బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 14)


లోమహర్షణ ఉవాచ
గాన్ధారీ చైవ మాద్రీ చ క్రోష్టోర్భార్యే బభూవతుః|
గాన్ధారీ జనయామాస అనమిత్రం మహాబలమ్||14-1||

మాద్రీ యుధాజితం పుత్రం తతో ऽన్యం దేవమీఢుషమ్|
తేషాం వంశస్త్రిధా భూతో వృష్ణీనాం కులవర్ధనః||14-2||

మాద్ర్యాః పుత్రౌ తు జజ్ఞాతే శ్రుతౌ వృష్ణ్యన్ధకావుభౌ|
జజ్ఞాతే తనయౌ వృష్ణేః శ్వఫల్కశ్చిత్రకస్తథా||14-3||

శ్వఫల్కస్తు మునిశ్రేష్ఠా ధర్మాత్మా యత్ర వర్తతే|
నాస్తి వ్యాధిభయం తత్ర నావర్షస్తపమేవ చ||14-4||

కదాచిత్కాశిరాజస్య విషయే మునిసత్తమాః|
త్రీణి వర్షాణి పూర్ణాని నావర్షత్పాకశాసనః||14-5||

స తత్ర చానయామాస శ్వఫల్కం పరమార్చితమ్|
శ్వఫల్కపరివర్తేన వవర్ష హరివాహనః||14-6||

శ్వఫల్కః కాశిరాజస్య సుతాం భార్యామవిన్దత|
గాన్దినీం నామ గాం సా చ దదౌ విప్రాయ నిత్యశః||14-7||

దాతా యజ్వా చ వీరశ్చ శ్రుతవానతిథిప్రియః|
అక్రూరః సుషువే తస్మాచ్ఛ్వఫల్కాద్భూరిదక్షిణః||14-8||

ఉపమద్గుస్తథా మద్గుర్మేదురశ్చారిమేజయః|
అవిక్షితస్తథాక్షేపః శత్రుఘ్నశ్చారిమర్దనః||14-9||

ధర్మధృగ్యతిధర్మా చ ధర్మోక్షాన్ధకరుస్తథా|
ఆవాహప్రతివాహౌ చ సున్దరీ చ వరాఙ్గనా||14-10||

అక్రూరేణోగ్రసేనాయాం సుగాత్ర్యాం ద్విజసత్తమాః|
ప్రసేనశ్చోపదేవశ్చ జజ్ఞాతే దేవవర్చసౌ||14-11||

చిత్రకస్యాభవన్పుత్రాః పృథుర్విపృథురేవ చ|
అశ్వగ్రీవో ऽశ్వబాహుశ్చ స్వపార్శ్వకగవేషణౌ||14-12||

అరిష్టనేమిరశ్వశ్చ సుధర్మా ధర్మభృత్తథా|
సుబాహుర్బహుబాహుశ్చ శ్రవిష్ఠాశ్రవణే స్త్రియౌ||14-13||

అసిక్న్యాం జనయామాస శూరం వై దేవమీఢుషమ్|
మహిష్యాం జజ్ఞిరే శూరా భోజ్యాయాం పురుషా దశ||14-14||

వసుదేవో మహాబాహుః పూర్వమానకదున్దుభిః|
జజ్ఞే యస్య ప్రసూతస్య దున్దుభ్యః ప్రాణదన్దివి||14-15||

ఆనకానాం చ సంహ్రాదః సుమహానభవద్దివి|
పపాత పుష్పవర్షశ్చ శూరస్య జననే మహాన్||14-16||

మనుష్యలోకే కృత్స్నే ऽపి రూపే నాస్తి సమో భువి|
యస్యాసీత్పురుషాగ్ర్యస్య కాన్తిశ్చన్ద్రమసో యథా||14-17||

దేవభాగస్తతో జజ్ఞే తథా దేవశ్రవాః పునః|
అనాధృష్టిః కనవకో వత్సవానథ గృఞ్జమః||14-18||

శ్యామః శమీకో గణ్డూషః పఞ్చ చాస్య వరాఙ్గనాః|
పృథుకీర్తిః పృథా చైవ శ్రుతదేవా శ్రుతశ్రవా||14-19||

