బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 129)


బ్రహ్మోవాచ
ఇన్ద్రతీర్థమితి ఖ్యాతం తత్రైవ చ వృషాకపమ్|
ఫేనాయాః సంగమో యత్ర హనూమతం తథైవ చ||129-1||

అబ్జకం చాపి యత్ప్రోక్తం యత్ర దేవస్త్రివిక్రమః|
తత్ర స్నానం చ దానం చ పునరావృత్తిదుర్లభమ్||129-2||

తత్ర వృత్తాన్యథాఖ్యాస్యే గఙ్గాయా దక్షిణే తటే|
ఇన్ద్రేశ్వరం చోత్తరే చ శృణు భక్త్యా యతవ్రతః||129-3||

నముచిర్బలవానాసీదిన్ద్రశత్రుర్మదోత్కటః|
తస్యేన్ద్రేణాభవద్యుద్ధం ఫేనేనేన్ద్రో ऽహరచ్ఛిరః||129-4||

అపాం చ నముచేః శత్రోస్తత్ఫేనవజ్రరూపధృక్|
శిరశ్ఛిత్త్వా తచ్చ ఫేనం గఙ్గాయా దక్షిణే తటే||129-5||

న్యపతద్భూమిం భిత్త్వా తు రసాతలమథావిశత్|
రసాతలభవం గాఙ్గం వారి యద్విశ్వపావనమ్||129-6||

వజ్రాదిష్టేన మార్గేణ వ్యగమద్భూమిమణ్డలమ్|
తజ్జలం ఫేననామ్నా తు నదీ ఫేనేతి గద్యతే||129-7||

తస్యాస్తు సంగమః పుణ్యో గఙ్గయా లోకవిశ్రుతః|
సర్వపాపక్షయకరో గఙ్గాయమునయోరివ||129-8||

హనూమదుపమాతా వై యత్రాప్లవనమాత్రతః|
మార్జారత్వాదభూన్ముక్తా విష్ణుగఙ్గాప్రసాదతః||129-9||

మార్జారం చేతి తత్తీర్థం పురా ప్రోక్తం మయా తవ|
హనూమతం చ తత్ప్రోక్తం తత్రాఖ్యానం పురోదితమ్||129-10||

వృషాకపం చాబ్జకం చ తత్రేదం ప్రయతః శృణు|
హిరణ్య ఇతి విఖ్యాతో దైత్యానాం పూర్వజో బలీ||129-11||

తపస్తప్త్వా సురైః సర్వైరజేయో ऽభూత్సుదారుణః|
తస్యాపి బలవాన్పుత్రో దేవానాం దుర్జయః సదా||129-12||

మహాశనిరితి ఖ్యాతస్తస్య భార్యా పరాజితా|
తేనేన్ద్రస్యాభవద్యుద్ధం బహుకాలం నిరన్తరమ్||129-13||

మహాశనిర్మహావీర్యః సతతం రణమూర్ధని|
జిత్వా నాగేన సహితం శక్రం పిత్రే న్యవేదయత్||129-14||

బద్ధ్వా హస్తిసమాయుక్తం స్వసారం వీక్ష్య తాం తదా|
విహాయ క్రూరతాం దైత్యో హిరణ్యాయ న్యవేదయత్||129-15||

మహాశనిపితా దైత్యః పూర్వేషాం పూర్వవత్తరః|
శచీకాన్తం తలే స్థాప్య తస్య రక్షామథాకరోత్||129-16||

మహాశనిర్హరిం జిత్వా జేతుం వరుణమభ్యగాత్|
వరుణో ऽపి మహాబుద్ధిః ప్రాదాత్కన్యాం మహాశనేః||129-17||

ఉదధిం స్వాలయం ప్రాదాద్వరుణస్తు మహాశనేః|
తయోశ్చ సఖ్యమభవద్వరుణస్య మహాశనేః||129-18||

వారుణీ చాపి యా కన్యా సా ప్రియాభూన్మహాశనేః|
వీర్యేణ యశసా చాపి శౌర్యేణ చ బలేన చ||129-19||

మహాశనిర్మహాదైత్యస్త్రైలోక్యే నోపమీయతే|
నిరిన్ద్రత్వం గతే లోకే దేవాః సర్వే న్యమన్త్రయన్||129-20||

