బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 108)


బ్రహ్మోవాచ
ఇలాతీర్థమితి ఖ్యాతం సర్వసిద్ధికరం నృణామ్|
బ్రహ్మహత్యాదిపాపానాం పావనం సర్వకామదమ్||108-1||

వైవస్వతాన్వయే జాత ఇలో నామ జనేశ్వరః|
మహత్యా సేనయా సార్ధం జగామ మృగయావనమ్||108-2||

పరిబభ్రామ గహనం బహువ్యాలసమాకులమ్|నానాకారద్విజయుతం విటపైః పరిశోభితమ్||108-3||

వనేచరం నృపశ్రేష్ఠో మృగయాగతమానసః|
తత్రైవ మతిమాధత్త ఇలో ऽమాత్యానథాబ్రవీత్||108-4||

ఇల ఉవాచ
గచ్ఛన్తు నగరం సర్వే మమ పుత్రేణ పాలితమ్|
దేశం కోశం బలం రాజ్యం పాలయన్తు పునశ్చ తమ్||108-5||

వసిష్ఠో ऽపి తథా యాతు ఆదాయాగ్నీన్పితేవ నః|
పత్నీభిః సహితో ధీమానరణ్యే ऽహం వసామ్యథ||108-6||

అరణ్యభోగభుగ్భిశ్చ వాజివారణమానుషైః|
మృగయాశీలిభిః కైశ్చిద్యాన్తు సర్వ ఇతః పురీమ్||108-7||

బ్రహ్మోవాచ
తథేత్యుక్త్వా యయుస్తే ऽపి స్వయం ప్రాయాచ్ఛనైర్గిరిమ్|
హిమవన్తం రత్నమయం వసంస్తత్ర ఇలో నృపః||108-8||

దదర్శ కన్దరం తత్ర నానారత్నవిచిత్రితమ్|
తత్ర యక్షేశ్వరః కశ్చిత్సమన్యురితి విశ్రుతః||108-9||

తస్య భార్యా సమానామ్నీ భర్తృవ్రతపరాయణా|
తస్మిన్వసత్యసౌ యక్షో రమణీయే నగోత్తమే||108-10||

మృగరూపేణ వ్యచరద్భార్యయా స మహామతిః|
స్వేచ్ఛయా స్వవనే యక్షః క్రీడతే నృత్యగీతకైః||108-11||

ఇత్థం స యక్షో జానాతి మృగరూపధరో ऽపి చ|
ఇలస్తు తం న జానాతి కన్దరం యక్షపాలితమ్||108-12||

యక్షస్య గేహం విపులం నానారత్నవిచిత్రితమ్|
తత్రోపవిష్టో నృపతిర్మహత్యా సేనయా వృతః||108-13||

వాసం చక్రే స తత్రైవ గేహే యక్షస్య ధీమతః|స యక్షో ऽధర్మకోపేన భార్యయా మృగరూపధృక్||108-14||

ఇలం జేతుం న శక్నోమి యాచితో న దదాతి చ|
హృతం గేహం మమానేన కిం కరోమీత్యచిన్తయత్||108-15||

యుధి మత్తం కథం హన్యాం చేతి స్థిత్వా స యక్షరాట్|
ఆత్మీయాన్ప్రేషయామాస యక్షాఞ్శూరాన్ధనుర్ధరాన్||108-16||

యక్ష ఉవాచ
యుద్ధే జిత్వా చ రాజానమిలముద్ధతదన్తినమ్|
గృహాద్యథాన్యతో యాతి మమ తత్కర్తుమర్హథ||108-17||

బ్రహ్మోవాచ
యక్షేశ్వరస్య తద్వాక్యాద్యక్షాస్తే యుద్ధదుర్మదాః|
ఇలం గత్వాబ్రువన్సర్వే నిర్గచ్ఛాస్మాద్గుహాలయాత్||108-18||

న చేద్యుద్ధాత్పరిభ్రష్టః పలాయ్య క్వ గమిష్యసి|
తద్యక్షవచనాత్కోపాద్యుద్ధం చక్రే స రాజరాట్||108-19||

