బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 215

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 215)


మునయ ఊచుః
కథం దక్షిణమార్గేణ విశన్తి పాపినః పురమ్|
శ్రోతుమిచ్ఛామ తద్బ్రూహి విస్తరేణ తపోధన||215-1||

వ్యాస ఉవాచ
సుఘోరం తన్మహాఘోరం ద్వారం వక్ష్యామి భీషణమ్|
నానాశ్వాపదసంకీర్ణం శివాశతనినాదితమ్||215-2||

ఫేత్కారరవసంయుక్తమగమ్యం లోమహర్షణమ్|
భూతప్రేతపిశాచైశ్చ వృతం చాన్యైశ్చ రాక్షసైః||215-3||

ఏవం దృష్ట్వా సుదూరాన్తే ద్వారం దుష్కృతకారిణః|
మోహం గచ్ఛన్తి సహసా త్రాసాద్విప్రలపన్తి చ||215-4||

తతస్తాఞ్శృఙ్ఖలైః పాశైర్బద్ధ్వా కర్షన్తి నిర్భయాః|
తాడయన్తి చ దణ్డైశ్చ భర్త్సయన్తి పునః పునః||215-5||

లబ్ధసంజ్ఞాస్తతస్తే వై రుధిరేణ పరిప్లుతాః|
వ్రజన్తి దక్షిణం ద్వారం ప్రస్ఖలన్తః పదే పదే||215-6||

తీవ్రకణ్టకయుక్తేన శర్కరానిచితేన చ|
క్షురధారానిభైస్తీక్ష్ణైః పాషాణైర్నిచితేన చ||215-7||

క్వచిత్పఙ్కేన నిచితా నిరుత్తారైశ్చ ఖాతకైః|
లోహసూచీనిభైర్దన్తైః సంఛన్నేన క్వచిత్క్వచిత్||215-8||

తటప్రపాతవిషమైః పర్వతైర్వృక్షసంకులైః|
ప్రతప్తాఙ్గారయుక్తేన యాన్తి మార్గేణ దుఃఖితాః||215-9||

క్వచిద్విషమగర్తాభిః క్వచిల్లోష్టైః సుపిచ్ఛలైః|
సుతప్తవాలుకాభిశ్చ తథా తీక్ష్ణైశ్చ శఙ్కుభిః||215-10||

అయఃశృఙ్గాటకైస్తప్తైః క్వచిద్దావాగ్నినా యుతమ్|
క్వచిత్తప్తశిలాభిశ్చ క్వచిద్వ్యాప్తం హిమేన చ||215-11||

క్వచిద్వాలుకయా వ్యాప్తమాకణ్ఠాన్తఃప్రవేశయా|
క్వచిద్దుష్టామ్బునా వ్యాప్తం క్వచిత్కర్షాగ్నినా పునః||215-12||

క్వచిత్సింహైర్వృకైర్వ్యాఘ్రైర్దశకీటైశ్చ దారుణైః|
క్వచిన్మహాజలౌకాభిః క్వచిదజగరైః పునః||215-13||

మక్షికాభిశ్చ రౌద్రాభిః క్వచిత్సర్పవిషోల్బణైః|
క్వచిద్దుష్టగజైశ్చైవ బలోన్మత్తైః ప్రమాథిభిః||215-14||

పన్థానముల్లిఖద్భిశ్చ తీక్ష్ణశృఙ్గైర్మహావృషైః|
మహాశృఙ్గైశ్చ మహిషైరుష్ట్రైర్మత్తైశ్చ ఖాదనైః||215-15||

డాకినీభిశ్చ రౌద్రాభిర్వికరాలైశ్చ రాక్షసైః|
వ్యాధిభిశ్చ మహారౌద్రైః పీడ్యమానా వ్రజన్తి తే||215-16||

మహాధూలివిమిశ్రేణ మహాచణ్డేన వాయునా|
మహాపాషాణవర్షేణ హన్యమానా నిరాశ్రయాః||215-17||

క్వచిద్విద్యున్నిపాతేన దీర్యమాణా వ్రజన్తి తే|
మహతా బాణవర్షేణ భిద్యమానాశ్చ సర్వశః||215-18||

పతద్భిర్వజ్రనిర్ఘాతైరుల్కాపాతైః సుదారుణైః|
ప్రదీప్తాఙ్గారవర్షేణ దహ్యమానా విశన్తి చ||215-19||