దేవా ఊచుః
విష్ణురేవేన్ద్రదాతా స్యాద్దైత్యహన్తా స ఏవ చ|
మన్త్రదృగ్వా స ఏవ స్యాదిన్ద్రం చాన్యం కరిష్యతి||129-21||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవం సంమన్త్ర్య తే దేవా విష్ణోర్మన్త్రం న్యవేదయన్|
మమావధ్యో మహాదైత్యో మహాశనిరితి బ్రువన్||129-22||

ప్రాయాద్వారీశ్వరం విష్ణుః శ్వశురం వరుణం తదా|
కేశవో వరుణం గత్వా ప్రాహేన్ద్రస్య పరాభవమ్||129-23||

తథా త్వయైతత్కర్తవ్యం యథాయాతి పురందరః|
తద్విష్ణువచనాచ్ఛీఘ్రం యయౌ జలపతిర్మునే||129-24||

సుతాపతిం హిరణ్యసుతం విక్రాన్తం తం మహాశనిమ్|
అతిసంమానితస్తేన జామాత్రా వరుణః ప్రభుః||129-25||

పప్రచ్ఛాగమనం దైత్యో వినయాచ్ఛ్వశురం తదా|
వరుణః ప్రాహ తం దైత్యం యదాగమనకారణమ్||129-26||

వరుణ ఉవాచ
ఇన్ద్రం దేహి మహాబాహో యస్త్వయా నిర్జితః పురా|
బద్ధం రసాతలస్థం తం దేవానామధిపం సఖే||129-27||

అస్మాకం సర్వదా మాన్యం దేహి త్వం మమ శత్రుహన్|
బద్ధ్వా విమోక్షణం శత్రోర్మహతే యశసే సతామ్||129-28||

బ్రహ్మోవాచ
తథేత్యుక్త్వా కథంచిత్స దైత్యేశో వరుణాయ తమ్|
ప్రాదాదిన్ద్రం శచీకాన్తం వారణేన సమన్వితమ్||129-29||

స దైత్యమధ్యే ऽతివిరాజమానో|
హరిం తదోవాచ జలేశసంనిధౌ|
సంపూజ్య చైవాథ మహోపచారైర్|
మహాశనిర్మఘవన్తం బభాషే||129-30||

మహాశనిరువాచ
కేన త్వమిన్ద్రో ऽద్య కృతో ऽసి కేన|
వీర్యం తవేదృగ్బహు భాషసే చ|
త్వం సంగరే శత్రుభిర్బాధ్యసే చ|
తథాపి చేన్ద్రో భవసీతి చిత్రమ్||129-31||

అథాపి బద్ధా పురుషేణ కాచిత్|
తస్యాః పతిస్తాం మోచయతీతి యుక్తమ్|
స్త్రియో ऽస్వతన్త్రాః పురుషప్రధానాస్|
త్వం వై పుమాన్భవితా శక్ర సాధో||129-32||

బద్ధో మయా సంగరే వాహనేన|
క్వాప్యస్త్రం తే వజ్రముద్దామశక్తి|
చిన్తారత్నం నన్దనం యోషితస్తా|
యశో బలం దేవరాజోపభోగ్యమ్|
సర్వం హి త్వా కిం తు ముక్తో జలేశాద్|
ఆకాఙ్క్షసే జీవితం ధిక్తవేదమ్||129-33||

తజ్జీవనం యత్తు యశోనిధానం|
స ఏవ మృత్యుర్యశసో యద్విరోధి|
ఏవం జానఞ్శక్ర కథం జలేశాన్|
ముక్తిం ప్రాప్తో నైవ లజ్జాం భజేథాః||129-34||

త్రివిష్టపస్థః పరివేష్టితః సన్|
సర్వైః సురైః కాన్తయా వీజ్యమానః|
సంస్తూయమానశ్చ తథాప్సరోభిర్|
నూనం లజ్జా తే బిభేతీతి మన్యే||129-35||

త్వం వృత్రహా నముచేశ్చాపి హన్తా|
పురాం భేత్తా గోత్రభిద్వజ్రబాహుః|
ఏవం సురాస్త్వాం పరిపూజయన్తీత్య్|
అతో జిష్ణో సర్వమేతత్త్యజస్వ||129-36||

