బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 210

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 210)


వ్యాస ఉవాచ
ఏవం దైత్యవధం కృష్ణో బలదేవసహాయవాన్|
చక్రే దుష్టక్షితీశానాం తథైవ జగతః కృతే||210-1||

క్షితేశ్చ భారం భగవాన్ఫాల్గునేన సమం విభుః|
అవతారయామాస హరిః సమస్తాక్షౌహిణీవధాత్||210-2||

కృత్వా భారావతరణం భువో హత్వాఖిలాన్నృపాన్|
శాపవ్యాజేన విప్రాణాముపసంహృతవాన్కులమ్||210-3||

ఉత్సృజ్య ద్వారకాం కృష్ణస్త్యక్త్వా మానుష్యమాత్మభూః|
స్వాంశో విష్ణుమయం స్థానం ప్రవివేశ పునర్నిజమ్||210-4||

మునయ ఊచుః
స విప్రశాపవ్యాజేన సంజహ్రే స్వకులం కథమ్|
కథం చ మానుషం దేహముత్ససర్జ జనార్దనః||210-5||

వ్యాస ఉవాచ
విశ్వామిత్రస్తథా కణ్వో నారదశ్చ మహామునిః|
పిణ్డారకే మహాతీర్థే దృష్టా యదుకుమారకైః||210-6||

తతస్తే యౌవనోన్మత్తా భావికార్యప్రచోదితాః|
సామ్బం జామ్బవతీపుత్రం భూషయిత్వా స్త్రియం యథా|
ప్రసృతాస్తాన్మునీనూచుః ప్రణిపాతపురఃసరమ్||210-7||

కుమారా ఊచుః
ఇయం స్త్రీ పుత్రకామా తు ప్రభో కిం జనయిష్యతి||210-8||

వ్యాస ఉవాచ
దివ్యజ్ఞానోపపన్నాస్తే విప్రలబ్ధా కుమారకైః|
శాపం దదుస్తదా విప్రాస్తేషాం నాశాయ సువ్రతాః||210-9||

మునయః కుపితాః ప్రోచుర్ముశలం జనయిష్యతి|
యేనాఖిలకులోత్సాదో యాదవానాం భవిష్యతి||210-10||

ఇత్యుక్తాస్తైః కుమారాస్త ఆచచక్షుర్యథాతథమ్|
ఉగ్రసేనాయ ముశలం జజ్ఞే సామ్బస్య చోదరాత్||210-11||

తదుగ్రసేనో ముశలమయశ్చూర్ణమకారయత్|
జజ్ఞే తచ్చైరకా చూర్ణం ప్రక్షిప్తం వై మహోదధౌ||210-12||

ముసలస్యాథ లౌహస్య చూర్ణితస్యాన్ధకైర్ద్విజాః|
ఖణ్డం చూర్ణయితుం శేకుర్నైవ తే తోమరాకృతి||210-13||

తదప్యమ్బునిధౌ క్షిప్తం మత్స్యో జగ్రాహ జాలిభిః|
ఘాతితస్యోదరాత్తస్య లుబ్ధో జగ్రాహ తజ్జరా||210-14||

విజ్ఞాతపరమార్థో ऽపి భగవాన్మధుసూదనః|
నైచ్ఛత్తదన్యథా కర్తుం విధినా యత్సమాహృతమ్||210-15||

దేవైశ్చ ప్రహితో దూతః ప్రణిపత్యాహ కేశవమ్|
రహస్యేవమహం దూతః ప్రహితో భగవన్సురైః||210-16||

వస్వశ్విమరుదాదిత్య-రుద్రసాధ్యాదిభిః సహ|
విజ్ఞాపయతి వః శక్రస్తదిదం శ్రూయతాం ప్రభో||210-17||

దేవా ఊచుః
భారావతరణార్థాయ వర్షాణామధికం శతమ్|
భగవానవతీర్ణో ऽత్ర త్రిదశైః సంప్రసాదితః||210-18||

దుర్వృత్తా నిహతా దైత్యా భువో భారో ऽవతారితః|
త్వయా సనాథాస్త్రిదశా వ్రజన్తు త్రిదివేశతామ్||210-19||