మహతా పాంశువర్షేణ పూర్యమాణా రుదన్తి చ|
మేఘారవైః సుఘోరైశ్చ విత్రాస్యన్తే ముహుర్ముహుః||215-20||

నిఃశేషాః శరవర్షేణ చూర్ణ్యమాణాశ్చ సర్వతః|
మహాక్షారామ్బుధారాభిః సిచ్యమానా వ్రజన్తి చ||215-21||

మహాశీతేన మరుతా రూక్షేణ పరుషేణ చ|
సమన్తాద్దీర్యమాణాశ్చ శుష్యన్తే సంకుచన్తి చ||215-22||

ఇత్థం మార్గేణ పురుషాః పాథేయరహితేన చ|
నిరాలమ్బేన దుర్గేణ నిర్జలేన సమన్తతః||215-23||

అతిశ్రమేణ మహతా నిర్గతేనాశ్రమాయ వై|
నీయన్తే దేహినః సర్వే యే మూఢాః పాపకర్మిణః||215-24||

యమదూతైర్మహాఘోరైస్తదాజ్ఞాకారిభిర్బలాత్|
ఏకాకినః పరాధీనా మిత్రబన్ధువివర్జితాః||215-25||

శోచన్తః స్వాని కర్మాణి రుదన్తి చ ముహుర్ముహుః|
ప్రేతీభూతా నిషిద్ధాస్తే శుష్కకణ్ఠౌష్ఠతాలుకాః||215-26||

కృశాఙ్గా భీతభీతాశ్చ దహ్యమానాః క్షుధాగ్నినా|
బద్ధాః శృఙ్ఖలయా కేచిత్కేచిదుత్తానపాదయోః||215-27||

ఆకృష్యన్తే శుష్యమాణా యమదూతైర్బలోత్కటైః|
నరా అధోముఖాశ్చాన్యే కృష్యమాణాః సుదుఃఖితాః||215-28||

అన్నపానీయరహితా యాచమానాః పునః పునః|
దేహి దేహీతి భాషన్తః సాశ్రుగద్గదయా గిరా||215-29||

కృతాఞ్జలిపుటా దీనాః క్షుత్తృష్ణాపరిపీడితాః|
భక్ష్యానుచ్చావచాన్దృష్ట్వా భోజ్యాన్పేయాంశ్చ పుష్కలాన్||215-30||

సుగన్ధద్రవ్యసంయుక్తాన్యాచమానాః పునః పునః|
దధిక్షీరఘృతోన్మిశ్రం దృష్ట్వా శాల్యోదనం తథా||215-31||

పానాని చ సుగన్ధీని శీతలాన్యుదకాని చ|
తాన్యాచమానాంస్తే యామ్యా భర్త్సయన్తస్తదాబ్రువన్|
వచోభిః పరుషైర్భీమాః క్రోధరక్తాన్తలోచనాః||215-32||

యామ్యా ఊచుః
న భవద్భిర్హుతం కాలే న దత్తం బ్రాహ్మణేషు చ|
ప్రసభం దీయమానం చ వారితం చ ద్విజాతిషు||215-33||

తస్య పాపస్య చ ఫలం భవతాం సముపాగతమ్|
నాగ్నౌ దగ్ధం జలే నష్టం న హృతం నృపతస్కరైః||215-34||

కుతో వా సాంప్రతం విప్రే యన్న దత్తం పురాధమాః|
యైర్దత్తాని తు దానాని సాధుభిః సాత్త్వికాని తు||215-35||

తేషామేతే ప్రదృశ్యన్తే కల్పితా హ్యన్నపర్వతాః|
భక్ష్యభోజ్యాశ్చ పేయాశ్చ లేహ్యాశ్చోష్యాశ్చ సంవృతాః||215-36||

న యూయమభిలప్స్యధ్వే న దత్తం చ కథంచన|
యైస్తు దత్తం హుతం చేష్టం బ్రాహ్మణాశ్చైవ పూజితాః||215-37||

తేషామన్నం సమానీయ ఇహ నిక్షిప్యతే సదా|
పరస్వం కథమస్మాభిర్దాతుం శక్యేత నారకాః||215-38||

వ్యాస ఉవాచ
కింకరాణాం వచః శ్రుత్వా నిఃస్పృహాః క్షుత్తృషార్దితాః|
తతస్తే దారుణైశ్చాస్త్రైః పీడ్యన్తే యమకింకరైః||215-39||

