బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 165)


బ్రహ్మోవాచ
భద్రతీర్థమితి ప్రోక్తం సర్వానిష్టనివారణమ్|
సర్వపాపప్రశమనం మహాశాన్తిప్రదాయకమ్||165-1||

ఆదిత్యస్య ప్రియా భార్యా ఉషా త్వాష్ట్రీ పతివ్రతా|
ఛాయాపి భార్యా సవితుస్తస్యాః పుత్రః శనైశ్చరః||165-2||

తస్య స్వసా విష్టిరితి భీషణా పాపరూపిణీ|
తాం కన్యాం సవితా కస్మై దదామీతి మతిం దధే||165-3||

యస్మై యస్మై దాతుకామః సూర్యో లోకగురుః ప్రభుః|
తచ్ఛ్రుత్వా భీషణా చేతి కిం కుర్మో భార్యయానయా|
ఏవం తు వర్తమానే సా పితరం ప్రాహ దుఃఖితా||165-4||

విష్టిరువాచ
బాలామేవ పితా యస్తు దద్యాత్కన్యాం సురూపిణే|
స కృతార్థో భవేల్లోకే న చేద్దుష్కృతవాన్పితా||165-6||

చతుర్థాద్వత్సరాదూర్ధ్వం యావన్న దశమాత్యయః|
తావద్వివాహః కన్యాయాః పిత్రా కార్యః ప్రయత్నతః||165-7||

శ్రీమతే విదుషే యూనే కులీనాయ యశస్వినే|
ఉదారాయ సనాథాయ కన్యా దేయా వరాయ వై||165-8||

ఏతచ్చేదన్యథా కుర్యాత్పితా స నిరయీ సదా|
ధర్మస్య సాధనం కన్యా విదుషామపి భాస్కర||165-9||

నరకస్యేవ మూర్ఖాణాం కామోపహతచేతసామ్|
ఏకతః పృథివీ కృత్స్నా సశైలవనకాననా||165-10||

స్వలంకృతోపాధిహీనా సుకన్యా చైకతః స్మృతా|
విక్రీణీతే యశ్చ కన్యామశ్వం వా గాం తిలానపి||165-11||

న తస్య రౌరవాదిభ్యః కదాచిన్నిష్కృతిర్భవేత్|
వివాహాతిక్రమః కార్యో న కన్యాయాః కదాచన||165-12||

తస్మిన్కృతే యత్పితుః స్యాత్పాపం తత్కేన కథ్యతే|
యావల్లజ్జాం న జానాతి యావత్క్రీడతి పాంశుభిః||165-13||

తావత్కన్యా ప్రదాతవ్యా నో చేత్పిత్రోరధోగతిః|
పితుః స్వరూపం పుత్రః స్యాద్యః పితా పుత్ర ఏవ సః||165-14||

ఆత్మనః సుఖితాం లోకే కో న కుర్యాత్కరోతి చ|
యత్కన్యాయాం పితా కుర్యాద్దానం పూజనమీక్షణమ్||165-15||

యత్కృతం తత్కృతం విద్యాత్తాసు దత్తం తదక్షయమ్|
యద్దత్తం తాసు కన్యాసు తదానన్త్యాయ కల్పతే||165-16||

పుత్రేషు చైవ పౌత్రేషు కో న కుర్యాత్సుఖం రవే|
కరోతి యః కన్యకానాం స సంపద్భాజనం భవేత్||165-17||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవం తాం వాదినీం కన్యాం విష్టిం ప్రోవాచ భాస్కరః||165-18||

సూర్య ఉవాచ
కిం కరోమి న గృహ్ణాతి త్వాం కశ్చిద్భీషణాకృతిమ్|
కులం రూపం వయో విత్తం విద్యాం వృత్తం సుశీలతామ్||165-19||

మిథః పశ్యన్తి సంబన్ధే వివాహే స్త్రీషు పుంసు చ|
అస్మాసు సర్వమప్యస్తి వినా తవ గుణైః శుభే|
కిం కరోమి క్వ దాస్యామి వృథా మాం ధిక్కరోషి కిమ్||165-20||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవముక్త్వా పునస్తాం చ విష్టిం ప్రోవాచ భాస్కరః||165-21||

సూర్య ఉవాచ
యస్మై కస్మై చ దాతవ్యా త్వం వై యద్యనుమన్యసే|
దీయసే ऽద్య మయా విష్టే అనుజానీహి మాం తతః||165-22||

బ్రహ్మోవాచ
పితరం ప్రాహ సా విష్టిర్భర్తా పుత్రా ధనం సుఖమ్|
ఆయూ రూపం చ సంప్రీతిర్జాయతే ప్రాక్తనానుగమ్||165-23||

యత్పురా విహితం కర్మ ప్రాణినా సాధ్వసాధు వా|
ఫలం తదనురోధేన ప్రాప్యతే ऽపి భవాన్తరే||165-24||

స్వదోష ఏవ తత్పిత్రా పరిహర్తవ్య ఆదరాత్|
తాదృగేవ ఫలం తు స్యాద్యాదృగాచరితం పురా||165-25||