జిత్వా యక్షాన్బహువిధానువాస దశ శర్వరీః|యక్షేశ్వరో మృగో భూత్వా భార్యయాపి వనే వసన్||108-20||

హృతగేహో వనం ప్రాప్తో హృతభృత్యః స యక్షిణీమ్|
ప్రాహ చిన్తాపరో భూత్వా మృగీరూపధరాం ప్రియామ్||108-21||

యక్ష ఉవాచ
రాజా ऽయం దుర్మనాః కాన్తే వ్యసనాసక్తమానసః|
కథమాయాతి విపదం తత్రోపాయో విచిన్త్యతామ్||108-22||

పాపర్ద్ధివ్యసనాన్తాని రాజ్యాన్యఖిలభూభుజామ్|
ప్రాపయోమావనం సుభ్రూర్మృగీ భూత్వా మనోహరా||108-23||

ప్రవిశేత్తత్ర రాజాయం స్త్రీ భవిష్యత్యసంశయమ్|
కరణీయం త్వయా భద్రే న చైతద్యుజ్యతే మమ|
అహం తు పురుషో యేన త్వం పునః స్త్రీ చ యక్షిణీ||108-24||

యక్షిణ్యువాచ
కథం త్వయా న గన్తవ్యముమావనమనుత్తమమ్|
గతే ऽపి త్వయి కో దోషస్తన్మే కథయ తత్త్వతః||108-25||

యక్ష ఉవాచ
హిమవత్పర్వతశ్రేష్ఠ ఉమయా సహితః శివః|
దేవైర్గణైరనువృతో విచచార యథాసుఖమ్|
పార్వతీ శంకరం ప్రాహ కదాచిద్రహసి స్థితమ్||108-26||

పార్వత్యువాచ
స్త్రీణామేష స్వభావో ऽస్తి రతం గోపాయితం భవేత్|
తస్మాన్మే నియతం దేశమాజ్ఞయా రక్షితం తవ||108-27||

దేహి మే త్రిదశేశాన ఉమావనమితి శ్రుతమ్|
వినా త్వయా గణేశేన కార్త్తికేయేన నన్దినా||108-28||

యస్త్వత్ర ప్రవిశేన్నాథ స్త్రీత్వం తస్య భవేదితి||108-29||

యక్ష ఉవాచ
ఇత్యాజ్ఞోమావనే దత్తా ప్రసన్నేనేన్దుమౌలినా|
కిం కరోమి పుమాన్కాన్తే త్వయా ప్రణయనార్దితః|
తస్మాన్మయా న గన్తవ్యముమాయా వనముత్తమమ్||108-30||

బ్రహ్మోవాచ
తద్భర్తృవచనం శ్రుత్వా యక్షిణీ కామరూపిణీ|
మృగీ భూత్వా విశాలాక్షీ ఇలస్య పురతో ऽభవత్||108-31||

యక్షస్తు సంస్థితస్తత్ర దదర్శేలో మృగీం తదా|
మృగయాసక్తచిత్తో వై మృగీం దృష్ట్వా విశేషతః||108-32||

ఏక ఏవ హయారూఢో నిర్యయౌ తాం మృగీమను|
సాకర్షత శనైస్తం తు రాజానం మృగయాకులమ్||108-33||

శనైర్జగామ సా తత్ర యదుమావనముచ్యతే|
అదృశ్యా తు మృగీ తస్మై దర్శయన్తీ క్వచిత్క్వచిత్||108-34||

తిష్ఠన్తీ చైవ గచ్ఛన్తీ ధావన్తీ చ విభీతవత్|
హరిణీ చపలాక్షీ సా తమాకర్షదుమావనమ్||108-35||

అనుప్రాప్తో హయారూఢస్తత్ప్రాప స ఉమావనమ్|
ఉమావనం ప్రవిష్టం తం జ్ఞాత్వా సా యక్షిణీ తదా||108-36||