ముద్గరైర్లోహదణ్డైశ్చ శక్తితోమరపట్టిశైః|
పరిఘైర్భిన్దిపాలైశ్చ గదాపరశుభిః శరైః||215-40||

పృష్ఠతో హన్యమాన్యాశ్చ యమదూతైః సునిర్దయైః|
అగ్రతః సింహవ్యాఘ్రాద్యైర్భక్ష్యన్తే పాపకారిణః||215-41||

న ప్రవేష్టుం న నిర్గన్తుం లభన్తే దుఃఖితా భృశమ్|
స్వకర్మోపహతాః పాపాః క్రన్దమానాః సుదారుణాః||215-42||

తత్ర సంపీడ్య సుభృశం ప్రవేశం యమకింకరైః|
నీయన్తే పాపినస్తత్ర యత్ర తిష్ఠేత్స్వయం యమః||215-43||

ధర్మాత్మా ధర్మకృద్దేవః సర్వసంయమనో యమః|
ఏవం పథాతికష్టేన ప్రాప్తాః ప్రేతపురం నరాః||215-44||

ప్రజ్ఞాపితాస్తదా దూతైర్నివేశ్యన్తే యమాగ్రతః|
తతస్తే పాపకర్మాణస్తం పశ్యన్తి భయానకమ్||215-45||

పాపాపవిద్ధనయనా విపరీతాత్మబుద్ధయః|
దంష్ట్రాకరాలవదనం భ్రుకూటీకుటిలేక్షణమ్||215-46||

ఊర్ధ్వకేశం మహాశ్మశ్రుం ప్రస్ఫురదధరోత్తరమ్|
అష్టాదశభుజం క్రుద్ధం నీలాఞ్జనచయోపమమ్||215-47||

సర్వాయుధోద్యతకరం తీవ్రదణ్డేన సంయుతమ్|
మహామహిషమారూఢం దీప్తాగ్నిసమలోచనమ్||215-48||

రక్తమాల్యామ్బరధరం మహామేఘమివోచ్ఛ్రితమ్|
ప్రలయామ్బుదనిర్ఘోషం పిబన్నివ మహోదధిమ్||215-49||

గ్రసన్తమివ త్రైలోక్యముద్గిరన్తమివానలమ్|
మృత్యుం చ తత్సమీపస్థం కాలానలసమప్రభమ్||215-50||

ప్రలయానలసంకాశం కృతాన్తం చ భయానకమ్|
మారీచోగ్రా మహామారీ కాలరాత్రీ చ దారుణా||215-51||

వివిధా వ్యాధయః కష్టా నానారూపా భయావహాః|
శక్తిశూలాఙ్కుశధరాః పాశచక్రాసిధారిణః||215-52||

వజ్రదణ్డధరా రౌద్రాః క్షురతూణధనుర్ధరాః|
అసంఖ్యాతా మహావీర్యాః క్రూరాశ్చాఞ్జనసప్రభాః||215-53||

సర్వాయుధోద్యతకరా యమదూతా భయానకాః|
అనేన పరివారేణ మహాఘోరేణ సంవృతమ్||215-54||

యమం పశ్యన్తి పాపిష్ఠాశ్చిత్రగుప్తం విభీషణమ్|
నిర్భర్త్సయతి చాత్యర్థం యమస్తాన్పాపకారిణః||215-55||

చిత్రగుప్తస్తు భగవాన్ధర్మవాక్యైః ప్రబోధయన్||215-56||

చిత్రగుప్త ఉవాచ
భో భో దుష్కృతకర్మాణః పరద్రవ్యాపహారిణః|
గర్వితా రూపవీర్యేణ పరదారవిమర్దకాః||215-57||

యత్స్వయం క్రియతే కర్మ తత్స్వయం భుజ్యతే పునః|
తత్కిమాత్మోపఘాతార్థం భవద్భిర్దుష్కృతం కృతమ్||215-58||

ఇదానీం కిం ను శోచధ్వం పీడ్యమానాః స్వకర్మభిః|
భుఞ్జధ్వం స్వాని దుఃఖాని నహి దోషో ऽస్తి కస్యచిత్||215-59||

య ఏతే పృథివీపాలాః సంప్రాప్తా మత్సమీపతః|
స్వకీయైః కర్మభిర్ఘోరైర్దుష్ప్రజ్ఞా బలగర్వితాః||215-60||