వికారమాప్యాప్యహితోద్భవం యే|
జీవన్తి లోకాననుసంవిశన్తి|
భవాదృశాం దుశ్చ్యవనాబ్జజన్మా|
కథం న హృద్భేదమవాప కర్తా||129-37||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవముక్త్వా తు దైత్యేశో వరుణాయ మహాత్మనే|
ప్రాదాదిన్ద్రం పునశ్చేదం వచనం తదభాషత||129-38||

మహాశనిరువాచ
అద్య ప్రభృత్యసౌ శిష్య ఇన్ద్రః స్యాద్వరుణో గురుః|
శ్వశురో మమ యేన త్వం ముక్తిమాప్తో ऽసి వాసవ||129-39||

తథా త్వం భృత్యభావేన వర్తేథా వరుణం ప్రతి|
నో చేద్బద్ధ్వా పునస్త్వాం వై క్షేప్స్యే చైవ రసాతలమ్||129-40||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవం నిర్భర్త్స్య తం శక్రం హసంశ్చాపి పునః పునః|
అబ్రవీద్గచ్ఛ గచ్ఛేతి వరుణం చానుమన్య తు||129-41||

స తు ప్రాప్తః స్వనిలయం లజ్జయా కలుషీకృతః|
పౌలోమ్యాం ప్రాహ తత్సర్వం యత్తచ్ఛత్రుపరాభవమ్||129-42||

ఇన్ద్ర ఉవాచ
ఏవముక్తః కృతశ్చైవ శత్రుణాహం వరాననే|
నిర్వాపయామి యేన స్వమాత్మానం సుభగే వద||129-43||

ఇన్ద్రాణ్యువాచ
దానవానామథోద్భూతిం శక్ర మాయాం పరాభవమ్|
వరదానం తథా మృత్యుం జానే ऽహం బలసూదన||129-44||

తస్మాద్యస్మాత్తస్య మృత్యురథవాపి పరాభవః|
జాయేత శృణు తత్సర్వం వక్ష్యే ऽహం ప్రీతయే తవ||129-45||

హిరణ్యస్య సుతో వీరః పితృవ్యస్య సుతో బలీ|
తస్మాన్మమ స్యాత్స భ్రాతా వరదానాచ్చ దర్పితః||129-46||

బ్రహ్మాణం తోషయామాస తపసా నియమేన చ|
ఈదృశం బలమాపన్నం తపసా కిం న సిధ్యతి||129-47||

తస్మాత్త్వయా చిత్తరాగో విస్మయో వా కథంచన|
న కార్యః శృణు తత్రేదం కార్యం యత్తు క్రమాగతమ్||129-48||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవముక్త్వా తు పౌలోమీ ప్రాహేన్ద్రం వినయాన్వితా||129-49||

ఇన్ద్రాణ్యువాచ
నాసాధ్యమస్తి తపసో నాసాధ్యం యజ్ఞకర్మణః|
నాసాధ్యం లోకనాథస్య విష్ణోర్భక్త్యా హరస్య చ||129-50||

పునశ్చేదం మయా కాన్త శ్రుతమస్త్యతిశోభనమ్|
స్త్రీణాం స్వభావం జానన్తి స్త్రియ ఏవ సురాధిప||129-51||

తస్మాద్భూమేస్తథా చాపాం నాసాధ్యం విద్యతే ప్రభో|
తపో వా యజ్ఞకర్మాది తాభ్యామేవ యతో భవేత్||129-52||

తత్రాపి తీర్థభూతా తు యా భూమిస్తాం వ్రజేద్భవాన్|
తత్ర విష్ణుం శివం పూజ్య సర్వాన్కామానవాప్స్యసి||129-53||

శ్రుతమస్తి పునశ్చేదం స్త్రియో యాశ్చ పతివ్రతాః|
తా ఏవ సర్వం జానన్తి ధృతం తాభిశ్చరాచరమ్||129-54||

పృథివ్యాం సారభూతం స్యాత్తన్మధ్యే దణ్డకం వనమ్|
తత్ర గఙ్గా జగద్ధాత్రీ తత్రేశం పూజయ ప్రభో||129-55||