మృగీరూపం పరిత్యజ్య యక్షిణీ కామరూపిణీ|
దివ్యరూపం సమాస్థాయ చాశోకతరుసంనిధౌ||108-37||

తచ్ఛాఖాలమ్బితకరా దివ్యగన్ధానులేపనా|
దివ్యరూపధరా తన్వీ కృతకార్యా సమా తదా||108-38||

హసన్తీ నృపతిం ప్రేక్ష్య శ్రాన్తం హయగతం తదా|
మృగీమాలోకయన్తం తం చపలాక్షమిలం తదా||108-39||

భర్తృవాక్యమశేషేణ స్మరన్తీ ప్రాహ భూమిపమ్||108-40||

సమోవాచ
హయారూఢాబలా తన్వి క్వ ఏకైవ తు గచ్ఛసి|
పురుషస్య చ వేషేణ ఇలే కమనుయాస్యసి||108-41||

బ్రహ్మోవాచ
ఇలేతి వచనం శ్రుత్వా రాజాసౌ క్రోధమూర్ఛితః|
యక్షిణీం భర్త్సయిత్వాసౌ తామపృచ్ఛన్మృగీం పునః||108-42||

తథాపి యక్షిణీ ప్రాహ ఇలే కిమనువీక్షసే|
ఇలేతి వచనం శ్రుత్వా ధృతచాపో హయస్థితః||108-43||

కుపితో దర్శయామాస త్రైలోక్యవిజయీ ధనుః|
పునః సా ప్రాహ నృపతిం మహాత్మానమిలే స్వయమ్||108-44||

ప్రేక్షస్వ పశ్చాన్మాం బ్రూహి అసత్యాం సత్యవాదినీమ్|
తదా చాలోకయద్రాజా స్తనౌ తుఙ్గౌ భుజాన్తరే||108-45||

కిమిదం మమ సంజాతమిత్యేవం చకితో ऽభవత్||108-46||

ఇలోవాచ
కిమిదం మమ సంజాతం జానీతే భవతీ స్ఫుటమ్|
వద సర్వం యథాతథ్యం త్వం కా వా వద సువ్రతే||108-47||

యక్షిణ్యువాచ
హిమవత్కన్దరశ్రేష్ఠే సమన్యుర్వసతే పతిః|యక్షాణామధిపః శ్రీమాంస్తద్భార్యాహం తు యక్షిణీ||108-48||

యత్కన్దరే భవాన్రాజా తూపవిష్టః సుశీతలే|
యస్య యక్షా హతా మోహాత్త్వయా హి సంగరం వినా||108-49||

తతో ऽహం నిర్గమార్థం తే మృగీ భూత్వా ఉమావనమ్|
ప్రవిష్టా త్వం ప్రవిష్టో ऽసి పురా ప్రాహ మహేశ్వరః||108-50||
యస్త్వత్ర ప్రవిశేన్మన్దః పుమాన్స్త్రీత్వమవాప్స్యతి|
తస్మాత్స్త్రీత్వమవాప్తో ऽసి న త్వం దుఃఖితుమర్హసి|
ప్రౌఢో ऽపి కో ऽత్ర జానాతి విచిత్రభవితవ్యతామ్||108-51||

బ్రహ్మోవాచ
యక్షిణీవచనం శ్రుత్వా హయారూఢస్తదాపతత్|
తమాశ్వాస్య పునః సైవ యక్షిణీ వాక్యమబ్రవీత్||108-52||

యక్షిణ్యువాచ
స్త్రీత్వం జాతం జాతమేవ న పుంస్త్వం కర్తుమర్హసి|
గృహాణ విద్యాం స్త్రీయోగ్యాం నృత్యం గీతమలంకృతిమ్|
స్త్రీలాలిత్యం స్త్రీవిలాసం స్త్రీకృత్యం సర్వమేవ తత్||108-53||