తదతీతం జగన్నాథ వర్షాణామధికం శతమ్|
ఇదానీం గమ్యతాం స్వర్గో భవతా యది రోచతే||210-20||

దేవైర్విజ్ఞాపితో దేవో ऽప్యథాత్రైవ రతిస్తవ|
తత్స్థీయతాం యథాకాలమాఖ్యేయమనుజీవిభిః||210-21||

శ్రీభగవానువాచ
యత్త్వమాత్థాఖిలం దూత వేద్మి చైతదహం పునః|
ప్రారబ్ధ ఏవ హి మయా యాదవానామపి క్షయః||210-22||

భువో నామాతిభారో ऽయం యాదవైరనిబర్హితైః|
అవతారం కరోమ్యస్య సప్తరాత్రేణ సత్వరః||210-23||

యథాగృహీతం చామ్భోధౌ హృత్వాహం ద్వారకాం పునః|
యాదవానుపసంహృత్య యాస్యామి త్రిదశాలయమ్||210-24||

మనుష్యదేహముత్సృజ్య సంకర్షణసహాయవాన్|
ప్రాప్త ఏవాస్మి మన్తవ్యో దేవేన్ద్రేణ తథా సురైః||210-25||

జరాసంధాదయో యే ऽన్యే నిహతా భారహేతవః|
క్షితేస్తేభ్యః స భారో హి యదూనాం సమధీయత||210-26||

తదేతత్సుమహాభారమవతార్య క్షితేరహమ్|
యాస్యామ్యమరలోకస్య పాలనాయ బ్రవీహి తాన్||210-27||

వ్యాస ఉవాచ
ఇత్యుక్తో వాసుదేవేన దేవదూతః ప్రణమ్య తమ్|
ద్విజాః స దివ్యయా గత్యా దేవరాజాన్తికం యయౌ||210-28||

భగవానప్యథోత్పాతాన్దివ్యాన్భౌమాన్తరిక్షగాన్|
దదర్శ ద్వారకాపుర్యాం వినాశాయ దివానిశమ్||210-29||

తాన్దృష్ట్వా యాదవానాహ పశ్యధ్వమతిదారుణాన్|
మహోత్పాతాఞ్శమాయైషాం ప్రభాసం యామ మా చిరమ్||210-30||

వ్యాస ఉవాచ
మహాభాగవతః ప్రాహ ప్రణిపత్యోద్ధవో హరిమ్||210-31||

ఉద్ధవ ఉవాచ
భగవన్యన్మయా కార్యం తదాజ్ఞాపయ సాంప్రతమ్|
మన్యే కులమిదం సర్వం భగవాన్సంహరిష్యతి|
నాశాయాస్య నిమిత్తాని కులస్యాచ్యుత లక్షయే||210-32||

శ్రీభగవానువాచ
గచ్ఛ త్వం దివ్యయా గత్యా మత్ప్రసాదసముత్థయా|
బదరీమాశ్రమం పుణ్యం గన్ధమాదనపర్వతే||210-33||

నరనారాయణస్థానే పవిత్రితమహీతలే|
మన్మనా మత్ప్రసాదేన తత్ర సిద్ధిమవాప్స్యసి||210-34||

అహం స్వర్గం గమిష్యామి ఉపసంహృత్య వై కులమ్|
ద్వారకాం చ మయా త్యక్తాం సముద్రః ప్లావయిష్యతి||210-35||

వ్యాస ఉవాచ
ఇత్యుక్తః ప్రణిపత్యైనం జగామ స తదోద్ధవః|
నరనారాయణస్థానం కేశవేనానుమోదితః||210-36||

తతస్తే యాదవాః సర్వే రథానారుహ్య శీఘ్రగాన్|
ప్రభాసం ప్రయయుః సార్ధం కృష్ణరామాదిభిర్ద్విజాః||210-37||

ప్రాప్య ప్రభాసం ప్రయతా ప్రీతాస్తే కుక్కురాన్ధకాః|
చక్రుస్తత్ర సురాపానం వాసుదేవానుమోదితాః||210-38||

పిబతాం తత్ర వై తేషాం సంఘర్షేణ పరస్పరమ్|
యాదవానాం తతో జజ్ఞే కలహాగ్నిః క్షయావహః||210-39||

