బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 159)


బ్రహ్మోవాచ
వఞ్జరాసంగమం నామ తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్|
ఋషిభిః సేవితం నిత్యం సిద్ధై రాజర్షిభిస్తథా||159-1||

దాసత్వమగమత్పూర్వం నాగానాం గరుడః ఖగః|
మాతృదాస్యాత్తదా దుఃఖ-పరిసంతప్తమానసః|
కదాచిచ్చిన్తయామాస రహః స్థిత్వా వినిశ్వసన్||159-2||

గరుడ ఉవాచ
త ఏవ ధన్యా లోకే ऽస్మిన్కృతపుణ్యాస్త ఏవ హి|
నాన్యసేవా కృతా యైస్తు న యేషాం వ్యసనాగమః||159-3||

సుఖం తిష్ఠన్తి గాయన్తి స్వపన్తి చ హసన్తి చ|
స్వదేహప్రభవో ధన్యా ధిగ్ధిగన్యవశే స్థితాన్||159-4||

బ్రహ్మోవాచ
ఇతి చిన్తాసమావిష్టో జననీమేత్య దుఃఖితః|
పర్యపృచ్ఛదమేయాత్మా వైనతేయో ऽథ మాతరమ్||159-5||

గరుడ ఉవాచ
కస్యాపరాధాన్మాతస్త్వం పితుర్వా మమ వాన్యతః|
దాసీత్వమాప్తా వద తత్-కారణం మమ పృచ్ఛతః||159-6||

బ్రహ్మోవాచ
సాబ్రవీత్పుత్రమాత్మీయమరుణస్యానుజం ప్రియమ్||159-7||

వినతోవాచ
నైవ కస్యాపరాధో ऽస్తి స్వాపరాధో మయోదితః|
యస్యా వాక్యం విపర్యేతి సా దాసీ స్యాన్మయోదితమ్||159-8||

కద్రూశ్చాపి తథైవాహం సా మయా సంయుతా యయౌ|
కద్ర్వా మమాభవద్వాదశ్ఛద్మనాహం తయా జితా||159-9||

విధిర్హి బలవాంస్తాత కాం కాం చేష్టాం న చేష్టతే|
ఏవం దాసీత్వమగమం కద్ర్వాః కశ్యపనన్దన|
యదా దాసీ తు జాతాహం దాసో ऽభూస్త్వం ద్విజన్మజ||159-10||

బ్రహ్మోవాచ
తూష్ణీం తదా బభూవాసౌ గరుడో ऽతీవ దుఃఖితః|
న కించిదూచే జననీం చిన్తయన్భవితవ్యతామ్||159-11||

కద్రూః కదాచిత్సా ప్రాహ పుత్రాణాం హితమిచ్ఛతీ|
ఆత్మనో భూతిమిచ్ఛన్తీ వినతాం ఖగమాతరమ్||159-12||

కద్రూరువాచ
పుత్రః సూర్యం నమస్కర్తుం తవ యాత్యనివారితః|
అహో లోకత్రయే ऽప్యస్మిన్ధన్యాసి బత దాస్యపి||159-13||

బ్రహ్మోవాచ
స్వదుఃఖం గూహమానా సా కద్రూం ప్రాహ సువిస్మితా||159-14||

వినతోవాచ
తవ పుత్రాస్తు కిమితి రవిం ద్రష్టుం న యాన్తి చ||159-15||

కద్రూరువాచ
పుత్రాన్మదీయాన్సుభగే నయ నాగాలయం ప్రతి|
సముద్రస్య సమీపే తు తదాస్తే శీతలం సరః||159-16||

బ్రహ్మోవాచ
సుపర్ణస్త్వవహన్నాగాన్కద్రూం చ వినతా తథా|
తతః ప్రోవాచ ముదితా వైనతేయస్య మాతరమ్||159-17||

సురాణాం నేతు నిలయం గరుడో మత్సుతానితి|
పునః ప్రాహ సర్పమాతా గరుడం వినయాన్వితమ్||159-18||

సర్పమాతోవాచ
పుత్రా మే ద్రష్టుమిచ్ఛన్తి హంసం త్రిజగతాం గురుమ్|
నమస్కృత్వా తతః సూర్యమేష్యన్తి నిలయం మమ|
హణ్డే త్వం నయ పుత్రాన్మే సూర్యమణ్డలమన్వహమ్||159-19||

బ్రహ్మోవాచ
సా వేపమానా వినతా దీనా కద్రూమభాషత||159-20||

వినతోవాచ
నాహం క్షమా సర్పమాతః పుత్రో మే నేష్యతే సుతాన్|
దృష్ట్వా దినకరం దేవం పునరేవ ప్రయాన్తు తే||159-21||

బ్రహ్మోవాచ
వినతా స్వసుతం ప్రాహ విహగానామధీశ్వరమ్|
నమస్కర్తుమథేచ్ఛన్తి నాగాః స్వామిత్వమాగతాః||159-22||

భాస్వన్తమిత్యువాచేయం మాం సర్పజననీ హఠాత్|
తథేత్యుక్త్వా స గరుడో మామారోహన్తు పన్నగాః||159-23||

తదారూఢం సర్పసైన్యం గరుడం విహగాధిపమ్|
శనైః శనైరుపగమద్యత్ర దేవో దివాకరః|
తే దహ్యమానాస్తీక్ష్ణేన భానుతాపేన వివ్యథుః||159-24||