బ్రహ్మోవాచ
ఇలా సర్వమథావాప్య యక్షిణీం వాక్యమబ్రవీత్||108-54||

ఇలోవాచ
కో వా భర్తా కిం తు కృత్యం పునః పుంస్త్వం కథం భవేత్|
ఏతద్వదస్వ కల్యాణీ దుఃఖార్తాయా విశేషతః|
ఆర్తానామార్తిశమనాచ్ఛ్రేయో నాభ్యధికం క్వచిత్||108-55||

యక్షిణ్యువాచ
బుధః సోమసుతో నామ వనాదస్మాచ్చ పూర్వతః|
ఆశ్రమస్తస్య సుభగే పితరం నిత్యమేష్యతి||108-56||

అనేనైవ పథా సోమం పితరం స బుధో గ్రహః|
ద్రష్టుం యాతి తతో నిత్యం నమస్కర్తుం తథైవ చ||108-57||

యదా యాతి బుధః శాన్తస్తదాత్మానం చ దర్శయ|
తం దృష్ట్వా త్వం తు సుభగే సర్వకామానవాప్స్యసి||108-58||

బ్రహ్మోవాచ
తామాశ్వాస్య తతః సుభ్రూర్యక్షిణ్యన్తరధీయత|
యక్షిణీ సా తమాచష్ట యక్షో ऽపి సుఖమాప్తవాన్||108-59||

ఇలసైన్యం చ తత్రాసీత్తద్గతం చ యథాసుఖమ్|
ఉమావనస్థితా చేలా గాయన్తీ నృత్యతీ పునః||108-60||

స్త్రీభావమనుచేష్టన్తీ స్మరన్తీ కర్మణో గతిమ్|
కదాచిత్క్రియమాణే తు ఇలయా నృత్యకర్మణి||108-61||

తామపశ్యద్బుధో ధీమాన్పితరం గన్తుముద్యతః|
ఇలాం దృష్ట్వా గతిం త్యక్త్వా తామాగత్యాబ్రవీద్బుధః||108-62||

బుధ ఉవాచ
భార్యా భవ మమ స్వస్థా సర్వాభ్యస్త్వం ప్రియా భవ||108-63||

బ్రహ్మోవాచ
బుధవాక్యమిలా భక్త్యా త్వభినన్ద్య తథాకరోత్|
స్మృత్వా చ యక్షిణీవాక్యం తతస్తుష్టాభవన్మునే||108-64||

బుధో రేమే తయా ప్రీత్యా నీత్వా స్వస్థానముత్తమమ్|
సా చాపి సర్వభావేన తోషయామాస తం పతిమ్|
తతో బహుతిథే కాలే బుధస్తుష్టో ऽవదత్ప్రియామ్||108-65||

బుధ ఉవాచ
కిం తే దేయం మయా భద్రే ప్రియం యన్మనసి స్థితమ్||108-66||

బ్రహ్మోవాచ
తద్వాక్యసమకాలం తు పుత్రం దేహీత్యభాషత|
ఇలా బుధం సోమసుతం ప్రీతిమన్తం ప్రియం తథా||108-67||

బుధ ఉవాచ
అమోఘమేతన్మద్వీర్యం తథా ప్రీతిసముద్భవమ్|
పుత్రస్తే భవితా తస్మాత్క్షత్రియో లోకవిశ్రుతః||108-68||

సోమవంశకరః శ్రీమానాదిత్య ఇవ తేజసా|
బుద్ధ్యా బృహస్పతిసమః క్షమయా పృథివీసమః||108-69||

వీర్యేణాజౌ హరిరివ కోపేన హుతభుగ్యథా||108-70||

బ్రహ్మోవాచ
తస్మిన్నుత్పద్యమానే తు బుధపుత్రే మహాత్మని|
జయశబ్దశ్చ సర్వత్ర త్వాసీచ్చ సురవేశ్మని||108-71||

బుధపుత్రే సముత్పన్నే తత్రాజగ్ముః సురేశ్వరాః|
అహమప్యాగమం తత్ర ముదా యుక్తో మహామతే||108-72||

