బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 21)


లోమహర్షణ ఉవాచ
విస్తార ఏష కథితః పృథివ్యా మునిసత్తమాః|
సప్తతిస్తు సహస్రాణి తదుచ్ఛ్రాయో ऽపి కథ్యతే||21-1||

దశసాహస్రమేకైకం పాతాలం మునిసత్తమాః|
అతలం వితలం చైవ నితలం సుతలం తథా||21-2||

తలాతలం రసాతలం పాతాలం చాపి సప్తమమ్|
కృష్ణా శుక్లారుణా పీతా శర్కరా శైలకాఞ్చనీ||21-3||

భూమయో యత్ర విప్రేన్ద్రా వరప్రాసాదశోభితాః|
తేషు దానవదైతేయజాతయః శతశః స్థితాః||21-4||

నాగానాం చ మహాఙ్గానాం జ్ఞాతయశ్చ ద్విజోత్తమాః|
స్వర్లోకాదపి రమ్యాణి పాతాలానీతి నారదః||21-5||

ప్రాహ స్వర్గసదోమధ్యే పాతాలేభ్యో గతో దివమ్|
ఆహ్లాదకారిణః శుభ్రా మణయో యత్ర సుప్రభాః||21-6||

నాగాభరణభూషాశ్చ పాతాలం కేన తత్సమమ్|
దైత్యదానవకన్యాభిరితశ్చేతశ్చ శోభితే||21-7||

పాతాలే కస్య న ప్రీతిర్విముక్తస్యాపి జాయతే|
దివార్కరశ్మయో యత్ర ప్రభాస్తన్వన్తి నాతపమ్||21-8||

శశినశ్చ న శీతాయ నిశి ద్యోతాయ కేవలమ్|
భక్ష్యభోజ్యమహాపాన-మదమత్తైశ్చ భోగిభిః||21-9||

యత్ర న జ్ఞాయతే కాలో గతో ऽపి దనుజాదిభిః|
వనాని నద్యో రమ్యాణి సరాంసి కమలాకరాః||21-10||

పుంస్కోకిలాదిలాపాశ్చ మనోజ్ఞాన్యమ్బరాణి చ|
భూషణాన్యతిరమ్యాణి గన్ధాద్యం చానులేపనమ్||21-11||

వీణావేణుమృదఙ్గానాం నిఃస్వనాశ్చ సదా ద్విజాః|
ఏతాన్యన్యాని రమ్యాణి భాగ్యభోగ్యాని దానవైః||21-12||

దైత్యోరగైశ్చ భుజ్యన్తే పాతాలాన్తరగోచరైః|
పాతాలానామధశ్చాస్తే విష్ణోర్యా తామసీ తనుః||21-13||

శేషాఖ్యా యద్గుణాన్వక్తుం న శక్తా దైత్యదానవాః|
యో ऽనన్తః పఠ్యతే సిద్ధైర్దేవదేవర్షిపూజితః||21-14||

సహస్రశిరసా వ్యక్తః స్వస్తికామలభూషణః|
ఫణామణిసహస్రేణ యః స విద్యోతయన్దిశః||21-15||

సర్వాన్కరోతి నిర్వీర్యాన్హితాయ జగతో ऽసురాన్|
మదాఘూర్ణితనేత్రో ऽసౌ యః సదైవైకకుణ్డలః||21-16||

కిరీటీ స్రగ్ధరో భాతి సాగ్నిశ్వేత ఇవాచలః|
నీలవాసా మదోత్సిక్తః శ్వేతహారోపశోభితః||21-17||

సాభ్రగఙ్గాప్రపాతో ऽసౌ కైలాసాద్రిరివోత్తమః|
లాఙ్గలాసక్తహస్తాగ్రో బిభ్రన్ముశలముత్తమమ్||21-18||

ఉపాస్యతే స్వయం కాన్త్యా యో వారుణ్యా చ మూర్తయా|
కల్పాన్తే యస్య వక్త్రేభ్యో విషానలశిఖోజ్జ్వలః||21-19||

సంకర్షణాత్మకో రుద్రో నిష్క్రమ్యాత్తి జగత్త్రయమ్|
స బిభ్రచ్ఛిఖరీభూతమశేషం క్షితిమణ్డలమ్||21-20||

ఆస్తే పాతాలమూలస్థః శేషో ऽశేషసురార్చితః|
తస్య వీర్యం ప్రభావశ్చ స్వరూపం రూపమేవ చ||21-21||

నహి వర్ణయితుం శక్యం జ్ఞాతుం వా త్రిదశైరపి|
యస్యైషా సకలా పృథ్వీ ఫణామణిశిఖారుణా||21-22||

ఆస్తే కుసుమమాలేవ కస్తద్వీర్యం వదిష్యతి|
యదా విజృమ్భతే ऽనన్తో మదాఘూర్ణితలోచనః||21-23||

తదా చలతి భూరేషా సాద్రితోయాధికాననా|
గన్ధర్వాప్సరసః సిద్ధాః కింనరోరగవారణాః||21-24||

నాన్తం గుణానాం గచ్ఛన్తి తతో ऽనన్తో ऽయమవ్యయః|
యస్య నాగవధూహస్తైర్లాపితం హరిచన్దనమ్||21-25||

ముహుః శ్వాసానిలాయస్తం యాతి దిక్పటవాసతామ్|
యమారాధ్య పురాణర్షిర్గర్గో జ్యోతీంషి తత్త్వతః||21-26||

జ్ఞాతవాన్సకలం చైవ నిమిత్తపఠితం ఫలమ్|
తేనేయం నాగవర్యేణ శిరసా విధృతా మహీ|
బిభర్తి సకలాంల్లోకాన్సదేవాసురమానుషాన్||21-27||


బ్రహ్మపురాణము