బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 200

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 200)


మునయ ఊచుః
శమ్బరేణ హృతో వీరః ప్రద్యుమ్నః స కథం పునః|
శమ్బరశ్చ మహావీర్యః ప్రద్యుమ్నేన కథం హతః||200-1||

వ్యాస ఉవాచ
షష్ఠే ऽహ్ని జాతమాత్రే తు ప్రద్యుమ్నం సూతికాగృహాత్|
మమైష హన్తేతి ద్విజా హృతవాన్కాలశమ్బరః||200-2||

నీత్వా చిక్షేప చైవైనం గ్రాహో ऽగ్రే లవణార్ణవే|
కల్లోలజనితావర్తే సుఘోరే మకరాలయే||200-3||

పతితం చైవ తత్రైకో మత్స్యో జగ్రాహ బాలకమ్|
న మమార చ తస్యాపి జఠరానలదీపితః||200-4||

మత్స్యబన్ధైశ్చ మత్స్యో ऽసౌ మత్స్యైరన్యైః సహ ద్విజాః|
ఘాతితో ऽసురవర్యాయ శమ్బరాయ నివేదితః||200-5||

తస్య మాయావతీ నామ పత్నీ సర్వగృహేశ్వరీ|
కారయామాస సూదానామాధిపత్యమనిన్దితా||200-6||

దారితే మత్స్యజఠరే దదృశే సాతిశోభనమ్|
కుమారం మన్మథతరోర్దగ్ధస్య ప్రథమాఙ్కురమ్||200-7||

కో ऽయం కథమయం మత్స్య-జఠరే సముపాగతః|
ఇత్యేవం కౌతుకావిష్టాం తాం తన్వీం ప్రాహ నారదః||200-8||

నారద ఉవాచ
అయం సమస్తజగతాం సృష్టిసంహారకారిణా|
శమ్బరేణ హృతః కృష్ణ-తనయః సూతికాగృహాత్||200-9||

క్షిప్తః సముద్రే మత్స్యేన నిగీర్ణస్తే వశం గతః|
నరరత్నమిదం సుభ్రు విశ్రబ్ధా పరిపాలయ||200-10||

వ్యాస ఉవాచ
నారదేనైవముక్తా సా పాలయామాస తం శిశుమ్|
బాల్యాదేవాతిరాగేణ రూపాతిశయమోహితా||200-11||

స యదా యౌవనాభోగ-భూషితో ऽభూద్ద్విజోత్తమాః|
సాభిలాషా తదా సా తు బభూవ గజగామినీ||200-12||

మాయావతీ దదౌ చాస్మై మాయా సర్వా మహాత్మనే|
ప్రద్యుమ్నాయాత్మభూతాయ తన్న్యస్తహృదయేక్షణా|
ప్రసజ్జన్తీం తు తామాహ స కార్ష్ణిః కమలలోచనః||200-13||

ప్రద్యుమ్న ఉవాచ
మాతృభావం విహాయైవ కిమర్థం వర్తసే ऽన్యథా||200-14||

వ్యాస ఉవాచ
సా చాస్మై కథయామాస న పుత్రస్త్వం మమేతి వై|
తనయం త్వామయం విష్ణోర్హృతవాన్కాలశమ్బరః||200-15||

క్షిప్తః సముద్రే మత్స్యస్య సంప్రాప్తో జఠరాన్మయా|
సా తు రోదితి తే మాతా కాన్తాద్యాప్యతివత్సలా||200-16||

వ్యాస ఉవాచ
ఇత్యుక్తః శమ్బరం యుద్ధే ప్రద్యుమ్నః స సమాహ్వయత్|
క్రోధాకులీకృతమనా యుయుధే చ మహాబలః||200-17||

హత్వా సైన్యమశేషం తు తస్య దైత్యస్య మాధవిః|
సప్త మాయా వ్యతిక్రమ్య మాయాం సంయుయుజే ऽష్టమీమ్||200-18||

తయా జఘాన తం దైత్యం మాయయా కాలశమ్బరమ్|
ఉత్పత్య చ తయా సార్ధమాజగామ పితుః పురమ్||200-19||

అన్తఃపురే చ పతితం మాయావత్యా సమన్వితమ్|
తం దృష్ట్వా హృష్టసంకల్పా బభూవుః కృష్ణయోషితః|
రుక్మిణీ చాబ్రవీత్ప్రేమ్ణాసక్తదృష్టిరనిన్దితా||200-20||

రుక్మిణ్యువాచ
ధన్యాయాః ఖల్వయం పుత్రో వర్తతే నవయౌవనే|
అస్మిన్వయసి పుత్రో మే ప్రద్యుమ్నో యది జీవతి||200-21||

సభాగ్యా జననీ వత్స త్వయా కాపి విభూషితా|
అథవా యాదృశః స్నేహో మమ యాదృగ్వపుశ్చ తే|
హరేరపత్యం సువ్యక్తం భవాన్వత్స భవిష్యతి||200-22||

వ్యాస ఉవాచ
ఏతస్మిన్నన్తరే ప్రాప్తః సహ కృష్ణేన నారదః|
అన్తఃపురవరాం దేవీం రుక్మిణీం ప్రాహ హర్షితః||200-23||

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ
ఏష తే తనయః సుభ్రు హత్వా శమ్బరమాగతః|
హృతో యేనాభవత్పూర్వం పుత్రస్తే సూతికాగృహాత్||200-24||

ఇయం మాయావతీ భార్యా తనయస్యాస్య తే సతీ|
శమ్బరస్య న భార్యేయం శ్రూయతామత్ర కారణమ్||200-25||

మన్మథే తు గతే నాశం తదుద్భవపరాయణా|
శమ్బరం మోహయామాస మాయారూపేణ రుక్మిణి||200-26||

వివాహాద్యుపభోగేషు రూపం మాయామయం శుభమ్|
దర్శయామాస దైత్యస్య తస్యేయం మదిరేక్షణా||200-27||

కామో ऽవతీర్ణః పుత్రస్తే తస్యేయం దయితా రతిః|
విశఙ్కా నాత్ర కర్తవ్యా స్నుషేయం తవ శోభనా||200-28||

వ్యాస ఉవాచ
తతో హర్షసమావిష్టౌ రుక్మిణీకేశవౌ తదా|
నగరీ చ సమస్తా సా సాధు సాధ్విత్యభాషత||200-29||

చిరం నష్టేన పుత్రేణ సంగతాం ప్రేక్ష్య రుక్మిణీమ్|
అవాప విస్మయం సర్వో ద్వారవత్యాం జనస్తదా||200-30||


బ్రహ్మపురాణము