జాతమాత్రః సుతో రావమకరోత్స పృథుస్వరమ్|
తేన సర్వే ऽప్యవోచన్వై సంగతా ఋషయః సురాః||108-73||

యస్మాత్పురూ రవో ऽస్యేతి తస్మాదేష పురూరవాః|
స్యాదిత్యేవం నామ చక్రుః సర్వే సంతుష్టమానసాః||108-74||

బుధో ऽప్యధ్యాపయామాస క్షాత్రవిద్యాం సుతం శుభామ్|
ధనుర్వేదం సప్రయోగం బుధః ప్రాదాత్తదాత్మజే||108-75||

స శీఘ్రం వృద్ధిమగమచ్ఛుక్లపక్షే యథా శశీ|
స మాతరం దుఃఖయుతాం సమీక్ష్యేలాం మహామతిః|
నమస్యాథ వినీతాత్మా ఇలామైలో ऽబ్రవీదిదమ్||108-76||

ఐల ఉవాచ
బుధో మాతర్మమ పితా తవ భర్తా ప్రియస్తథా|
అహం చ పుత్రః కర్మణ్యః కస్మాత్తే మానసో జ్వరః||108-77||
ఇలోవాచ
సత్యం పుత్ర బుధో భర్తా త్వం చ పుత్రో గుణాకరః|
భర్తృపుత్రకృతా చిన్తా న మమాస్తి కదాచన||108-78||

తథాపి పూర్వజం కించిద్దుఃఖం స్మృత్వా పునః పునః|
చిన్తయేయం మహాబుద్ధే తతో మాతరమబ్రవీత్||108-79||

ఐల ఉవాచ
నివేదయస్వ మే మాతస్తదేవ ప్రథమం మమ||108-80||
బ్రహ్మోవాచ
ఇలా చైనమువాచేదం రహోవాచం కథం వదే|
తథాపి పుత్ర తే వచ్మి పిత్రోః పుత్రో యతో గతిః|
మగ్నానాం దుఃఖపాథోబ్ధౌ పుత్రః ప్రవహణం పరమ్||108-81||

బ్రహ్మోవాచ
తన్మాతృవచనం శ్రుత్వా వినీతః ప్రాహ మాతరమ్|
పాదయోః పతితశ్చాపి వద మాతర్యథా తథా||108-82||

బ్రహ్మోవాచ
సా పురూరవసం ప్రాహ ఇక్ష్వాకూణాం తథా కులమ్|
తత్రోత్పత్తిం స్వస్య నామ రాజ్యప్రాప్తిం ప్రియాన్సుతాన్||108-83||

పురోధసం వసిష్ఠం చ ప్రియాం భార్యాం స్వకం పదమ్|
వననిర్యాణమేవాథ అమాత్యానాం పురోధసః||108-84||

ప్రేషణం చ నగర్యాం తాం మృగయాసక్తిమేవ చ|
హిమవత్కన్దరగతిం యక్షేశ్వరగృహే గతిమ్||108-85||

ఉమావనప్రవేశం చ స్త్రీత్వప్రాప్తిమశేషతః|
మహేశ్వరాజ్ఞయా తత్ర చాప్రవేశం నరస్య తు||108-86||

యక్షిణీవాక్యమప్యస్య వరదానం తథైవ చ|
బుధప్రాప్తిం తథా ప్రీతిం పుత్రోత్పత్త్యాద్యశేషతః||108-87||

కథయామాస తత్సర్వం శ్రుత్వా మాతరమబ్రవీత్|
పురూరవాః కిం కరోమి కిం కృత్వా సుకృతం భవేత్||108-88||

ఏతావతా తే తృప్తిశ్చేదలమేతేన చామ్బికే|
యదప్యన్యన్మనోవర్తి తదప్యాజ్ఞాపయస్వ మే||108-89||

ఇలోవాచ
ఇచ్ఛేయం పుంస్త్వముత్కృష్టమిచ్ఛేయం రాజ్యముత్తమమ్|
అభిషేకం చ పుత్రాణాం తవ చాపి విశేషతః||108-90||