జఘ్నుః పరస్పరం తే తు శస్త్రైర్దైవబలాత్కృతాః|
క్షీణశస్త్రాస్తు జగృహుః ప్రత్యాసన్నామథైరకామ్||210-40||

ఏరకా తు గృహీతా తైర్వజ్రభూతేవ లక్ష్యతే|
తయా పరస్పరం జఘ్నుః సంప్రహారైః సుదారుణైః||210-41||

ప్రద్యుమ్నసామ్బప్రముఖాః కృతవర్మాథ సాత్యకిః|
అనిరుద్ధాదయశ్చాన్యే పృథుర్విపృథురేవ చ||210-42||

చారువర్మా సుచారుశ్చ తథాక్రూరాదయో ద్విజాః|
ఏరకారూపిభిర్వజ్రైస్తే నిజఘ్నుః పరస్పరమ్||210-43||

నివారయామాస హరిర్యాదవాస్తే చ కేశవమ్|
సహాయం మేనిరే ప్రాప్తం తే నిజఘ్నుః పరస్పరమ్||210-44||

కృష్ణో ऽపి కుపితస్తేషామేరకాముష్టిమాదదే|
వధాయ తేషాం ముశలం ముష్టిలోహమభూత్తదా||210-45||

జఘాన తేన నిఃశేషానాతతాయీ స యాదవాన్|
జఘ్నుశ్చ సహసాభ్యేత్య తథాన్యే తు పరస్పరమ్||210-46||

తతశ్చార్ణవమధ్యేన జైత్రో ऽసౌ చక్రిణో రథః|
పశ్యతో దారుకస్యాశు హృతో ऽశ్వైర్ద్విజసత్తమాః||210-47||

చక్రం గదా తథా శార్ఙ్గం తూణౌ శఙ్ఖో ऽసిరేవ చ|
ప్రదక్షిణం తతః కృత్వా జగ్మురాదిత్యవర్త్మనా||210-48||

క్షణమాత్రేణ వై తత్ర యాదవానామభూత్క్షయః|
ఋతే కృష్ణం మహాబాహుం దారుకం చ ద్విజోత్తమాః||210-49||

చఙ్క్రమ్యమాణౌ తౌ రామం వృక్షమూలకృతాసనమ్|
దదృశాతే ముఖాచ్చాస్య నిష్క్రామన్తం మహోరగమ్||210-50||

నిష్క్రమ్య స ముఖాత్తస్య మహాభోగో భుజంగమః|
ప్రయాతశ్చార్ణవం సిద్ధైః పూజ్యమానస్తథోరగైః||210-51||

తమర్ఘ్యమాదాయ తదా జలధిః సంముఖం యయౌ|
ప్రవివేశ చ తత్తోయం పూజితః పన్నగోత్తమైః|
దృష్ట్వా బలస్య నిర్యాణం దారుకం ప్రాహ కేశవః||210-52||

శ్రీభగవానువాచ
ఇదం సర్వం త్వమాచక్ష్వ వసుదేవోగ్రసేనయోః|
నిర్యాణం బలదేవస్య యాదవానాం తథా క్షయమ్||210-53||

యోగే స్థిత్వాహమప్యేతత్పరిత్యజ్య కలేవరమ్|
వాచ్యశ్చ ద్వారకావాసీ జనః సర్వస్తథాహుకః||210-54||

యథేమాం నగరీం సర్వాం సముద్రః ప్లావయిష్యతి|
తస్మాద్రథైః సుసజ్జైస్తు ప్రతీక్ష్యో హ్యర్జునాగమః||210-55||

న స్థేయం ద్వారకామధ్యే నిష్క్రాన్తే తత్ర పాణ్డవే|
తేనైవ సహ గన్తవ్యం యత్ర యాతి స కౌరవః||210-56||

గత్వా చ బ్రూహి కౌన్తేయమర్జునం వచనం మమ|
పాలనీయస్త్వయా శక్త్యా జనో ऽయం మత్పరిగ్రహః||210-57||

ఇత్యర్జునేన సహితో ద్వారవత్యాం భవాఞ్జనమ్|
గృహీత్వా యాతు వజ్రశ్చ యదురాజో భవిష్యతి||210-58||


బ్రహ్మపురాణము