విష్ణుం వా జగతామీశం దీనార్తార్తిహరం విభుమ్|
అనాథానామిహ నృణాం మజ్జతాం దుఃఖసాగరే||129-56||

హరో హరిర్వా గఙ్గా వా క్వాప్యన్యచ్ఛరణం నహి|
తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన తోషయైతాన్సమాహితః||129-57||

భక్త్యా స్తోత్రైశ్చ తపసా కురు చైవ మయా సహ|
తతః ప్రాప్స్యసి కల్యాణమీశవిష్ణుప్రసాదజమ్||129-58||

అజ్ఞాత్వైకగుణం కర్మ ఫలం దాస్యతి కర్మిణః|
జ్ఞాత్వా శతగుణం తత్స్యాద్భార్యయా చ తదక్షయమ్||129-59||

పుంసః సర్వేషు కార్యేషు భార్యైవేహ సహాయినీ|
స్వల్పానామపి కార్యాణాం నహి సిద్ధిస్తయా వినా||129-60||

ఏకేన యత్కృతం కర్మ తస్మాదర్ధఫలం భవేత్|
జాయయా తు కృతం నాథ పుష్కలం పురుషో లభేత్||129-61||

తస్మాదేతత్సువిదితమర్ధో జాయా ఇతి శ్రుతేః|
శ్రూయతే దణ్డకారణ్యే సరిచ్ఛ్రేష్ఠాస్తి గౌతమీ||129-62||

అశేషాఘప్రశమనీ సర్వాభీష్టప్రదాయినీ|
తస్మాద్గచ్ఛ మయా తత్ర కురు పుణ్యం మహాఫలమ్||129-63||

తతః శత్రూన్నిహత్యాజౌ మహత్సుఖమవాప్స్యసి||129-64||

బ్రహ్మోవాచ
తథేత్యుక్త్వా స గురుణా భార్యయా చ శతక్రతుః|
యయౌ గఙ్గాం జగద్ధాత్రీం గౌతమీం చేతి విశ్రుతామ్||129-65||

దణ్డకారణ్యమధ్యస్థాం యయౌ స ప్రీతిమాన్హరిః|
తపః కర్తుం మనశ్చక్రే దేవదేవాయ శంభవే||129-66||

గఙ్గాం నత్వా తు ప్రథమం స్నాత్వా చ స కృతాఞ్జలిః|
శివైకశరణో భూత్వా స్తోత్రం చేదం తతో ऽబ్రవీత్||129-67||

ఇన్ద్ర ఉవాచ
స్వమాయయా యో హ్యఖిలం చరాచరం|
సృజత్యవత్యత్తి న సజ్జతే ऽస్మిన్|
ఏకః స్వతన్త్రో ऽద్వయచిత్సుఖాత్మకః|
స నః ప్రసన్నో ऽస్తు పినాకపాణిః||129-68||

న యస్య తత్త్వం సనకాదయో ऽపి|
జానన్తి వేదాన్తరహస్యవిజ్ఞాః|
స పార్వతీశః సకలాభిలాష-|
దాతా ప్రసన్నో ऽస్తు మమాన్ధకారిః||129-69||

సృష్ట్వా స్వయంభూర్భగవాన్విరిఞ్చిం|
భయంకరం చాస్య శిరో ऽన్వపశ్యత్|
ఛిత్త్వా నఖాగ్రైర్నఖసక్తమేతచ్|
చిక్షేప తస్మాదభవత్త్రివర్గః||129-70||

పాపం దరిద్రం త్వథ లోభయాచ్ఞే|
మోహో విపచ్చేతి తతో ऽప్యనన్తమ్|
జాతప్రభావం భవదుఃఖరూపం|
బభూవ తైర్వ్యాప్తమిదం సమస్తమ్||129-71||

అవేక్ష్య సర్వం చకితః సురేశో|
దేవీమవోచజ్జగదస్తమేతి|
త్వం పాహి లోకేశ్వరి లోకమాతర్|
ఉమే శరణ్యే సుభగే సుభద్రే||129-72||

