బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 141)


బ్రహ్మోవాచ
కపిలాసంగమం నామ తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్|
తత్ర నారద వక్ష్యామి కథాం పుణ్యామనుత్తమామ్||141-1||

కపిలో నామ తత్త్వజ్ఞో మునిరాసీన్మహాయశాః|
క్రూరశ్చాపి ప్రసన్నశ్చ తపోవ్రతపరాయణః||141-2||

తపస్యన్తం మునిశ్రేష్ఠం గౌతమీతీరమాశ్రితమ్|
తమాగత్య మహాత్మానం వామదేవాదయో ऽబ్రువన్||141-3||

హత్వా వేనం బ్రహ్మశాపైర్నష్టధర్మే త్వరాజకే|
కపిలం సిద్ధమాచార్యమూచుర్మునిగణాస్తదా||141-4||

మునిగణా ఊచుః
గతే వేదే గతే ధర్మే కిం కర్తవ్యం మునీశ్వర||141-5||

బ్రహ్మోవాచ
తతో ऽబ్రవీన్మునిర్ధ్యాత్వా కపిలస్త్వాగతాన్మునీన్||141-6||

కపిల ఉవాచ
వేనస్యోరుర్విమథ్యో ऽభూత్తతః కశ్చిద్భవిష్యతి||141-7||

బ్రహ్మోవాచ
తథైవ చక్రుర్మునయో వేనస్యోరుం విమథ్య వై|
తత్రోత్పన్నో మహాపాపః కృష్ణో రౌద్రపరాక్రమః||141-8||

తం దృష్ట్వా మునయో భీతా నిషీదస్వేతి చాబ్రువన్|
నిషాదః సో ऽభవత్తస్మాన్నిషాదాశ్చాభవంస్తతః||141-9||

వేనబాహుం మమన్థుస్తే దక్షిణం ధర్మసంహితమ్|
తతః పృథుస్వరశ్చైవ సర్వలక్షణలక్షితః||141-10||

రాజాభవత్పృథుః శ్రీమాన్బ్రహ్మసామర్థ్యసంయుతః|
తమాగత్య సురాః సర్వే అభినన్ద్య వరాఞ్శుభాన్||141-11||

తస్మై దదుస్తథాస్త్రాణి మన్త్రాణి గుణవన్తి చ|
తతో ऽబ్రువన్మునిగణాస్తం పృథుం కపిలేన చ||141-12||

మునయ ఊచుః
ఆహారం దేహి జీవేభ్యో భువా గ్రస్తౌషధీరపి||141-13||

బ్రహ్మోవాచ
తతః స ధనురాదాయ భువమాహ నృపోత్తమః||141-14||

పృథురువాచ
ఓషధీర్దేహి యా గ్రస్తాః ప్రజానాం హితకామ్యయా||141-15||

బ్రహ్మోవాచ
తమువాచ మహీ భీతా పృథుం తం పృథులోచనమ్||141-16||

మహ్యువాచ
మయి జీర్ణా మహౌషధ్యః కథం దాతుమహం క్షమా||141-17||

బ్రహ్మోవాచ
తతః సకోపో నృపతిస్తామాహ పృథివీం పునః||141-18||

పృథురువాచ
నో చేద్దదాస్యద్య త్వాం వై హత్వా దాస్యే మహౌషధీః||141-19||

భూమిరువాచ
కథం హంసి స్త్రియం రాజఞ్జ్ఞానీ భూత్వా నృపోత్తమ|
వినా మయా కథం చేమాః ప్రజాః సంధారయిష్యసి||141-20||

పృథురువాచ
యత్రోపకారో ऽనేకానామేకనాశే భవిష్యతి|
న దోషస్తత్ర పృథివి తపసా ధారయే ప్రజాః||141-21||

న దోషమత్ర పశ్యామి నాచక్షే ऽనర్థకం వచః|
యస్మిన్నిపాతితే సౌఖ్యం బహూనాముపజాయతే|
మునయస్తద్వధం ప్రాహురశ్వమేధశతాధికమ్||141-22||

బ్రహ్మోవాచ
తతో దేవాశ్చ ఋషయః సాన్త్వయిత్వా నృపోత్తమమ్|
మహీం చ మాతరం దేవీమూచుః సురగణాస్తదా||141-23||

దేవా ఊచుః
భూమే గోరూపిణీ భూత్వా పయోరూపా మహౌషధీః|
దేహి త్వం పృథవే రాజ్ఞే తతః ప్రీతో భవేన్నృపః|
ప్రజాసంరక్షణం చ స్యాత్తతః క్షేమం భవిష్యతి||141-24||

బ్రహ్మోవాచ
తతో గోరూపమాస్థాయ భూమ్యాసీత్కపిలాన్తికే|
దుదోహ చ మహౌషధ్యో రాజా వేనకరోద్భవః||141-25||

యత్ర దేవాః సగన్ధర్వా ఋషయః కపిలో మునిః|
మహీం గోరూపమాపన్నాం నర్మదాయాం మహామునే||141-26||

సరస్వత్యాం భాగీరథ్యాం గోదావర్యాం విశేషతః|
మహానదీషు సర్వాసు దుదుహే ऽసౌ పయో మహత్||141-27||

సా దుహ్యమానా పృథునా పుణ్యతోయాభవన్నదీ|
గౌతమ్యా సంగతా చాభూత్తదద్భుతమివాభవత్||141-28||

తతః ప్రభృతి తత్తీర్థం కపిలాసంగమం విదుః|
తత్రాష్టాశీతిః పూజ్యాని సహస్రాణి మహామతే||141-29||

తీర్థాన్యాహుర్మునిగణాః స్మరణాదపి నారద|
పావనాని జగత్యస్మింస్తాని సర్వాణ్యనుక్రమాత్||141-30||


బ్రహ్మపురాణము