బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 154)


బ్రహ్మోవాచ
సహస్రకుణ్డమాఖ్యాతం తీర్థం వేదవిదో విదుః|
యస్య స్మరణమాత్రేణ సుఖీ సంపద్యతే నరః||154-1||

పురా దాశరథీ రామః సేతుం బద్ధ్వా మహార్ణవే|
లఙ్కాం దగ్ధ్వా రిపూన్హత్వా రావణాదీన్రణే శరైః||154-2||

వైదేహీం చ సమాసాద్య రామో వచనమబ్రవీత్|
పశ్యత్సు లోకపాలేషు తస్యాచార్యే పురః స్థితే||154-3||

అగ్నౌ శుద్ధిగతాం సీతాం రామో లక్ష్మణసంనిధౌ|
ఏహి వైదేహి శుద్ధాసి అఙ్కమారోఢుమర్హసి||154-4||

నేత్యువాచ తదా శ్రీమానఙ్గదో హనుమాంస్తథా|
అయోధ్యాయాం తు వైదేహి సార్ధం యామః సుహృజ్జనైః||154-5||

తత్ర శుద్ధిమవాప్యాథ పునర్భ్రాతృషు మాతృషు|
లౌకికేష్వపి పశ్యత్సు తతః శుద్ధా నృపాత్మజా||154-6||

అయోధ్యాయాం సుపుణ్యే ऽహ్ని అఙ్కమారోఢుమర్హసి|
అస్యాశ్చరిత్రవిషయే సందేహః కస్య జాయతే||154-7||

లోకాపవాదస్తదపి నిరస్యః స్వజనేషు హి|
తయోర్వాక్యమనాదృత్య లక్ష్మణః సవిభీషణః||154-8||

రామశ్చ జామ్బవాంశ్చైవ తామాహ్వయన్నృపాత్మజామ్|
స్వస్తీత్యుక్తా దేవతాభీ రాజ్ఞో ऽఙ్కం చారురోహ సా||154-9||

ముదితాస్తే యయుః శీఘ్రం పుష్పకేణ విరాజతా|
అయోధ్యాం నగరీం ప్రాప్య తథా రాజ్యం స్వకం తు యత్||154-10||

ముదితాస్తే ऽభవన్సర్వే సదా రామానువర్తినః|
తతః కతిపయాహేషు అనార్యేభ్యో విరూపికామ్||154-11||

వాచం శ్రుత్వా స తత్యాజ గుర్విణీం తామయోనిజామ్|
మిథ్యాపవాదమపి హి న సహన్తే కులోన్నతాః||154-12||

వాల్మీకేర్మునిముఖ్యస్య ఆశ్రమస్య సమీపతః|
తత్యాజ లక్ష్మణః సీతామదుష్టాం రుదతీం రుదన్||154-13||

నోల్లఙ్ఘ్యాజ్ఞా గురూణామిత్యసౌ తదకరోద్భియా|
తతః కతిపయాహేషు వ్యతీతేషు నృపాత్మజః||154-14||

రామః సౌమిత్రిణా సార్ధం హయమేధాయ దీక్షితః|
తత్రైవాజగ్మతురుభౌ రామపుత్రౌ యశస్వినౌ||154-15||

లవః కుశశ్చ విఖ్యాతౌ నారదావివ గాయకౌ|
రామాయణం సమగ్రం తద్గన్ధర్వావివ సుస్వరౌ||154-16||

రామస్య చరితం సర్వం గాయమానౌ సమీయతుః|
యజ్ఞవాటం రాజసుతౌ హేతుభిర్లక్షితౌ తదా||154-17||

రామపుత్రావుభౌ శూరౌ వైదేహ్యాస్తనయావితి|
తావానీయ తతః పుత్రావభిషిచ్య యథాక్రమమ్||154-18||

అఙ్కారూఢౌ తతః కృత్వా సస్వజే తౌ పునః పునః|
సంసారదుఃఖఖిన్నానామగతీనాం శరీరిణామ్||154-19||

పుత్రాలిఙ్గనమేవాత్ర పరం విశ్రాన్తికారణమ్|
ముహురాలిఙ్గ్య తౌ పుత్రౌ ముహుః స్వజతి చుమ్బతి||154-20||

కిమప్యన్తర్ధ్యాయతి చ నిఃశ్వసత్యపి వై ముహుః|
ఏతస్మిన్నన్తరే ప్రాప్తా రాక్షసా లఙ్కవాసినః||154-21||

సుగ్రీవో హనుమాంశ్చైవ అఙ్గదో జామ్బవాంస్తథా|
అన్యే చ వానరాః సర్వే విభీషణపురఃసరాః||154-22||

తే చాగత్య నృపం ప్రాప్తాః సింహాసనముపస్థితమ్|
సీతామదృష్ట్వా హనుమానఙ్గదః కనకాఙ్గదః||154-23||

క్వ గతాయోనిజా మాతా ఏకో రామో ऽత్ర దృశ్యతే|
రామేణ సా పరిత్యక్తా ఇత్యూచుర్ద్వారపాలకాః||154-24||

పశ్యత్సు లోకపాలేషు ఆర్యే తత్ర ప్రవాదిని|
అగ్నౌ శుద్ధిగతాం సీతాం కిం తు రాజా నిరఙ్కుశః||154-25||

ఉత్పన్నైర్లౌకికైర్వాక్యై రామస్త్యజతి తాం ప్రియామ్|
మరిష్యావ ఇతి హ్యుక్త్వా గౌతమీం పునరీయతుః||154-26||

రామస్తౌ పృష్ఠతో ऽభ్యేత్య అయోధ్యావాసిభిః సహ|
ఆగత్య గౌతమీం తత్ర ऽకుర్వంస్తే పరమం తపః||154-27||

స్మారం స్మారం నిశ్వసన్తస్తాం సీతాం లోకమాతరమ్|
సంసారాస్థావిరహితా గౌతమీసేవనోత్సుకాః||154-28||

లోకత్రయపతిః సాక్షాద్రామో ऽనుజసమన్వితః|
ప్రాప్తః స్నాత్వా చ గౌతమ్యాం శివారాధనతత్పరః||154-29||

పరితాపం జహౌ సర్వం సహస్రపరివారితః|
యత్ర చాసీత్స వృత్తాన్తః సహస్రకుణ్డముచ్యతే||154-30||

దశాపరాణి తీర్థాని తత్ర సర్వార్థదాని చ|
తత్ర స్నానం చ దానం చ సహస్రఫలదాయకమ్||154-31||

యత్ర శ్రీగౌతమీతీరే వసిష్ఠాదిమునీశ్వరైః|
సర్వాపత్తారకం హోమమకారయదఘాన్తకమ్||154-32||

సహస్రసంఖ్యాయుక్తేషు కుణ్డేషు వసుధారయా|
సర్వానపేక్షితాన్కామానవాపాసౌ మహాతపాః||154-33||

గౌతమ్యాః సరిదమ్బాయాః ప్రసాదాద్రాక్షసాన్తకః|
సహస్రకుణ్డాభిధం తదభూత్తీర్థం మహాఫలమ్||154-34||


బ్రహ్మపురాణము