బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 26)


మునయ ఊచుః
పృథివ్యాముత్తమాం భూమిం ధర్మకామార్థమోక్షదామ్|
తీర్థానాముత్తమం తీర్థం బ్రూహి నో వదతాం వర||26-1||

లోమహర్షణ ఉవాచ
ఇమం ప్రశ్నం మమ గురుం పప్రచ్ఛుర్మునయః పురా|
తమహం సంప్రవక్ష్యామి యత్పృచ్ఛధ్వం ద్విజోత్తమాః||26-2||

స్వాశ్రమే సుమహాపుణ్యే నానాపుష్పోపశోభితే|
నానాద్రుమలతాకీర్ణే నానామృగగణైర్యుతే||26-3||

పుంనాగైః కర్ణికారైశ్చ సరలైర్దేవదారుభిః|
శాలైస్తాలైస్తమాలైశ్చ పనసైర్ధవఖాదిరైః||26-4||

పాటలాశోకబకులైః కరవీరైః సచమ్పకైః|
అన్యైశ్చ వివిధైర్వృక్షైర్నానాపుష్పోపశోభితైః||26-5||

కురుక్షేత్రే సమాసీనం వ్యాసం మతిమతాం వరమ్|
మహాభారతకర్తారం సర్వశాస్త్రవిశారదమ్||26-6||

అధ్యాత్మనిష్ఠం సర్వజ్ఞం సర్వభూతహితే రతమ్|
పురాణాగమవక్తారం వేదవేదాఙ్గపారగమ్||26-7||

పరాశరసుతం శాన్తం పద్మపత్త్రాయతేక్షణమ్|
ద్రష్టుమభ్యాయయుః ప్రీత్యా మునయః సంశితవ్రతాః||26-8||

కశ్యపో జమదగ్నిశ్చ భరద్వాజో ऽథ గౌతమః|
వసిష్ఠో జైమినిర్ధౌమ్యో మార్కణ్డేయో ऽథ వాల్మికిః||26-9||

విశ్వామిత్రః శతానన్దో వాత్స్యో గార్గ్యో ऽథ ఆసురిః|
సుమన్తుర్భార్గవో నామ కణ్వో మేధాతిథిర్గురుః||26-10||

మాణ్డవ్యశ్చ్యవనో ధూమ్రో హ్యసితో దేవలస్తథా|
మౌద్గల్యస్తృణయజ్ఞశ్చ పిప్పలాదో ऽకృతవ్రణః||26-11||

సంవర్తః కౌశికో రైభ్యో మైత్రేయో హరితస్తథా|
శాణ్డిల్యశ్చ విభాణ్డశ్చ దుర్వాసా లోమశస్తథా||26-12||

నారదః పర్వతశ్చైవ వైశంపాయనగాలవౌ|
భాస్కరిః పూరణః సూతః పులస్త్యః కపిలస్తథా||26-13||

ఉలూకః పులహో వాయుర్దేవస్థానశ్చతుర్భుజః|
సనత్కుమారః పైలశ్చ కృష్ణః కృష్ణానుభౌతికః||26-14||

ఏతైర్మునివరైశ్చాన్యైర్వృతః సత్యవతీసుతః|
రరాజ స మునిః శ్రీమాన్నక్షత్రైరివ చన్ద్రమాః||26-15||

తానాగతాన్మునీన్సర్వాన్పూజయామాస వేదవిత్|
తే ऽపి తం ప్రతిపూజ్యైవ కథాం చక్రుః పరస్పరమ్||26-16||

కథాన్తే తే మునిశ్రేష్ఠాః కృష్ణం సత్యవతీసుతమ్|
పప్రచ్ఛుః సంశయం సర్వే తపోవననివాసినః||26-17||

మునయ ఊచుః
మునే వేదాంశ్చ శాస్త్రాణి పురాణాగమభారతమ్|
భూతం భవ్యం భవిష్యం చ సర్వం జానాసి వాఙ్మయమ్||26-18||

