూపైర్దీపైర్నైవేద్యకైర్వరైః|
ప్రణిపాతైస్తథా స్తోత్రైర్గీతైర్వాద్యైర్మనోహరైః||28-58||

రాజసూయఫలం సమ్యగ్వాజిమేధఫలం తథా|
ప్రాప్నువన్తి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం తథా||28-59||

కామగేన విమానేన కిఙ్కిణీజాలమాలినా|
ఉపగీయమానా గన్ధర్వైః శివలోకం వ్రజన్తి తే||28-60||

ఆహూతసంప్లవం యావద్భుక్త్వా భోగాన్మనోరమాన్|
పుణ్యక్షయాదిహాగత్య చాతుర్వేదా భవన్తి తే||28-61||

శాంకరం యోగమాస్థాయ తతో మోక్షం వ్రజన్తి తే|
యస్తత్ర సవితుః క్షేత్రే ప్రాణాంస్త్యజతి మానవః||28-62||

స సూర్యలోకమాస్థాయ దేవవన్మోదతే దివి|
పునర్మానుషతాం ప్రాప్య రాజా భవతి ధార్మికః||28-63||

యోగం రవేః సమాసాద్య తతో మోక్షమవాప్నుయాత్|
ఏవం మయా మునిశ్రేష్ఠాః ప్రోక్తం క్షేత్రం సుదుర్లభమ్||28-64||

కోణార్కస్యోదధేస్తీరే భుక్తిముక్తిఫలప్రదః||28-65||


బ్రహ్మపురాణము