బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 146)


బ్రహ్మోవాచ
యాయాతమపరం తీర్థం యత్ర కాలఞ్జరః శివః|
సర్వపాపప్రశమనం తద్వృత్తముచ్యతే మయా||146-1||

యయాతిర్నాహుషో రాజా సాక్షాదిన్ద్ర ఇవాపరః|
తస్య భార్యాద్వయం చాసీత్కులలక్షణభూషితమ్||146-2||

జ్యేష్ఠా తు దేవయానీతి నామ్నా శుక్రసుతా శుభా|
శర్మిష్ఠేతి ద్వితీయా సా సుతా స్యాద్వృషపర్వణః||146-3||

బ్రాహ్మణ్యపి మహాప్రాజ్ఞా దేవయానీ సుమధ్యమా|
యయాతేరభవద్భార్యా సా తు శుక్రప్రసాదతః||146-4||

శర్మిష్ఠా చాపి తస్యైవ భార్యా యా వృషపర్వజా|
దేవయానీ శుక్రసుతా ద్వౌ పుత్రౌ సమజీజనత్||146-5||

యదుం చ తుర్వసుం చైవ దేవపుత్రసమావుభౌ|
శర్మిష్ఠా చ నృపాల్లేభే త్రీన్పుత్రాన్దేవసంనిభాన్||146-6||

ద్రుహ్యుం చానుం చ పూరుం చ యయాతేర్నృపసత్తమాత్|
దేవయాన్యాః సుతౌ బ్రహ్మన్సదృశౌ శుక్రరూపతః||146-7||

శర్మిష్ఠాయాస్తు తనయాః శక్రాగ్నివరుణప్రభాః|
దేవయానీ కదాచిత్తు పితరం ప్రాహ దుఃఖితా||146-8||

దేవయాన్యువాచ
మమ త్వపత్యద్వితయమభాగ్యాయా భృగూద్వహ|
మమ దాస్యాః సభాగ్యాయా అపత్యత్రితయం పితః||146-9||

తదేతదనుమృశ్యాయం దుఃఖమత్యన్తమాగతా|
మరిష్యే దానవగురో యయాతికృతవిప్రియాత్|
మానభఙ్గాద్వరం తాత మరణం హి మనస్వినామ్||146-10||

బ్రహ్మోవాచ
తదేతత్పుత్రికావాక్యం శ్రుత్వా శుక్రః ప్రతాపవాన్|
కుపితో ऽభ్యాయయౌ శీఘ్రం యయాతిమిదమబ్రవీత్||146-11||

శుక్ర ఉవాచ
యదిదం విప్రియం మే త్వం సుతాయాః కృతవానసి|
రూపోన్మత్తేన రాజేన్ద్ర తస్మాద్వృద్ధో భవిష్యసి||146-12||

న చ భోక్తుం న చ త్యక్తుం శక్నోతి విషయాతురః|
స్పృహయన్మనసైవాస్తే నిఃశ్వాసోచ్ఛ్వాసనష్టధీః||146-13||

వృద్ధత్వమేవ మరణం జీవతామపి దేహినామ్|
తస్మాచ్ఛీఘ్రం ప్రయాహి త్వం జరాం భూపాతిదుర్ధరామ్||146-14||

బ్రహ్మోవాచ
ఏతచ్ఛ్రుత్వా యయాతిస్తు శాపం శుక్రస్య ధీమతః|
కృతాఞ్జలిపుటో రాజా యయాతిః శుక్రమబ్రవీత్||146-15||

యయాతిరువాచ
నాపరాధ్యే న సంకుప్యే నైవాధర్మం ప్రవర్తయే|
అధర్మకారిణః పాపాః శాస్యా ఏవ మహాత్మనామ్||146-16||

ధర్మమేవ చరన్తం వై కథం మాం శప్తవానసి|
దేవయానీ ద్విజశ్రేష్ఠ వృథా మాం వక్తి కించన||146-17||

తస్మాన్న మమ విప్రేన్ద్ర శాపం దాతుం త్వమర్హసి|
విద్వాంసో ऽపి హి నిర్దోషే యది కుప్యన్తి మోహితాః|
తదా న దోషో మూర్ఖాణాం ద్వేషాగ్నిప్లుష్టచేతసామ్||146-18||

బ్రహ్మోవాచ
యయాతివాక్యాచ్ఛుక్రో ऽపి సస్మార సుతయా కృతమ్|
అసకృద్విప్రియం తస్య దివా రాత్రౌ ప్రచణ్డయా||146-19||

గతకోపో ऽహమిత్యుక్త్వా కావ్యో రాజానమబ్రవీత్||146-20||

శుక్ర ఉవాచ
జ్ఞాతం మయానయాకారి విప్రియం న వదే ऽనృతమ్|
శాపస్యేమం కరిష్యామి శృణుష్వానుగ్రహం నృప||146-21||

యస్మై పుత్రాయ సందాతుం జరామిచ్ఛసి మానద|
తస్య సా యాత్వియం రాజఞ్జరా పుత్రాయ మద్వరాత్||146-22||

