బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 19)


లోమహర్షణ ఉవాచ
ఉత్తరేణ సముద్రస్య హిమాద్రేశ్చైవ దక్షిణే|
వర్షం తద్భారతం నామ భారతీ యత్ర సంతతిః||19-1||

నవయోజనసాహస్రో విస్తారశ్చ ద్విజోత్తమాః|
కర్మభూమిరియం స్వర్గమపవర్గం చ పృచ్ఛతామ్||19-2||

మహేన్ద్రో మలయః సహ్యః శుక్తిమానృక్షపర్వతః|
విన్ధ్యశ్చ పారియాత్రశ్చ సప్తాత్ర కులపర్వతాః||19-3||

అతః సంప్రాప్యతే స్వర్గో ముక్తిమస్మాత్ప్రయాతి వై|
తిర్యక్త్వం నరకం చాపి యాన్త్యతః పురుషా ద్విజాః||19-4||

ఇతః స్వర్గశ్చ మోక్షశ్చ మధ్యం చాన్తే చ గచ్ఛతి|
న ఖల్వన్యత్ర మర్త్యానాం కర్మ భూమౌ విధీయతే||19-5||

భారతస్యాస్య వర్షస్య నవ భేదాన్నిశామయ|
ఇన్ద్రద్వీపః కసేతుమాంస్తామ్రపర్ణో గభస్తిమాన్||19-6||

నాగద్వీపస్తథా సౌమ్యో గన్ధర్వస్త్వథ వారుణః|
అయం తు నవమస్తేషాం ద్వీపః సాగరసంవృతః||19-7||

యోజనానాం సహస్రం చ ద్వీపో ऽయం దక్షిణోత్తరాత్|
పూర్వే కిరాతాస్తిష్ఠన్తి పశ్చిమే యవనాః స్థితాః||19-8||

బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యా మధ్యే శూద్రాశ్చ భాగశః|
ఇజ్యాయుద్ధవణిజ్యాద్య-వృత్తిమన్తో వ్యవస్థితాః||19-9||

శతద్రుచన్ద్రభాగాద్యా హిమవత్పాదనిఃసృతాః|
వేదస్మృతిముఖాశ్చాన్యాః పారియాత్రోద్భవా మునే||19-10||

నర్మదాసురమాద్యాశ్చ నద్యో విన్ధ్యవినిఃసృతాః|
తాపీపయోష్ణీనిర్విన్ధ్యా-కావేరీప్రముఖా నదీః||19-11||

ఋక్షపాదోద్భవా హ్యేతాః శ్రుతాః పాపం హరన్తి యాః|
గోదావరీభీమరథీ-కృష్ణవేణ్యాదికాస్తథా||19-12||

సహ్యపాదోద్భవా నద్యః స్మృతాః పాపభయాపహాః|
కృతమాలాతామ్రపర్ణీ-ప్రముఖా మలయోద్భవాః||19-13||

త్రిసాంధ్యర్షికుల్యాద్యా మహేన్ద్రప్రభవాః స్మృతాః|
ఋషికుల్యాకుమారాద్యాః శుక్తిమత్పాదసంభవాః||19-14||

ఆసాం నద్యుపనద్యశ్చ సన్త్యన్యాస్తు సహస్రశః|
తాస్విమే కురుపఞ్చాల-మధ్యదేశాదయో జనాః||19-15||

పూర్వదేశాదికాశ్చైవ కామరూపనివాసినః|
పౌణ్డ్రాః కలిఙ్గా మగధా దాక్షిణాత్యాశ్చ సర్వశః||19-16||

తథా పరాన్త్యాః సౌరాష్ట్రాః శూద్రాభీరాస్తథార్బుదాః|
మారుకా మాలవాశ్చైవ పారియాత్రనివాసినః||19-17||

సౌవీరాః సైన్ధవాపన్నాః శాల్వాః శాకలవాసినః|
మద్రారామాస్తథామ్బష్ఠాః పారసీకాదయస్తథా||19-18||

ఆసాం పిబన్తి సలిలం వసన్తి సరితాం సదా|
సమోపేతా మహాభాగ హృష్టపుష్టజనాకులాః||19-19||

వసన్తి భారతే వర్షే యుగాన్యత్ర మహామునే|
కృతం త్రేతా ద్వాపరం చ కలిశ్చాన్యత్ర న క్వచిత్||19-20||

తపస్తప్యన్తి యతయో జుహ్వతే చాత్ర యజ్వినః|
దానాని చాత్ర దీయన్తే పరలోకార్థమాదరాత్||19-21||

పురుషైర్యజ్ఞపురుషో జమ్బూద్వీపే సదేజ్యతే|
యజ్ఞైర్యజ్ఞమయో విష్ణురన్యద్వీపేషు చాన్యథా||19-22||

అత్రాపి భారతం శ్రేష్ఠం జమ్బూద్వీపే మహామునే|
యతో హి కర్మభూరేషా యతో ऽన్యా భోగభూమయః||19-23||

అత్ర జన్మసహస్రాణాం సహస్రైరపి సత్తమ|
కదాచిల్లభతే జన్తుర్మానుష్యం పుణ్యసంచయన్||19-24||

గాయన్తి దేవాః కిల గీతకాని|
ధన్యాస్తు యే భారతభూమిభాగే|
స్వర్గాపవర్గాస్పదహేతుభూతే|
భవన్తి భూయః పురుషా మనుష్యాః||19-25||

కర్మాణ్యసంకల్పితతత్ఫలాని|
సంన్యస్య విష్ణౌ పరమాత్మరూపే|
అవాప్య తాం కర్మమహీమనన్తే|
తస్మింల్లయం యే త్వమలాః ప్రయాన్తి||19-26||

జానీమ నో తత్కూవయం విలీనే|
స్వర్గప్రదే కర్మణి దేహబన్ధమ్|
ప్రాప్స్యన్తి ధన్యాః ఖలు తే మనుష్యా|
యే భారతేనేన్ద్రియవిప్రహీనాః||19-27||

నవవర్షం చ భో విప్రా జమ్బూద్వీపమిదం మయా|
లక్షయోజనవిస్తారం సంక్షేపాత్కథితం ద్విజాః||19-28||

జమ్బూద్వీపం సమావృత్య లక్షయోజనవిస్తరః|
భో ద్విజా వలయాకారః స్థితః క్షీరోదధిర్బహిః||19-29||


బ్రహ్మపురాణము