రాజాధిదేవీ చ తథా పఞ్చైతా వీరమాతరః|
శ్రుతశ్రవాయాం చైద్యస్తు శిశుపాలో ऽభవన్నృపః||14-20||

హిరణ్యకశిపుర్యో ऽసౌ దైత్యరాజో ऽభవత్పురా|
పృథుకీర్త్యాం తు సంజజ్ఞే తనయో వృద్ధశర్మణః||14-21||

కరూషాధిపతిర్వీరో దన్తవక్రో మహాబలః|
పృథాం దుహితరం చక్రే కున్తిస్తాం పాణ్డురావహత్||14-22||

యస్యాం స ధర్మవిద్రాజా ధర్మో జజ్ఞే యుధిష్ఠిరః|
భీమసేనస్తథా వాతాదిన్ద్రాచ్చైవ ధనంజయః||14-23||

లోకే ప్రతిరథో వీరః శక్రతుల్యపరాక్రమః|
అనమిత్రాచ్ఛనిర్జజ్ఞే కనిష్ఠాద్వృష్ణినన్దనాత్||14-24||

శైనేయః సత్యకస్తస్మాద్యుయుధానశ్చ సాత్యకిః|
ఉద్ధవో దేవభాగస్య మహాభాగః సుతో ऽభవత్||14-25||

పణ్డితానాం పరం ప్రాహుర్దేవశ్రవసముత్తమమ్|
అశ్మక్యం ప్రాప్తవాన్పుత్రమనాధృష్టిర్యశస్వినమ్||14-26||

నివృత్తశత్రుం శత్రుఘ్నం శ్రుతదేవా త్వజాయత|
శ్రుతదేవాత్మజాస్తే తు నైషాదిర్యః పరిశ్రుతః||14-27||

ఏకలవ్యో మునిశ్రేష్ఠా నిషాదైః పరివర్ధితః|
వత్సవతే త్వపుత్రాయ వసుదేవః ప్రతాపవాన్|
అద్భిర్దదౌ సుతం వీరం శౌరిః కౌశికమౌరసమ్||14-28||

గణ్డూషాయ హ్యపుత్రాయ విష్వక్సేనో దదౌ సుతాన్|
చారుదేష్ణం సుదేష్ణం చ పఞ్చాలం కృతలక్షణమ్||14-29||

అసంగ్రామేణ యో వీరో నావర్తత కదాచన|
రౌక్మిణేయో మహాబాహుః కనీయాన్ద్విజసత్తమాః||14-30||

వాయసానాం సహస్రాణి యం యాన్తం పృష్ఠతో ऽన్వయుః|
చారూనద్యోపభోక్ష్యామశ్చారుదేష్ణహతానితి||14-31||

తన్త్రిజస్తన్త్రిపాలశ్చ సుతౌ కనవకస్య తౌ|
వీరుశ్చాశ్వహనుశ్చైవ వీరౌ తావథ గృఞ్జిమౌ||14-32||

శ్యామపుత్రః శమీకస్తు శమీకో రాజ్యమావహత్|
జుగుప్సమానో భోజత్వాద్రాజసూయమవాప సః||14-33||

అజాతశత్రుః శత్రూణాం జజ్ఞే తస్య వినాశనః|
వసుదేవసుతాన్వీరాన్కీర్తయిష్యామ్యతః పరమ్||14-34||

వృష్ణేస్త్రివిధమేవం తు బహుశాఖం మహౌజసమ్|
ధారయన్విపులం వంశం నానర్థైరిహ యుజ్యతే||14-35||

యాః పత్న్యో వసుదేవస్య చతుర్దశ వరాఙ్గనాః|
పౌరవీ రోహిణీ నామ మదిరాదితథావరా||14-36||

వైశాఖీ చ తథా భద్రా సునామ్నీ చైవ పఞ్చమీ|
సహదేవా శాన్తిదేవా శ్రీదేవీ దేవరక్షితా||14-37||

