బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 246

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 246)


లోమహర్షణ ఉవాచ
ఏవం పురా మునీన్వ్యాసః పురాణం శ్లక్ష్ణయా గిరా|
దశాష్టదోషరహితైర్వాక్యైః సారతరైర్ద్విజాః||246-1||

పూర్ణమస్తమలైః శుద్ధైర్ నానాశాస్త్రసముచ్చయైః|
జాతిశుద్ధసమాయుక్తం సాధుశబ్దోపశోభితమ్||246-2||

పూర్వపక్షోక్తిసిద్ధాన్త-పరినిష్ఠాసమన్వితమ్|
శ్రావయిత్వా యథాన్యాయం విరరామ మహామతిః||246-3||

తే ऽపి శ్రుత్వా మునిశ్రేష్ఠాః పురాణం వేదసంమితమ్|
ఆద్యం బ్రాహ్మాభిధానం చ సర్వవాఞ్ఛాఫలప్రదమ్||246-4||

హృష్టా బభూవుః సుప్రీతా విస్మితాశ్చ పునః పునః|
ప్రశశంసుస్తదా వ్యాసం కృష్ణద్వైపాయనం మునిమ్||246-5||

మునయ ఊచుః
అహో త్వయా మునిశ్రేష్ఠ పురాణం శ్రుతిసంమితమ్|
సర్వాభిప్రేతఫలదం సర్వపాపహరం పరమ్||246-6||

ప్రోక్తం శ్రుతం తథాస్మాభిర్విచిత్రపదమక్షరమ్|
న తే ऽస్త్యవిదితం కించిత్త్రిషు లోకేషు వై ప్రభో||246-7||

సర్వజ్ఞస్త్వం మహాభాగ దేవేష్వివ బృహస్పతిః|
నమస్యామో మహాప్రాజ్ఞం బ్రహ్మిష్ఠం త్వాం మహామునిమ్||246-8||

యేన త్వయా తు వేదార్థా భారతే ప్రకటీకృతాః|
కః శక్నోతి గుణాన్వక్తుం తవ సర్వాన్మహామునే||246-9||

అధీత్య చతురో వేదాన్సాఙ్గాన్వ్యాకరణాని చ|
కృతవాన్భారతం శాస్త్రం తస్మై జ్ఞానాత్మనే నమః||246-10||

నమో ऽస్తు తే వ్యాస విశాలబుద్ధే|
ఫుల్లారవిన్దాయతపత్త్రనేత్ర|
యేన త్వయా భారతతైలపూర్ణః|
ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయః ప్రదీపః||246-11||

అజ్ఞానతిమిరాన్ధానాం భ్రామితానాం కుదృష్టిభిః|
జ్ఞానాఞ్జనశలాకేన త్వయా చోన్మీలితా దృశః||246-12||

ఏవముక్త్వా సమభ్యర్చ్య వ్యాసం తే చైవ పూజితాః|
జగ్ముర్యథాగతం సర్వే కృతకృత్యాః స్వమాశ్రమమ్||246-13||

తథా మయా మునిశ్రేష్ఠా కథితం హి సనాతనమ్|
పురాణం సుమహాపుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్||246-14||

యథా భవద్భిః పృష్టో ऽహం సంప్రశ్నం ద్విజసత్తమాః|
వ్యాసప్రసాదాత్తత్సర్వం మయా సంపరికీర్తితమ్||246-15||

ఇదం గృహస్థైః శ్రోతవ్యం యతిభిర్బ్రహ్మచారిభిః|
ధనసౌఖ్యప్రదం నౄణాం పవిత్రం పాపనాశనమ్||246-16||

తథా బ్రహ్మపరైర్విప్రైర్బ్రాహ్మణాద్యైః సుసంయతైః|
శ్రోతవ్యం సుప్రయత్నేన సమ్యక్శ్రేయోభికాఙ్క్షిభిః||246-17||

ప్రాప్నోతి బ్రాహ్మణో విద్యాం క్షత్రియో విజయం రణే|
వైశ్యస్తు ధనమక్షయ్యం శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్||246-18||

యం యం కామమభిధ్యాయఞ్శృణోతి పురుషః శుచిః|
తం తం కామమవాప్నోతి నరో నాస్త్యత్ర సంశయః||246-19||

పురాణం వైష్ణవం త్వేతత్సర్వకిల్బిషనాశనమ్|
విశిష్టం సర్వశాస్త్రేభ్యః పురుషార్థోపపాదకమ్||246-20||

ఏతద్వో యన్మయాఖ్యాతం పురాణం వేదసంమితమ్|
శ్రుతే ऽస్మిన్సర్వదోషోత్థః పాపరాశిః ప్రణశ్యతి||246-21||