భో భో నృపా దురాచారాః ప్రజావిధ్వంసకారిణః|
అల్పకాలస్య రాజ్యస్య కృతే కిం దుష్కృతం కృతమ్||215-61||

రాజ్యలోభేన మోహేన బలాదన్యాయతః ప్రజాః|
యద్దణ్డితాః ఫలం తస్య భుఞ్జధ్వమధునా నృపాః||215-62||

కుతో రాజ్యం కలత్రం చ యదర్థమశుభం కృతమ్|
తత్సర్వం సంపరిత్యజ్య యూయమేకాకినః స్థితాః||215-63||

పశ్యామో న బలం సర్వం యేన విధ్వంసితాః ప్రజాః|
యమదూతైః పాట్యమానా అధునా కీదృశం ఫలమ్||215-64||

వ్యాస ఉవాచ
ఏవం బహువిధైర్వాక్యైరుపాలబ్ధా యమేన తే|
శోచన్తః స్వాని కర్మాణి తూష్ణీం తిష్ఠన్తి పార్థివాః||215-65||

ఇతి కర్మ సమాదిశ్య నృపాణాం ధర్మరాట్స్వయమ్|
తత్పాతకవిశుద్ధ్యర్థమిదం వచనమబ్రవీత్||215-66||

యమ ఉవాచ
భో భోశ్చణ్డ మహాచణ్డ గృహీత్వా నృపతీనిమాన్|
విశోధయధ్వం పాపేభ్యః క్రమేణ నరకాగ్నిషు||215-67||

వ్యాస ఉవాచ
తతః శీఘ్రం సముత్థాయ నృపాన్సంగృహ్య పాదయోః|
భ్రామయిత్వా తు వేగేన క్షిప్త్వా చోర్ధ్వం ప్రగృహ్య చ||215-68||

తత్తత్పాపప్రమాణేన యమదూతాః శిలాతలే|
ఆస్ఫోటయన్తి తరసా వజ్రేణేవ మహాద్రుమమ్||215-69||

తతస్తు రక్తం స్రోతోభిః స్రవతే జర్జరీకృతః|
నిఃసంజ్ఞః స తదా దేహీ నిశ్చేష్టశ్చ ప్రజాయతే||215-70||

తతః స వాయునా స్పృష్టః శనైరుజ్జీవతే పునః|
తతః పాపవిశుద్ధ్యర్థం క్షిపన్తి నరకార్ణవే||215-71||

అన్యాంశ్చ తే తదా దూతాః పాపకర్మరతాన్నరాన్|
నివేదయన్తి విప్రేన్ద్రా యమాయ భృశదుఃఖితాన్||215-72||

యమదూతా ఊచుః
ఏష దేవ తవాదేశాదస్మాభిర్మోహితో భృశమ్|
ఆనీతో ధర్మవిముఖః సదా పాపరతః పరః||215-73||

ఏష లుబ్ధో దురాచారో మహాపాతకసంయుతః|
ఉపపాతకకర్తా చ సదా హింసారతో శుచిః||215-74||

అగమ్యాగామీ దుష్టాత్మా పరద్రవ్యాపహారకః|
కన్యాక్రయీ కూటసాక్షీ కృతఘ్నో మిత్రవఞ్చకః||215-75||

అనేన మదమత్తేన సదా ధర్మో వినిన్దితః|
పాపమాచరితం కర్మ మర్త్యలోకే దురాత్మనా||215-76||

ఇదానీమస్య దేవేశ నిగ్రహానుగ్రహౌ వద|
ప్రభురస్య క్రియాయోగే వయం వా పరిపన్థినః||215-77||

వ్యాస ఉవాచ
ఇతి విజ్ఞాప్య దేవేశం న్యస్యాగ్రే పాపకారిణమ్|
నరకాణాం సహస్రేషు లక్షకోటిశతేషు చ||215-78||

కింకరాస్తే తతో యాన్తి గ్రహీతుమపరాన్నరాన్|
ప్రతిపన్నే కృతే దోషే యమో వై పాపకారిణామ్||215-79||

సమాదిశతి తాన్ఘోరాన్నిగ్రహాయ స్వకింకరాన్|
యథా యస్య వినిర్దిష్టో వసిష్ఠాద్యైర్వినిగ్రహః||215-80||