వృకదేవ్యుపదేవీ చ దేవకీ చైవ సప్తమీ|
సుతనుర్వడవా చైవ ద్వే ఏతే పరిచారికే||14-38||

పౌరవీ రోహిణీ నామ బాహ్లికస్యాత్మజాభవత్|
జ్యేష్ఠా పత్నీ మునిశ్రేష్ఠా దయితానకదున్దుభేః||14-39||

లేభే జ్యేష్ఠం సుతం రామం శరణ్యం శఠమేవ చ|
దుర్దమం దమనం శుభ్రం పిణ్డారకముశీనరమ్||14-40||

చిత్రా నామ కుమారీ చ రోహిణీతనయా నవ|
చిత్రా సుభద్రేతి పునర్విఖ్యాతా మునిసత్తమాః||14-41||

వసుదేవాచ్చ దేవక్యాం జజ్ఞే శౌరిర్మహాయశాః|
రామాచ్చ నిశఠో జజ్ఞే రేవత్యాం దయితః సుతః||14-42||

సుభద్రాయాం రథీ పార్థాదభిమన్యురజాయత|
అక్రూరాత్కాశికన్యాయాం సత్యకేతురజాయత||14-43||

వసుదేవస్య భార్యాసు మహాభాగాసు సప్తసు|
యే పుత్రా జజ్ఞిరే శూరాః సమస్తాంస్తాన్నిబోధత||14-44||

భోజశ్చ విజయశ్చైవ శాన్తిదేవాసుతావుభౌ|
వృకదేవః సునామాయాం గదశ్చాస్తాం సుతావుభౌ||14-45||

అగావహం మహాత్మానం వృకదేవీ వ్యజాయత|
కన్యా త్రిగర్తరాజస్య భార్యా వై శిశిరాయణేః||14-46||

జిజ్ఞాసాం పౌరుషే చక్రే న చస్కన్దే చ పౌరుషమ్|
కృష్ణాయససమప్రఖ్యో వర్షే ద్వాదశమే తథా||14-47||

మిథ్యాభిశస్తో గార్గ్యస్తు మన్యునాతిసమీరితః|
ఘోషకన్యాముపాదాయ మైథునాయోపచక్రమే||14-48||

గోపాలీ చాప్సరాస్తస్య గోపస్త్రీవేషధారిణీ|
ధారయామాస గార్గ్యస్య గర్భం దుర్ధరమచ్యుతమ్||14-49||

మానుష్యాం గర్గభార్యాయాం నియోగాచ్ఛూలపాణినః|
స కాలయవనో నామ జజ్ఞే రాజా మహాబలః||14-50||

వృత్తపూర్వార్ధకాయస్తు సింహసంహననో యువా|
అపుత్రస్య స రాజ్ఞస్తు వవృధే ऽన్తఃపురే శిశుః||14-51||

యవనస్య మునిశ్రేష్ఠాః స కాలయవనో ऽభవత్|
ఆయుధ్యమానో నృపతిః పర్యపృచ్ఛద్ద్విజోత్తమమ్||14-52||

వృష్ణ్యన్ధకకులం తస్య నారదో ऽకథయద్విభుః|
అక్షౌహిణ్యా తు సైన్యస్య మథురామభ్యయాత్తదా||14-53||

దూతం సంప్రేషయామాస వృష్ణ్యన్ధకనివేశనమ్|
తతో వృష్ణ్యన్ధకాః కృష్ణం పురస్కృత్య మహామతిమ్||14-54||

సమేతా మన్త్రయామాసుర్యవనస్య భయాత్తదా|
కృత్వా వినిశ్చయం సర్వే పలాయనమరోచయన్||14-55||

విహాయ మథురాం రమ్యాం మానయన్తః పినాకినమ్|
కుశస్థలీం ద్వారవతీం నివేశయితుమీప్సవః||14-56||

ఇతి కృష్ణస్య జన్మేదం యః శుచిర్నియతేన్ద్రియః|
పర్వసు శ్రావయేద్విద్వాననృణః స సుఖీ భవేత్||14-59||


బ్రహ్మపురాణము