దానం దాతుం చ యష్టుం చ ముక్తిమార్గస్య వీక్షణమ్|
సర్వం చ కర్తుమిచ్ఛామి తవ పుత్ర ప్రసాదతః||108-91||

పుత్ర ఉవాచ
ఉపాయం త్వా తు పృచ్ఛామి యేన పుంస్త్వమవాప్స్యసి|
తపసో వాన్యతో వాపి వదస్వ మమ తత్త్వతః||108-92||

ఇలోవాచ
బుధం త్వం పితరం పృచ్ఛ గత్వా పుత్ర యథార్థవత్|
స తు సర్వం తు జానాతి ఉపదేక్ష్యతి తే హితమ్||108-93||

బ్రహ్మోవాచ
తన్మాతృవచనాదైలో గత్వా పితరమఞ్జసా|
ఉవాచ ప్రణతో భూత్వా మాతుః కృత్యం తథాత్మనః||108-94||

బుధ ఉవాచ
ఇలం జానే మహాప్రాజ్ఞ ఇలాం జాతాం పునస్తథా|
ఉమావనప్రవేశం చ శంభోరాజ్ఞాం తథైవ చ||108-95||

తస్మాచ్ఛంభుప్రసాదేన ఉమాయాశ్చ ప్రసాదతః|
విశాపో భవితా పుత్ర తావారాధ్య న చాన్యథా||108-96||

పురూరవా ఉవాచ
పశ్యేయం తం కథం దేవం కథం వా మాతరం శివామ్|
తీర్థాద్వా తపసో వాపి తత్పితః ప్రథమం వద||108-97||

బుధ ఉవాచ
గౌతమీం గచ్ఛ పుత్ర త్వం తత్రాస్తే సర్వదా శివః|
ఉమయా సహితః శ్రీమాఞ్శాపహన్తా వరప్రదః||108-98||

బ్రహ్మోవాచ
పురూరవాః పితుర్వాక్యం శ్రుత్వా తు ముదితో ऽభవత్|
గౌతమీం తపసే ధీమాన్గఙ్గాం త్రైలోక్యపావనీమ్||108-99||

పుంస్త్వమిచ్ఛంస్తథా మాతుర్జగామ తపసే త్వరన్|
హిమవన్తం గిరిం నత్వా మాతరం పితరం గురుమ్||108-100||

గచ్ఛన్తమన్వగాత్పుత్రమిలా సోమసుతస్తథా|
తే సర్వే గౌతమీం ప్రాప్తా హిమవత్పర్వతోత్తమాత్||108-101||

తత్ర స్నాత్వా తపః కించిత్కృత్వా చక్రుః స్తుతిం పరామ్|
భవస్య దేవదేవస్య స్తుతిక్రమమిమం శృణు||108-102||

బుధస్తుష్టావ ప్రథమమిలా చ తదనన్తరమ్|
తతః పురూరవాః పుత్రో గౌరీం దేవీం చ శంకరమ్||108-103||

బుధ ఉవాచ
యౌ కుఙ్కుమేన స్వశరీరజేన|
స్వభావహేమప్రతిమౌ సరూపౌ|
యావర్చితౌ స్కన్దగణేశ్వరాభ్యాం|
తౌ మే శరణ్యౌ శరణం భవేతామ్||108-104||

ఇలోవాచ
సంసారతాపత్రయదావదగ్ధాః|
శరీరిణో యౌ పరిచిన్తయన్తః|
సద్యః పరాం నిర్వృతిమాప్నువన్తి|
తౌ శంకరౌ మే శరణం భవేతామ్||108-105||

ఆర్తా హ్యహం పీడితమానసా తే|
క్లేశాదిగోప్తా న పరో ऽస్తి కశ్చిత్|
దేవ త్వదీయౌ చరణౌ సుపుణ్యౌ|
తౌ మే శరణ్యౌ శరణం భవేతామ్||108-106||

