బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 168)


బ్రహ్మోవాచ
భానుతీర్థమితి ఖ్యాతం త్వాష్ట్రం మాహేశ్వరం తథా|
ఐన్ద్రం యామ్యం తథాగ్నేయం సర్వపాపప్రణాశనమ్||168-1||

అభిష్టుత ఇతి ఖ్యాతో రాజాసీత్ప్రియదర్శనః|
హయమేధేన పుణ్యేన యష్టుమారబ్ధవాన్సురాన్||168-2||

తత్రర్త్విజః షోడశ స్యుర్వసిష్ఠాత్రిపురోగమాః|
క్షత్రియే యజమానే తు యజ్ఞభూమిః కథం భవేత్||168-3||

బ్రాహ్మణే దీక్షితే రాజా భువం దాస్యతి యజ్ఞియామ్|
భూపతౌ దీక్షితే దాతా కో భవేత్కో ను యాచతే||168-4||

యాచ్ఞేయమఖిలాశర్మ-జననీ పాపరూపిణీ|
కేనాప్యతో న కార్యైవ క్షత్రియేణ విశేషతః||168-5||

ఏవం మీమాంసమానేషు బ్రాహ్మణేషు పరస్పరమ్|
తత్ర ప్రాహ మహాప్రాజ్ఞో వసిష్ఠో ధర్మవిత్తమః||168-6||

వసిష్ఠ ఉవాచ
రాజ్ఞి దీక్షాయమాణే తు సూర్యో యాచ్యో భువం ప్రతి|
దేహి మే దేవ సవితర్యజనం దేవతోచితమ్||168-7||

దైవం క్షత్రమసి బ్రహ్మన్భూతనాథ నమో ऽస్తు తే|
యాచితః సవితా రాజ్ఞా దేవానాం యజనం శుభమ్||168-8||

దదాత్యేవ తతో రాజన్ప్రార్థయేశం దివాకరమ్||168-9||

బ్రహ్మోవాచ
తథేత్యుక్త్వాభిష్టుతో ऽపి దేవదేవం దివాకరమ్|
శ్రద్ధయా ప్రార్థయామాస హరీశాజాత్మకం రవిమ్||168-10||

రాజోవాచ
దేవానాం యజనం దేహి సవితస్తే నమో ऽస్తు తే||168-11||

బ్రహ్మోవాచ
క్షత్రం దైవం యతః సూర్యో దత్తా భూర్భూపతేస్తతః|
సవితా దేవదేవేశో దదామీత్యభ్యభాషత||168-12||

ఏవం కరోతి యో యజ్ఞం తస్య రిష్టిర్న కాచన|
తథా వాజిమఖే సత్త్రే బ్రాహ్మణైర్వేదపారగైః||168-13||

ప్రారబ్ధే ऽభిష్టుతా రాజ్ఞా యత్రాగాద్భూపతిం రవిః|
దేవానాం యజనం దాతుం భానుతీర్థం తదుచ్యతే||168-14||

తం దేవక్రతుముత్కృష్టం హయమేధం సురైర్యుతమ్|
దైత్యాశ్చ దనుజాశ్చైవ తథాన్యే యజ్ఞఘాతకాః||168-15||

బ్రహ్మవేషధరాః సర్వే గాయన్తః సామగా ఇవ|
తే ऽపి తత్ర మహాప్రాజ్ఞాః ప్రావిశన్ననివారితాః||168-16||

చమసాని చ పాత్రాణి సోమం చషాలమేవ చ|
సోమపానం హవిస్త్యాగమృత్విజో భూపతిం తథా||168-17||

నిన్దన్తి నిక్షిపన్త్యన్యే హసన్త్యన్యే తథాసురాః|
తేషాం చేష్టాం న జానన్తి విశ్వరూపం వినా మునే||168-18||

విశ్వరూపో ऽపి పితరం ప్రాహ దైత్యా ఇమే ఇతి|
తత్పుత్రవచనం శ్రుత్వా త్వష్టా ప్రాహ సురానిదమ్||168-19||