బ్రహ్మోవాచ
పునర్యయాతిః శ్వశురం శుక్రం ప్రాహ వినీతవత్||146-23||

యయాతిరువాచ
యో గృహ్ణాతి మయా దత్తాం జరాం భక్తిసమన్వితః|
స రాజా స్యాద్దైత్యగురో తదేతదనుమన్యతామ్||146-24||

యో మద్వాక్యం నాభినన్దేత్సుతో దైత్యగురో దృఢమ్|
తం శపేయమనుజ్ఞాత్ర దాతవ్యైవ త్వయా గురో||146-25||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవమస్త్వితి రాజానమువాచ భృగునన్దనః|
తతో యయాతిః స్వం పుత్రమాహూయేదం వచో ऽబ్రవీత్||146-26||

యయాతిరువాచ
యదో గృహాణ మే శాపాజ్జరాం జాతాం సుతో భవాన్|
జ్యేష్ఠః సర్వార్థవిత్ప్రౌఢః పుత్రాణాం ధురి సంస్థితః|
పుత్రీ తేనైవ జనకో యస్తదాజ్ఞావశే స్థితః||146-27||

బ్రహ్మోవాచ
నేత్యువాచ యదుస్తాతం యయాతిం భూరిదక్షిణమ్|
యయాతిశ్చ యదుం శప్త్వా తుర్వసుం కామమబ్రవీత్||146-28||

నాగృహ్ణాత్తుర్వసుశ్చాపి పిత్రా దత్తాం జరాం తదా|
తం శప్త్వా చాబ్రవీద్ద్రుహ్యుం గృహాణేమాం జరాం మమ||146-29||

ద్రుహ్యుశ్చ నైచ్ఛత్తాం దత్తాం జరాం రూపవినాశినీమ్|
అనుమప్యబ్రవీద్రాజా గృహాణేమాం జరాం మమ||146-30||

అనుర్నేతి తదోవాచ శప్త్వా తం పూరుమబ్రవీత్|
అభినన్ద్య తదా పూరుర్జరాం తాం జగృహే పితుః||146-31||

సహస్రమేకం వర్షాణాం యావత్ప్రీతో ऽభవత్పితా|
యౌవనే యాని భోగ్యాని వస్తూని వివిధాని చ||146-32||

పుత్రయౌవనసంతుష్టో యయాతిర్బుభుజే సుఖమ్|
తతస్తృప్తో ऽభవద్రాజా సర్వభోగేషు నాహుషః|
తతో హర్షాత్సమాహూయ పూరుం పుత్రమథాబ్రవీత్||146-33||

యయాతిరువాచ
తృప్తో ऽస్మి సర్వభోగేషు యౌవనేన తవానఘ|
గృహాణ యౌవనం పుత్ర జరాం మే దేహి కశ్మలామ్||146-34||

బ్రహ్మోవాచ
నేత్యువాచ తదా పూరుర్జరయా క్షీయతే మయా|
వికారాస్తాత భావానాం దుర్నివారాః శరీరిణామ్||146-35||

బలాత్కాలాగతా సహ్యా జరాప్యఖిలదేహిభిః|
సా చేద్గురూపకారాయ గృహీతా త్యజ్యతే కథమ్||146-36||

స్వీకృతత్యాగపాపాద్ధి దేహినాం మరణం వరమ్|
అథవా తు జరాం రాజంస్తపసా నాశయామ్యహమ్||146-37||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవముక్త్వా తు పితరం యయౌ గఙ్గామనుత్తమామ్|
గౌతమ్యా దక్షిణే పారే తతస్తేపే తపో మహత్||146-38||

తతః ప్రీతో ऽభవద్దేవః కాలేన మహతా శివః|
లోకాతీతమహోదార-గుణసన్మణిభూషితమ్|
కిం దదామీతి తం ప్రాహ పూరుం స సురసత్తమః||146-39||

పూరురువాచ
శాపప్రాప్తాం జరాం నాథ పితుర్మమ సురాధిప|
తాం నాశయస్వ దేవేశ పితృశప్తాంశ్చ కోపతః|
మద్భ్రాతౄఞ్శాపతో ముక్తాన్కురుష్వ సురపూజిత||146-40||

బ్రహ్మోవాచ
తథేత్యుక్త్వా జగన్నాథః శాపాజ్జాతాం జరాం తథా|
అనాశయజ్జగన్నాథో భ్రాతౄంశ్చక్రే విశాపినః||146-41||

తతః ప్రభృతి తత్తీర్థం జరారోగవినాశనమ్|
అకాలజజరాదీనాం స్మరణాదపి నాశనమ్||146-42||

తన్నామ్నా చాపి విఖ్యాతం కాలఞ్జరముదాహృతమ్|
యాయాతం నాహుషం పౌరం శౌక్రం శార్మిష్ఠమేవ చ||146-43||

ఏవమాదీని తీర్థాని తత్రాష్టోత్తరమేవ చ|
శతం విద్యాన్మహాబుద్ధే సర్వసిద్ధికరం తథా||146-44||

తేషు స్నానం చ దానం చ శ్రవణం పఠనం తథా|
సర్వపాపప్రశమనం భుక్తిముక్తిప్రదం భవేత్||146-45||


బ్రహ్మపురాణము