సర్పా ఊచుః
నివర్తస్వ మహాప్రాజ్ఞ పతంగాయ నమో నమః|
అలం సూర్యస్య సదనం దగ్ధాః సూర్యస్య తేజసా|
యామస్త్వయా వా గరుడ విహాయ త్వామథాపి వా||159-25||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవం నాగైరుచ్యమాన ఆదిత్యం దర్శయామి వః|
ఇత్యుక్త్వా గగనం శీఘ్రం జగామాదిత్యసంముఖః||159-26||

దగ్ధభోగా నిపేతుస్తే ద్వీపం తం వీరణం ప్రతి|
బహవః శతసాహస్రాః పీడితా దగ్ధవిగ్రహాః||159-27||

పుత్రాణామార్తసంనాదం పతితానాం మహీతలే|
ఆశ్వాసితుం సమాయాతా తాన్సా కద్రూః సువిహ్వలా||159-28||

ఉవాచ వినతాం కద్రూస్తవ పుత్రో ऽతిదుష్కృతమ్|
కృతవానతిదుర్మేధా యేషాం శాన్తిర్న విద్యతే||159-29||

నాన్యథా కర్తుమాయాతి స్వామివాక్యం ఫణీశ్వరః|
స కాశ్యపో బృహత్తేజా యద్యత్ర స్యాదనామయమ్||159-30||

భవేచ్చైవం కథం శాన్తిః పుత్రాణాం మమ భామిని|
కద్ర్వాస్తద్వచనం శ్రుత్వా వినతా హ్యతిభీతవత్||159-31||

పుత్రమాహ మహాత్మానం గరుడం విహగాధిపమ్||159-32||

వినతోవాచ
నేదం యుక్తతరం పుత్ర భూషణం వినయేన హి|
వర్తితుం యుక్తమిత్యుక్తం వైపరీత్యం న యుజ్యతే||159-33||

నామిత్రేష్వపి కర్తవ్యం సద్భిర్జిహ్మం కదాచన|
శ్రోత్రియే చాన్త్యజే వాపి సమం చన్ద్రః ప్రకాశతే||159-34||

కుర్వన్త్యనిష్టం కపటైస్త ఏవ మమ పుత్రక|
ప్రసహ్య కర్తుం యే సాక్షాదశక్తాః పురుషాధమాః||159-35||

బ్రహ్మోవాచ
వినతా చ తతః ప్రాహ కద్రూం తాం సర్పమాతరమ్||159-36||

వినతోవాచ
కిం కృత్వా శాన్తిరభ్యేతి పుత్రాణాం తే కరోమి తత్|
జరయా తు గృహీతాస్తే వద శాన్తిం కరోమి తత్||159-37||

బ్రహ్మోవాచ
కద్రూరప్యాహ వినతాం రసాతలగతం పయః|
తేనాభిషేచితానాం మే పుత్రాణాం శాన్తిరేష్యతి||159-38||

కద్ర్వాస్తద్వచనం శ్రుత్వా రసాతలగతం పయః|
క్షణేనైవ సమానీయ నాగాంస్తానభ్యషేచయత్|
తతః ప్రోవాచ గరుడో మఘవానం శతక్రతుమ్||159-39||

గరుడ ఉవాచ
మేఘాశ్చాప్యత్ర వర్షన్తు త్రైలోక్యస్యోపకారిణః||159-40||

బ్రహ్మోవాచ
తథా వవర్ష పర్జన్యో నాగానామభవచ్ఛివమ్|
రసాతలభవం గాఙ్గం నాగసంజీవనం పయః||159-41||

జరాశోకవినాశార్థమానీతం గరుడేన యత్|
యత్రాభిషేచితా నాగాస్తన్నాగాలయముచ్యతే||159-42||

గరుడేన యతో వారి ఆనీతం తద్రసాతలాత్|
తద్గాఙ్గం వారి సర్వేషాం సర్వపాపప్రణాశనమ్||159-43||

జరాయా వారణం యస్మాన్నాగానామభవచ్ఛివమ్|
రసాతలభవం గాఙ్గం నాగసంజీవనం యతః||159-44||

జరాశోకవినాశార్థం గఙ్గాయా దక్షిణే తటే|
సాక్షాదమృతసంవాహా వఞ్జరా సాభవన్నదీ||159-45||

జరాదారిద్ర్యసంతాప-హారిణీ క్లేశవారిణీ|
రసాతలభవా గఙ్గా మర్త్యలోకభవా తు యా||159-46||

తయోశ్చ సంగమో యః స్యాత్కిం పునస్తత్ర వర్ణ్యతే|
యస్యానుస్మరణాదేవ నాశం యాన్త్యఘసంచయాః||159-47||

తత్ర చ స్నానదానానాం ఫలం కో వక్తుమీశ్వరః|
సపాదం తత్ర తీర్థానాం లక్షమాహుర్మనీషిణః||159-48||

సర్వసంపత్తిదాతౄణాం సర్వపాపౌఘహారిణామ్|
వఞ్జరాసంగమసమం తీర్థం క్వాపి న విద్యతే|
యదనుస్మరణేనాపి విపద్యన్తే విపత్తయః||159-49||


బ్రహ్మపురాణము