జగత్ప్రతిష్ఠే వరదే జయ త్వం|
భుక్తిః సమాధిః పరమా చ ముక్తిః|
స్వాహా స్వధా స్వస్తిరనాదిసిద్ధిర్|
గీర్బుద్ధిరాసీరజరామరే త్వమ్||129-73||

విద్యాదిరూపేణ జగత్త్రయే త్వం|
రక్షాం కరోష్యేవ మదాజ్ఞయా చ|
త్వయైవ సృష్టం భువనత్రయం స్యాద్|
యతః ప్రకృత్యైవ తథైవ చిత్రమ్||129-74||

ఇత్యేవముక్తా దయితా హరేణ|
సంశ్లేషసంలాపపరా బభూవ|
శ్రాన్తా భవస్యార్ధతనౌ సులగ్నా|
చిక్షేప చ స్వేదజలం కరాగ్రైః||129-75||

తస్మాద్బభూవ ప్రథమం స ధర్మో|
లక్ష్మీరథో దానమథో సువృష్టిః|
సత్త్వం సుసంపన్నధరం సరాంసి|
ధాన్యాని పుష్పాణి ఫలాని చైవ||129-76||

సౌభాగ్యవస్తూని వపుః సువేషః|
శృఙ్గారభాజీని మహౌషధాని|
నృత్యాని గీతాన్యమృతం పురాణం|
శ్రుతిస్మృతీ నీతిరథాన్నపానే||129-77||

శస్త్రాణి శాస్త్రాణి గృహోపయోగ్యాన్య్|
అస్త్రాణి తీర్థాని చ కాననాని|
ఇష్టాని పూర్తాని చ మఙ్గలాని|
యానాని శుభ్రాభరణాసనాని||129-78||

భవాఙ్గసంసర్గసుసంప్రహాస-|
సుస్వేదసంలాపరహఃప్రకారైః|
తథైవ జాతం సచరాచరం చ|
అపాపకం దేవి తతశ్చ జాతమ్||129-79||

సుఖం ప్రభూతం చ శుభం చ నిత్యం|
విరాజి చైతత్తవ దేవి భావాత్|
తస్మాత్తు మాం రక్ష జగజ్జనిత్రి|
భీతం భయేభ్యో జగతాం ప్రధానే||129-80||

ఏకే తర్కైర్విముహ్యన్తి లీయన్తే తత్ర చాపరే|
శివశక్త్యోస్తదాద్వైతం సున్దరం నౌమి విగ్రహమ్||129-81||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవం తు స్తువతస్తస్య పురస్తాదభవచ్ఛివః||129-82||

శివ ఉవాచ
కిమభీష్టం వరయసే హరే వద పరాయణమ్||129-83||

ఇన్ద్ర ఉవాచ
బలవాన్మే రిపుశ్చాసీద్దర్శనైశ్చ శనిర్యథా|
తేన బద్ధస్తలం నీతః పరిభూతస్త్వనేకధా||129-84||

వాక్సాయకైస్తథా విద్ధస్తద్వధాయ త్వియం కృతిః|
తదర్థం జగతామీశ యేన జేష్యే రిపుం ప్రభో||129-85||

తదేవ దేహి వీర్యం మే యచ్చాన్యద్రిపునాశనమ్|
జాతః పరాభవో యస్మాత్తద్వినాశే కృతే సతి|
పునర్జాతమహం మన్యే వరం కీర్తిర్జయశ్రియోః||129-86||

బ్రహ్మోవాచ
స శివః శక్రమాహేదం న మయైకేన తే రిపుః|
వధమాప్నోతి తస్మాత్త్వం విష్ణుమప్యవ్యయం హరిమ్||129-87||

ఆరాధయస్వ పౌలోమ్యా సహ దేవం జనార్దనమ్|
లోకత్రయైకశరణం నారాయణమనన్యధీః||129-88||

తతః ప్రాప్స్యసి తస్మాచ్చ మత్తశ్చాపి ప్రియం హరే|
పునశ్చోవాచ భగవానాదికర్తా మహేశ్వరః||129-89||

మన్త్రాభ్యాసస్తపో వాపి యోగాభ్యసనమేవ చ|
సంగమే యత్ర కుత్రాపి సిద్ధిదం మునయో విదుః||129-90||