ప్రయాగే పుష్కరే చైవ కురుక్షేత్రే తథార్బుదే|
ఉపోష్య యదవాప్నోతి తదస్య శ్రవణాన్నరః||246-22||

యదగ్నిహోత్రే సుహుతే వర్షే నాప్నోతి వై ఫలమ్|
మహాపుణ్యమయం విప్రాస్తదస్య శ్రవణాత్సకృత్||246-23||

యజ్జ్యేష్ఠశుక్లద్వాదశ్యాం స్నాత్వా వై యమునాజలే|
మథురాయాం హరిం దృష్ట్వా ప్రాప్నోతి పురుషః ఫలమ్||246-24||

తదాప్నోతి ఫలం సమ్యక్సమాధానేన కీర్తనాత్|
పురాణే ऽస్య హితో విప్రాః కేశవార్పితమానసః||246-25||

యత్ఫలం క్రియమాలోక్య పురుషో ऽథ లభేన్నరః|
తత్ఫలం సమవాప్నోతి యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి||246-26||

ఇదం యః శ్రద్ధయా నిత్యం పురాణం వేదసంమితమ్|
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్మర్త్యః స యాతి భువనం హరేః||246-27||

శ్రావయేద్బ్రాహ్మణో యస్తు సదా పర్వసు సంయతః|
ఏకాదశ్యాం ద్వాదశ్యాం చ విష్ణులోకం స గచ్ఛతి||246-28||

ఇదం యశస్యమాయుష్యం సుఖదం కీర్తివర్ధనమ్|
బలపుష్టిప్రదం నౄణాం ధన్యం దుఃస్వప్ననాశనమ్||246-29||

త్రిసంధ్యం యః పఠేద్విద్వాఞ్శ్రద్ధయా సుసమాహితః|
ఇదం వరిష్ఠమాఖ్యానం స సర్వమీప్సితం లభేత్||246-30||

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్|
భయాద్విముచ్యతే భీత ఆపదాపన్న ఆపదః||246-31||

జాతిస్మరత్వం విద్యాం చ పుత్రాన్మేధాం పశూన్ధృతిమ్|
ధర్మం చార్థం చ కామం చ మోక్షం తు లభతే నరః||246-32||

యాన్యాన్కామానభిప్రేత్య పఠేత్ప్రయతమానసః|
తాంస్తాన్సర్వానవాప్నోతి పురుషో నాత్ర సంశయః||246-33||
యశ్చేదం సతతం శృణోతి మనుజః స్వర్గాపవర్గప్రదం|
విష్ణుం లోకగురుం ప్రణమ్య వరదం భక్త్యేకచిత్తః శుచిః|
భుక్త్వా చాత్ర సుఖం విముక్తకలుషః స్వర్గే చ దివ్యం సుఖం|
పశ్చాద్యాతి హరేః పదం సువిమలం ముక్తో గుణైః ప్రాకృతైః||246-34||

తస్మాద్విప్రవరైః స్వధర్మనిరతైర్ముక్త్యేకమార్గేప్సుభిస్|
తద్వత్క్షత్రియపుంగవైస్తు నియతైః శ్రేయోర్థిభిః సర్వదా|
వైశ్యైశ్చానుదినం విశుద్ధకులజైః శూద్రైస్తథా ధార్మికైః|
శ్రోతవ్యం త్విదముత్తమం బహుఫలం ధర్మార్థమోక్షప్రదమ్||246-35||

ధర్మే మతిర్భవతు వః పురుషోత్తమానాం|
స హ్యేక ఏవ పరలోకగతస్య బన్ధుః|
అర్థాః స్త్రియశ్చ నిపుణైరపి సేవ్యమానా|
నైవ ప్రభావముపయాన్తి న చ స్థిరత్వమ్||246-36||

ధర్మేణ రాజ్యం లభతే మనుష్యః|
స్వర్గం చ ధర్మేణ నరః ప్రయాతి|
ఆయుశ్చ కీర్తిం చ తపశ్చ ధర్మం|
ధర్మేణ మోక్షం లభతే మనుష్యః||246-37||

ధర్మో ऽత్ర మాతాపితరౌ నరస్య|ధర్మః సఖా చాత్ర పరే చ లోకే|
త్రాతా చ ధర్మస్త్విహ మోక్షదశ్చ|
ధర్మాదృతే నాస్తి తు కించిదేవ||246-38||

ఇదం రహస్యం శ్రేష్ఠం చ పురాణం వేదసంమితమ్|
న దేయం దుష్టమతయే నాస్తికాయ విశేషతః||246-39||

ఇదం మయోక్తం ప్రవరం పురాణం|
పాపాపహం ధర్మవివర్ధనం చ|
శ్రుతం భవద్భిః పరమం రహస్యమ్|
ఆజ్ఞాపయధ్వం మునయో వ్రజామి||246-40||


బ్రహ్మపురాణము