తస్మాత్తద్దానసంబన్ధం స్వవంశానుగతం పితా|
కరోతి శేషం దైవేన యద్భావ్యం తద్భవిష్యతి||165-26||

బ్రహ్మోవాచ
తచ్ఛ్రుత్వా దుహితుర్వాక్యం త్వష్టుః పుత్రాయ భీషణామ్|
విశ్వరూపాయ తాం ప్రాదాద్విష్టిం లోకభయంకరీమ్||165-27||

విశ్వరూపో ऽపి తద్వచ్చ భీషణో భీషణాకృతిః|
ఏవం మిథః సంచరతోః శీలరూపసమానయోః||165-28||

ప్రీతిః కదాచిద్వైషమ్యం దంపత్యోరభవన్మిథః|
గణ్డో నామాభవత్పుత్రో హ్యతిగణ్డస్తథైవ చ||165-29||

రక్తాక్షః క్రోధనశ్చైవ వ్యయో దుర్ముఖ ఏవ చ|
తేభ్యః కనీయానభవద్ధర్షణో నామ పుణ్యభాక్||165-30||

సుతః సుశీలః సుభగః శాన్తః శుద్ధమతిః శుచిః|
స కదాచిద్యమగృహం ద్రష్టుం మాతులమభ్యగాత్||165-31||

స దదర్శ బహూఞ్జన్తూన్స్వర్గస్థానివ దుఃఖినః|
స మాతులం తు పప్రచ్ఛ నత్వా ధర్మం సనాతనమ్||165-32||

హర్షణ ఉవాచ
క ఇమే సుఖినస్తాత పచ్యన్తే నరకే చ కే||165-33||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవం పృష్టో ధర్మరాజః సర్వం ప్రాహ యథార్థవత్|
తత్కర్మణాం గతిం సర్వామశేషేణ న్యవేదయత్||165-34||

యమ ఉవాచ
విహితస్య న కుర్వన్తి యే కదాచిదతిక్రమమ్|
న తే పశ్యన్తి నిరయం కదాచిదపి మానవాః||165-35||

న మానయన్తి యే శాస్త్రం నాచారం న బహుశ్రుతాన్|
విహితాతిక్రమం కుర్యుర్యే తే నరకగామినః||165-36||

బ్రహ్మోవాచ
స తు శ్రుత్వా ధర్మవాక్యం హర్షణః పునరబ్రవీత్||165-37||

హర్షణ ఉవాచ
పితా త్వాష్ట్రో భీషణశ్చ మాతా విష్టిశ్చ భీషణా|
భ్రాతరశ్చ మహాత్మానో యేన తే శాన్తబుద్ధయః||165-38||

సురూపాశ్చ భవిష్యన్తి నిర్దోషా మఙ్గలప్రదాః|
తన్మే కర్మ వదస్వాద్య తత్కర్తాస్మి సురోత్తమ||165-39||

అన్యథా తాన్న గచ్ఛేయమిత్యుక్తః ప్రాహ ధర్మరాట్|
హర్షణం శుద్ధబుద్ధిం తం హర్షణో ऽసి న సంశయః||165-40||

బహవః స్యుః సుతాః కేచిన్నైవ తే కులతన్తవః|
ఏక ఏవ సుతః కశ్చిద్యేన తద్ధ్రియతే కులమ్||165-41||

కులస్యాధారభూతో యో యః పిత్రోః ప్రియకారకః|
యః పూర్వజానుద్ధరతి స పుత్రస్త్వితరో గదః||165-42||

యస్మాత్త్వయానురూపం మే ప్రోక్తం మాతామహ ప్రియమ్|
తస్మాత్త్వం గౌతమీం గచ్ఛ స్నాత్వా నియతమానసః||165-43||

స్తుహి విష్ణుం జగద్యోనిం శాన్తం ప్రీతేన చేతసా|
స తు ప్రీతో యది భవేత్సర్వమిష్టం ప్రదాస్యతి||165-44||

బ్రహ్మోవాచ
ఇతి శ్రుత్వా ధర్మవాక్యం హర్షణో గౌతమీం యయౌ|
శుచిస్తుష్టావ దేవేశం హరిం ప్రీతో ऽభవద్ధరిః||165-45||

హర్షణాయ తతః ప్రాదాత్కులభద్రం తతస్తు సః|
సర్వాభద్రప్రశమన-పూర్వకం భద్రమస్తు తే||165-46||

తద్భద్రా ప్రోచ్యతే విష్టిః పితా భద్రస్తథా సుతాః|
తతః ప్రభృతి తత్తీర్థం భద్రతీర్థం తదుచ్యతే||165-47||

సర్వమఙ్గలదం పుంసాం తత్ర భద్రపతిర్హరిః|
తత్తీర్థసేవినాం పుంసాం సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్|
మఙ్గలైకనిధిః సాక్షాద్దేవదేవో జనార్దనః||165-48||


బ్రహ్మపురాణము