కష్టే ऽస్మిన్దుఃఖబహులే నిఃసారే భవసాగరే|
రాగగ్రాహాకులే రౌద్రే విషయోదకసంప్లవే||26-19||

ఇన్ద్రియావర్తకలిలే దృష్టోర్మిశతసంకులే|
మోహపఙ్కావిలే దుర్గే లోభగమ్భీరదుస్తరే||26-20||

నిమజ్జజ్జగదాలోక్య నిరాలమ్బమచేతనమ్|
పృచ్ఛామస్త్వాం మహాభాగం బ్రూహి నో మునిసత్తమ||26-21||

శ్రేయః కిమత్ర సంసారే భైరవే లోమహర్షణే|
ఉపదేశప్రదానేన లోకానుద్ధర్తుమర్హసి||26-22||

దుర్లభం పరమం క్షేత్రం వక్తుమర్హసి మోక్షదమ్|
పృథివ్యాం కర్మభూమిం చ శ్రోతుమిచ్ఛామహే వయమ్||26-23||

కృత్వా కిల నరః సమ్యక్కర్మ భూమౌ యథోదితమ్|
ప్రాప్నోతి పరమాం సిద్ధిం నరకం చ వికర్మతః||26-24||

మోక్షక్షేత్రే తథా మోక్షం ప్రాప్నోతి పురుషః సుధీః|
తస్మాద్బ్రూహి మహాప్రాజ్ఞ యత్పృష్టో ऽసి ద్విజోత్తమ||26-25||

శ్రుత్వా తు వచనం తేషాం మునీనాం భావితాత్మనామ్|
వ్యాసః ప్రోవాచ భగవాన్భూతభవ్యభవిష్యవిత్||26-26||

వ్యాస ఉవాచ
శృణుధ్వం మునయః సర్వే వక్ష్యామి యది పృచ్ఛథ|
యః సంవాదో ऽభవత్పూర్వమృషీణాం బ్రహ్మణా సహ||26-27||

మేరుపృష్ఠే తు విస్తీర్ణే నానారత్నవిభూషితే|
నానాద్రుమలతాకీర్ణే నానాపుష్పోపశోభితే||26-28||

నానాపక్షిరుతే రమ్యే నానాప్రసవనాకులే|
నానాసత్త్వసమాకీర్ణే నానాశ్చర్యసమన్వితే||26-29||

నానావర్ణశిలాకీర్ణే నానాధాతువిభూషితే|
నానామునిజనాకీర్ణే నానాశ్రమసమన్వితే||26-30||

తత్రాసీనం జగన్నాథం జగద్యోనిం చతుర్ముఖమ్|
జగత్పతిం జగద్వన్ద్యం జగదాధారమీశ్వరమ్||26-31||

దేవదానవగన్ధర్వైర్యక్షవిద్యాధరోరగైః|
మునిసిద్ధాప్సరోభిశ్చ వృతమన్యైర్దివాలయైః||26-32||

కేచిత్స్తువన్తి తం దేవం కేచిద్గాయన్తి చాగ్రతః|
కేచిద్వాద్యాని వాద్యన్తే కేచిన్నృత్యన్తి చాపరే||26-33||

ఏవం ప్రముదితే కాలే సర్వభూతసమాగమే|
నానాకుసుమగన్ధాఢ్యే దక్షిణానిలసేవితే||26-34||

భృగ్వాద్యాస్తం తదా దేవం ప్రణిపత్య పితామహమ్|
ఇమమర్థమృషివరాః పప్రచ్ఛుః పితరం ద్విజాః||26-35||

ఋషయ ఊచుః
భగవఞ్శ్రోతుమిచ్ఛామః కర్మభూమిం మహీతలే|
వక్తుమర్హసి దేవేశ మోక్షక్షేత్రం చ దుర్లభమ్||26-36||

వ్యాస ఉవాచ
తేషాం వచనమాకర్ణ్య ప్రాహ బ్రహ్మా సురేశ్వరః|
పప్రచ్ఛుస్తే యథా ప్రశ్నం తత్సర్వం మునిసత్తమాః||26-37||


బ్రహ్మపురాణము