పాపస్య తద్భృశం క్రుద్ధాః కుర్వన్తి యమకింకరాః|
అఙ్కుశైర్ముద్గరైర్దణ్డైః క్రకచైః శక్తితోమరైః||215-81||

ఖడ్గశూలనిపాతైశ్చ భిద్యన్తే పాపకారిణః|
నరకాణాం సహస్రేషు లక్షకోటిశతేషు చ||215-82||

స్వకర్మోపార్జితైర్దోషైః పీడ్యన్తే యమకింకరైః|
శృణుధ్వం నరకాణాం చ స్వరూపం చ భయంకరమ్||215-83||

నామాని చ ప్రమాణం చ యేన యాన్తి నరాశ్చ తాన్|
మహావాచీతి విఖ్యాతం నరకం శోణితప్లుతమ్||215-84||

వజ్రకణ్టకసంమిశ్రం యోజనాయుతవిస్తృతమ్|
తత్ర సంపీడ్యతే మగ్నో భిద్యతే వజ్రకణ్టకే||215-85||

వర్షలక్షం మహాఘోరం గోఘాతీ నరకే నరః|
యోజనానాం శతం లక్షం కుమ్భీపాకం సుదారుణమ్||215-86||

తామ్రకుమ్భవతీ దీప్తా వాలుకాఙ్గారసంవృతా|
బ్రహ్మహా భూమిహర్తా చ నిక్షేపస్యాపహారకః||215-87||

దహ్యన్తే తత్ర సంక్షిప్తా యావదాభూతసంప్లవమ్|
రౌరవో వజ్రనారాచైః ప్రజ్వలద్భిః సమావృతః||215-88||

యోజనానాం సహస్రాణి షష్టిరాయామవిస్తరైః|
భిద్యన్తే తత్ర నారాచైః సజ్వాలైర్నరకే నరాః||215-89||

ఇక్షువత్తత్ర పీడ్యన్తే యే నరాః కూటసాక్షిణః|
అయోమయం ప్రజ్వలితం మఞ్జూషం నరకం స్మృతమ్||215-90||

నిక్షిప్తాస్తత్ర దహ్యన్తే బన్దిగ్రాహకృతాశ్చ యే|
అప్రతిష్ఠేతి నరకం పూయమూత్రపురీషకమ్||215-91||

అధోముఖః పతేత్తత్ర బ్రాహ్మణస్యోపపీడకః|
లాక్షాప్రజ్వలితం ఘోరం నరకం తు విలేపకమ్||215-92||

నిమగ్నాస్తత్ర దహ్యన్తే మద్యపానే ద్విజోత్తమాః|
మహాప్రభేతి నరకం దీప్తశూలమహోచ్ఛ్రయమ్||215-93||

తత్ర శూలేన భిద్యన్తే పతిభార్యోపభేదినః|
నరకం చ మహాఘోరం జయన్తీ చాయసీ శిలా||215-94||

తయా చాక్రమ్యతే పాపః పరదారోపసేవకః|
నరకం శాల్మలాఖ్యం తు ప్రదీప్తదృఢకణ్టకమ్||215-95||

తయా లిఙ్గతి దుఃఖార్తా నారీ బహునరంగమా|
యే వదన్తి సదాసత్యం పరమర్మావకర్తనమ్||215-96||

జిహ్వా చోచ్ఛ్రియతే తేషాం సదస్యైర్యమకింకరైః|
యే తు రాగైః కటాక్షైశ్చ వీక్షన్తే పరయోషితమ్||215-97||

తేషాం చక్షూంషి నారాచైర్విధ్యన్తే యమకింకరైః||215-98||

మాతరం యే ऽపి గచ్ఛన్తి భగినీం దుహితరం స్నుషామ్|
స్త్రీబాలవృద్ధహన్తారో యావదిన్ద్రాశ్చతుర్దశ|
జ్వాలామాలాకులం రౌద్రం మహారౌరవసంజ్ఞితమ్||215-99||

నరకం యోజనానాం చ సహస్రాణి చతుర్దశ|
పురం క్షేత్రం గృహం గ్రామం యో దీపయతి వహ్నినా||215-100||

స తత్ర దహ్యతే మూఢో యావత్కల్పస్థితిర్నరః|
తామిస్రమితి విఖ్యాతం లక్షయోజనవిస్తృతమ్||215-101||