త్వష్టోవాచ
గృహీత్వా వారిదర్భాంశ్చ ప్రోక్షయధ్వం సమన్తతః|
యే నిన్దన్తి మఖం పుణ్యం చమసం సోమమేవ చ||168-20||

మయా త్వపహతాః సర్వ ఇత్యుక్త్వా పరిషిఞ్చత||168-21||

బ్రహ్మోవాచ
తథా చక్రుః సురగణాస్త్వష్టా చాపి తథాకరోత్|
భస్మీభూతాస్తతః సర్వే కాందిశీకాస్తతో ऽభవన్||168-22||

హతా మయా మహాపాపా ఇత్యుక్త్వా వార్యవాక్షిపత్|
తతః క్షీణాయుషో దైత్యాః ప్రాతిష్ఠన్కుపితాస్తతః||168-23||

యత్రైతత్ప్రాక్షిపద్వారి త్వష్టా లోకప్రజాపతిః|
త్వాష్ట్రం తీర్థం తదాఖ్యాతం సర్వపాపప్రణాశనమ్||168-24||

త్వష్టుర్వాక్యాచ్చ్యుతాన్దైత్యాన్నిజఘాన యమస్తదా|
కాలదణ్డేన చక్రేణ కాలపాశేన మన్యునా||168-25||

యత్ర తే నిహతా దైత్యాస్తత్తీర్థం యామ్యముచ్యతే|
యత్రాభవత్క్రతుః పూర్ణో హుత్వాగ్నౌ చామృతం బహు||168-26||

ధారాభిః శరమానాభిరఖణ్డాభిర్మహాధ్వరే|
యత్రాభవద్ధవ్యవాహస్తృప్తస్తస్య హ్యభిష్టుతః||168-27||

అగ్నితీర్థం తదాఖ్యాతమశ్వమేధఫలప్రదమ్|
ఇన్ద్రో మరుద్భిర్నృపతిం ప్రాహేదం వచనం శుభమ్||168-28||

త్వం సంరాడ్భవితా రాజన్నుభయోరపి లోకయోః|
సఖా మమ ప్రియో నిత్యం భవితా నాత్ర సంశయః||168-29||

స కృతార్థో మర్త్యలోక ఇన్ద్రతీర్థే చ తర్పణమ్|
కుర్యాత్పితౄణాం ప్రీత్యర్థం యమతీర్థే విశేషతః||168-30||

మాహేశ్వరం తు తత్తీర్థం పూజితో ऽభిష్టుతః శివః|
భక్తియుక్తేన విప్రైశ్చ సర్వకర్మవిశారదైః||168-31||

వైదికైర్లౌకికైశ్చైవ మన్త్రైః పూజ్యం మహేశ్వరమ్|
నృత్యైర్గీతైస్తథా వాద్యైరమృతైః పఞ్చసంభవైః||168-32||

ఉపచారైశ్చ బహుభిర్దణ్డపాతప్రదక్షిణైః|
ధూపైర్దీపైశ్చ నైవేద్యైః పుష్పైర్గన్ధైః సుగన్ధిభిః||168-33||

పూజయామాస దేవేశం విష్ణుం శంభుం ధియైకయా|
తతః ప్రసన్నౌ దేవేశౌ వరాన్దదతురోజసా||168-34||

అభిష్టుతే నరేన్ద్రాయ భుక్తిముక్తీ ఉభే అపి|
మాహాత్మ్యమస్య తీర్థస్య తథా దదతురుత్తమమ్||168-35||

తతఃప్రభృతి తత్తీర్థం శైవం వైష్ణవముచ్యతే|
తత్ర స్నానం చ దానం చ సర్వకామప్రదం విదుః||168-36||

ఇమాని సర్వతీర్థాని స్మరేదపి పఠేత వా|
విముక్తః సర్వపాపేభ్యః శివవిష్ణుపురం వ్రజేత్||168-37||

భానుతీర్థే విశేషేణ స్నానం సర్వార్థసిద్ధిదమ్|
తత్ర తీర్థే మహాపుణ్యం తీర్థానాం శతమత్ర హి||168-38||


బ్రహ్మపురాణము