కిం పునః సంగమే విప్ర గౌతమీసిన్ధుఫేనయోః|
గిరీణాం గహ్వరే యద్వా సరితామథ సంగమే||129-91||

విప్రో ధియైవ భవతి ముకున్దాఙ్ఘ్రినివిష్టయా|
గఙ్గాయా దక్షిణే తీర ఆపస్తమ్బో మునీశ్వరః||129-92||

ఆస్తే తస్యాప్యహం తోషమగమం బలసూదన|
తేన త్వం భార్యయా చైవ తోషయస్వ గదాధరమ్||129-93||

బ్రహ్మోవాచ
ఆపస్తమ్బేన సహితో గఙ్గాయా దక్షిణే తటే|
తుష్టావ దేవం ప్రయతః స్నాత్వా పుణ్యే ऽథ సంగమే||129-94||

ఫేనాయాశ్చైవ గఙ్గాయాస్తత్ర దేవం జనార్దనమ్|
వైదికైర్వివిధైర్మన్త్రైస్తపసాతోషయత్తదా||129-95||

తతస్తుష్టో ऽభవద్విష్ణుః కిం దేయం చేత్యభాషత|
దేహి మే శత్రుహన్తారమిత్యాహ భగవాన్హరిః||129-96||

దత్తమిత్యేవ జానీహి తమువాచ జనార్దనః|
తత్రాభవచ్ఛివస్యైవ గఙ్గావిష్ణ్వోః ప్రసాదతః||129-97||

అమ్భసా పురుషో జాతః శివవిష్ణుస్వరూపధృక్|
చక్రపాణిః శూలధరః స గత్వా తు రసాతలమ్||129-98||

నిజఘాన తదా దైత్యమిన్ద్రశత్రుం మహాశనిమ్|
సఖాభవత్స చేన్ద్రస్య అబ్జకః స వృషాకపిః||129-99||

దివిస్థో ऽపి సదా చేన్ద్రస్తమన్వేతి వృషాకపిమ్|
కుపితా ప్రణయేనాభూదన్యాసక్తం విలోక్య తమ్|
శచీం తాం సాన్త్వయన్నాహ శతమన్యుర్హసన్నిదమ్||129-100||

ఇన్ద్ర ఉవాచ
నాహమిన్ద్రాణి శరణమృతే సఖ్యుర్వృషాకపేః|
వారి వాపి హవిర్యస్య అగ్నేః ప్రియకరం సదా||129-101||

నాహమన్యత్ర గన్తాస్మి ప్రియే చాఙ్గేన తే శపే|
తస్మాన్నార్హసి మాం వక్తుం శఙ్కయాన్యత్ర భామిని||129-102||

పతివ్రతా ప్రియా మే త్వం ధర్మే మన్త్రే సహాయినీ|
సాపత్యా చ కులీనా చ త్వత్తో ऽన్యా కా ప్రియా మమ||129-103||

తస్మాత్తవోపదేశేన గఙ్గాం ప్రాప్య మహానదీమ్|
ప్రసాదాద్దేవదేవస్య విష్ణోర్వై చక్రపాణినః||129-104||

తథా శివస్య దేవస్య ప్రసాదాచ్చ వృషాకపేః|
జలోద్భవాచ్చ మే మిత్రాదబ్జకాల్లోకవిశ్రుతాత్||129-105||

ఉత్తీర్ణదుఃఖః సుభగే ఇత ఇన్ద్రో ऽహమచ్యుతః|
కిం న సాధ్యం యత్ర భార్యా భర్తృచిత్తానుగామినీ||129-106||

దుష్కరా తత్ర నో ముక్తిః కింత్వర్థాదిత్రయం శుభే|
జాయైవ పరమం మిత్రం లోకద్వయహితైషిణీ||129-107||

సా చేత్కులీనా ప్రియభాషిణీ చ|
పతివ్రతా రూపవతీ గుణాఢ్యా|
సంపత్సు చాపత్సు సమానరూపా|
తయా హ్యసాధ్యం కిమిహ త్రిలోక్యామ్||129-108||

తస్మాత్తవ ధియా కాన్తే మమేదం శుభమాగతమ్|
ఇతస్తవోదితం చైవ కర్తవ్యం నాన్యదస్తి మే||129-109||