నిపతద్భిః సదా రౌద్రః ఖడ్గపట్టిశముద్గరైః|
తత్ర చౌరా నరాః క్షిప్తాస్తాడ్యన్తే యమకింకరైః||215-102||

శూలశక్తిగదాఖడ్గైర్యావత్కల్పశతత్రయమ్|
తామిస్రాద్ద్విగుణం ప్రోక్తం మహాతామిస్రసంజ్ఞితమ్||215-103||

జలౌకాసర్పసంపూర్ణాం నిరాలోకం సుదుఃఖదమ్|
మాతృహా పితృహా చైవ మిత్రవిస్రమ్భఘాతకః||215-104||

తిష్ఠన్తి తక్ష్యమాణాశ్చ యావత్తిష్ఠతి మేదినీ|
అసిపత్త్రవనం నామ నరకం భూరిదుఃఖదమ్||215-105||

యోజనాయుతవిస్తారం జ్వలత్ఖడ్గైః సమాకులమ్|
పాతితస్తత్ర తైః ఖడ్గైః శతధా తు సమాహతః||215-106||

మిత్రఘ్నః కృత్యతే తావద్యావదాభూతసంప్లవమ్|
కరమ్భవాలుకా నామ నరకం యోజనాయుతమ్||215-107||

కూపాకారం వృతం దీప్తైర్వాలుకాఙ్గారకణ్టకైః|
దహ్యతే భిద్యతే వర్ష-లక్షాయుతశతత్రయమ్||215-108||

యేన దగ్ధో జనో నిత్యం మిథ్యోపాయైః సుదారుణైః|
కాకోలం నామ నరకం కృమిపూయపరిప్లుతమ్||215-109||

క్షిప్యతే తత్ర దుష్టాత్మా ఏకాకీ మిష్టభుఙ్నరః|
కుడ్మలం నామ నరకం పూర్ణం విణ్మూత్రశోణితైః||215-110||

పఞ్చయజ్ఞక్రియాహీనాః క్షిప్యన్తే తత్ర వై నరాః|
సుదుర్గన్ధం మహాభీమం మాంసశోణితసంకులమ్||215-111||

అభక్ష్యాన్నే రతాస్తే ऽత్ర నిపతన్తి నరాధమాః|
క్రిమికీటసమాకీర్ణం శవపూర్ణం మహావటమ్||215-112||

అధోముఖః పతేత్తత్ర కన్యావిక్రయకృన్నరః|
నామ్నా వై తిలపాకేతి నరకం దారుణం స్మృతమ్||215-113||

తిలవత్తత్ర పీడ్యన్తే పరపీడారతాశ్చ యే|
నరకం తైలపాకేతి జ్వలత్తైలమహీప్లవమ్||215-114||

పచ్యతే తత్ర మిత్రఘ్నో హన్తా చ శరణాగతమ్|
నామ్నా వజ్రకపాటేతి వజ్రశృఙ్ఖలయాన్వితమ్||215-115||

పీడ్యన్తే నిర్దయం తత్ర యైః కృతః క్షీరవిక్రయః|
నిరుచ్ఛ్వాస ఇతి ప్రోక్తం తమోన్ధం వాతవర్జితమ్||215-116||

నిశ్చేష్టం క్షిప్యతే తత్ర విప్రదాననిరోధకృత్|
అఙ్గారోపచయం నామ దీప్తాఙ్గారసముజ్జ్వలమ్||215-117||

దహ్యతే తత్ర యేనోక్తం దానం విప్రాయ నార్పితమ్|
మహాపాయీతి నరకం లక్షయోజనమాయతమ్||215-118||

పాత్యన్తే ऽధోముఖాస్తత్ర యే జల్పన్తి సదానృతమ్|
మహాజ్వాలేతి నరకం జ్వాలాభాస్వరభీషణమ్||215-119||

దహ్యతే తత్ర సుచిరం యః పాపే బుద్ధికృన్నరః|
నరకం క్రకచాఖ్యాతం పీడ్యన్తే తత్ర వై నరాః||215-120||

క్రకచైర్వజ్రధారోగ్రైరగమ్యాగమనే రతాః|
నరకం గుడపాకేతి జ్వలద్గుడహ్రదైర్వృతమ్||215-121||

నిక్షిప్తో దహ్యతే తస్మిన్వర్ణసంకరకృన్నరః|
క్షురధారేతి నరకం తీక్ష్ణక్షురసమావృతమ్||215-122||