పురూరవా ఉవాచ
యయోః సకాశాదిదమభ్యుదైతి|
ప్రయాతి చాన్తే లయమేవ సర్వమ్|
జగచ్ఛరణ్యౌ జగదాత్మకౌ తు|
గౌరీహరౌ మే శరణం భవేతామ్||108-107||

యౌ దేవవృన్దేషు మహోత్సవే తు|
పాదౌ గృహాణేశ గిరీశపుత్ర్యాః|
ప్రోక్తం ధృతౌ ప్రీతివశాచ్ఛివేన|
తౌ మే శరణ్యౌ శరణం భవేతామ్||108-108||

శ్రీదేవ్యువాచ
కిమభీష్టం ప్రదాస్యామి యుష్మభ్యం తద్వదన్తు మే|
కృతకృత్యాః స్థ భద్రం వో దేవానామపి దుష్కరమ్||108-109||

పురూరవా ఉవాచ
ఇలో రాజా తవాజ్ఞాత్వా వనం ప్రావిశదమ్బికే|
తత్క్షమస్వ సురేశాని పుంస్త్వం దాతుం త్వమర్హసి||108-110||

బ్రహ్మోవాచ
తథేత్యువాచ తాన్సర్వాన్భవస్య తు మతే స్థితా|
తతః స భగవానాహ దేవీవాక్యరతః సదా||108-111||

శివ ఉవాచ
అత్రాభిషేకమాత్రేణ పుంస్త్వం ప్రాప్నోత్వయం నృపః||108-112||

బ్రహ్మోవాచ
స్నాతాయా బుధభార్యాయాః శరీరాద్వారి సుస్రువే|
నృత్యం గీతం చ లావణ్యం యక్షిణ్యా యదుపార్జితమ్||108-113||

తత్సర్వం వారిధారాభిర్గఙ్గామ్భసి సమావిశత్|
నృత్యా గీతా చ సౌభాగ్యా ఇమా నద్యో బభూవిరే||108-114||

తాశ్చాపి సంగతా గఙ్గాం తే పుణ్యాః సంగమాస్త్రయః|
తేషు స్నానం చ దానం చ సురరాజ్యఫలప్రదమ్||108-115||

ఇలా పుంస్త్వమవాప్యాథ గౌరీశంభోః ప్రసాదతః|
మహాభ్యుదయసిద్ధ్యర్థం వాజిమేధమథాకరోత్||108-116||

పురోధసం వసిష్ఠం చ భార్యాం పుత్రాంస్తథైవ చ|
అమాత్యాంశ్చ బలం కోశమానీయ స నృపోత్తమః||108-117||

చతురఙ్గం బలం రాజ్యం దణ్డకే ऽస్థాపయత్తదా|
ఇలస్య నామ్నా విఖ్యాతం తత్ర తత్పురముచ్యతే||108-118||

పూర్వజాతానథో పుత్రాన్సూర్యవంశక్రమాగతే|
రాజ్యే ऽభిషిచ్య పశ్చాత్తమైలం స్నేహాదసిఞ్చయత్||108-119||

సోమవంశకరః శ్రీమానయం రాజా భవేదితి|
సర్వేభ్యో మతిమానేభ్యో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠో ऽభవన్మునే||108-120||

యత్ర చ క్రతవో వృత్తా ఇలస్య నృపతేః శుభాః|
యత్ర పుంస్త్వమవాప్యాథ యత్ర పుత్రాః సమాగతాః||108-121||

యక్షిణీదత్తనృత్యాది-గీతసౌభాగ్యమఙ్గలాః|
నద్యో భూత్వా యత్ర గఙ్గాం సంగతాస్తాని నారద||108-122||

తీర్థాని శుభదాన్యాసన్సహస్రాణ్యథ షోడశ|
ఉభయోస్తీరయోస్తాత తత్ర శంభురిలేశ్వరః|
తేషు స్నానం చ దానం చ సర్వక్రతుఫలప్రదమ్||108-123||


బ్రహ్మపురాణము