పరలోకే చ ధర్మే చ సత్పుత్రసదృశం న చ|
ఆర్తస్య పురుషస్యేహ భార్యావద్భేషజం నహి||129-110||

నిఃశ్రేయసపదప్రాప్త్యై తథా పాపస్య ముక్తయే|
గఙ్గయా సదృశం నాస్తి శృణు చాన్యద్వరాననే||129-111||

ధర్మార్థకామమోక్షాణాం ప్రాప్తయే పాపముక్తయే|
శివవిష్ణ్వోరనన్యత్వ-జ్ఞానాన్నాస్త్యత్ర ముక్తయే||129-112||

తస్మాత్తవ ధియా సాధ్వి సర్వమేతన్మనోగతమ్|
అవాప్తం చ శివాద్విష్ణోర్గఙ్గాయాశ్చ ప్రసాదతః||129-113||

ఇన్ద్రత్వం మే స్థిరం చేతో మన్యే మిత్రబలాత్పునః|
వృషాకపిర్మమ సఖా యో జాతస్త్వప్సు భామిని||129-114||

త్వం చ ప్రియసఖీ నిత్యం నాన్యత్ప్రియతరం మమ|
తీర్థానాం గౌతమీ గఙ్గా దేవానాం హరిశంకరౌ||129-115||

తస్మాదేభ్యః ప్రసాదేన సర్వం చేప్సితమాప్తవాన్|
మమ ప్రీతికరం చేదం తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్||129-116||

తస్మాదేతద్ధి యాచిష్యే దేవాన్సర్వాననుక్రమాత్|
అనుమన్యన్తు ఋషయో గఙ్గా చ హరిశంకరౌ||129-117||

ఇన్ద్రేశ్వరే చాబ్జకే చ ఉభయోస్తీరయోః సురాః|
ఏకత్ర శంకరో దేవో హ్యపరత్ర జనార్దనః||129-118||

పావయన్దణ్డకారణ్యం సాక్షాద్విష్ణుస్త్రివిక్రమః|
అన్తరే యాని తీర్థాని సర్వపుణ్యప్రదాని చ||129-119||

అత్ర తు స్నానమాత్రేణ సర్వే తే ముక్తిమాప్నుయుః|
పాపిష్ఠాః పాపతో ముక్తిమాప్నుయుర్యే చ ధర్మిణః||129-120||

తేషాం తు పరమా ముక్తిః పితృభిః పఞ్చపఞ్చభిః|
అత్ర కించిచ్చ యే దద్యురర్థిభ్యస్తిలమాత్రకమ్||129-121||

దాతృభ్యో హ్యక్షయం తత్స్యాత్కామదం మోక్షదం తథా|
ధన్యం యశస్యమాయుష్యమారోగ్యం పుణ్యవర్ధనమ్||129-122||

ఆఖ్యానం విష్ణుశంభ్వోశ్చ జ్ఞాత్వా స్నానాచ్చ ముక్తిదమ్|
అస్య తీర్థస్య మాహాత్మ్యం యే శృణ్వన్తి పఠన్తి చ||129-123||

పుణ్యభాజో భవేయుస్తే తేభ్యో ऽత్రైవ స్మృతిర్భవేత్|
శివవిష్ణ్వోరశేషాఘ-సంఘవిచ్ఛేదకారిణీ|
యాం ప్రార్థయన్తి మునయో విజితేన్ద్రియమానసాః||129-124||

బ్రహ్మోవాచ
భవిష్యత్యేవమేవేతి తం దేవా ఋషయో ऽబ్రువన్|
గౌతమ్యా ఉత్తరే పారే తీర్థానాం మోక్షదాయినామ్||129-125||

దేవర్షిసిద్ధసేవ్యానాం సహస్రాణ్యథ సప్త వై|
తథైవ దక్షిణే తీరే తీర్థాన్యేకాదశైవ తు||129-126||

అబ్జకం హృదయం ప్రోక్తం గోదావర్యా మునీశ్వరైః|
విశ్రామస్థానమీశస్య విష్ణోర్బ్రహ్మణ ఏవ చ||129-127||


బ్రహ్మపురాణము