ఛిద్యన్తే తత్ర కల్పాన్తం విప్రభూమిహరా నరాః|
నరకం చామ్బరీషాఖ్యం ప్రలయానలదీపితమ్||215-123||

కల్పకోటిశతం తత్ర దహ్యతే స్వర్ణహారకః|
నామ్నా వజ్రకుఠారేతి నరకం వజ్రసంకులమ్||215-124||

ఛిద్యన్తే తత్ర ఛేత్తారో ద్రుమాణాం పాపకారిణః|
నరకం పరితాపాఖ్యం ప్రలయానలదీపితమ్||215-125||

గరదో మధుహర్తా చ పచ్యతే తత్ర పాపకృత్|
నరకం కాలసూత్రం చ వజ్రసూత్రవినిర్మితమ్||215-126||

భ్రమన్తస్తత్ర చ్ఛిద్యన్తే పరసస్యోపలుణ్ఠకాః|
నరకం కశ్మలం నామ శ్లేష్మశిఙ్ఘాణకావృతమ్||215-127||

తత్ర సంక్షిప్యతే కల్పం సదా మాంసరుచిర్నరః|
నరకం చోగ్రగన్ధేతి లాలామూత్రపురీషవత్||215-128||

క్షిప్యన్తే తత్ర నరకే పితృపిణ్డాప్రయచ్ఛకాః|
నరకం దుర్ధరం నామ జలౌకావృశ్చికాకులమ్||215-129||

ఉత్కోచభక్షకస్తత్ర తిష్ఠతే వర్షకాయుతమ్|
యచ్చ వజ్రమహాపీడా నరకం వజ్రనిర్మితమ్||215-130||

తత్ర ప్రక్షిప్య దహ్యన్తే పీడ్యన్తే యమకింకరైః|
ధనం ధాన్యం హిరణ్యం వా పరకీయం హరన్తి యే||215-131||

యమదూతైశ్చ చౌరాస్తే ఛిద్యన్తే లవశః క్షురైః|
యే హత్వా ప్రాణినం మూఢాః ఖాదన్తే కాకగృధ్రవత్||215-132||

భోజ్యన్తే చ స్వమాంసం తే కల్పాన్తం యమకింకరైః|
ఆసనం శయనం వస్త్రం పరకీయం హరన్తి యే||215-133||

యమదూతైశ్చ తే మూఢా భిద్యన్తే శక్తితోమరైః|
ఫలం పత్త్రం నృణాం వాపి హృతం యైస్తు కుబుద్ధిభిః||215-134||

యమదూతైశ్చ తే క్రుద్ధైర్దహ్యన్తే తృణవహ్నిభిః|
పరద్రవ్యే కలత్రే చ యః సదా దుష్టధీర్నరః||215-135||

యమదూతైర్జ్వలత్తస్య హృది శూలం నిఖన్యతే|
కర్మణా మనసా వాచా యే ధర్మవిముఖా నరాః||215-136||

యమలోకే తు తే ఘోరా లభన్తే పరియాతనాః|
ఏవం శతసహస్రాణి లక్షకోటిశతాని చ||215-137||

నరకాణి నరైస్తత్ర భుజ్యన్తే పాపకారిభిః|
ఇహ కృత్వా స్వల్పమపి నరః కర్మాశుభాత్మకమ్||215-138||

ప్రాప్నోతి నరకే ఘోరే యమలోకేషు యాతనామ్|
న శృణ్వన్తి నరా మూఢా ధర్మోక్తం సాధు భాషితమ్||215-139||

దృష్టం కేనేతి ప్రత్యక్షం ప్రత్యుక్త్యైవం వదన్తి తే|
దివా రాత్రౌ ప్రయత్నేన పాపం కుర్వన్తి యే నరాః||215-140||

నాచరన్తి హి తే ధర్మం ప్రమాదేనాపి మోహితాః|
ఇహైవ ఫలభోక్తారః పరత్ర విముఖాశ్చ యే||215-141||

తే పతన్తి సుఘోరేషు నరకేషు నరాధమాః|
దారుణో నరకే వాసః స్వర్గవాసః సుఖప్రదః|
నరైః సంప్రాప్యతే తత్ర కర్మ కృత్వా శుభాశుభమ్||215-142||


బ్రహ్మపురాణము