బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/మనస్సాక్షి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సురనదిమెడ నూగు పద్మపతకము
మురికి చెఱువులో వేతువె మనసా?

సరసముగ బాడుకోకిలకు కాకి
సావాస మెట్లు మేలౌను మనసా?

    కమ్మతావులిడు రోజాదండను
    గన్నేరుపూవు గుత్తువె మనసా?

    అమృతమ్ములో విషము గలుపుకొని
    అంత తప్పదాగ నేలనే మనసా?

మనస్సాక్షి

పడగ ముడుచుకొను పన్నగమ్మె కడు
భయము గొల్పునో దేవా!

కడలి శాంతముగ నున్న యప్పుడే
కడుభయ మిడునో దేవా!

    నిద్దుర దోగెడు సింగపుగురకయె
    నీరుజేయు దేహము దేవా!

సద్దేమియు లేని నిశీథమ్మే
    సంతాపము హెచ్చించును దేవా!

మృత్యువుతలపే సంతోషలతను
మోడువడగ గొట్టును దేవా!

సత్యదీప్తమౌ నీ తేజమ్మున
సన్నగిల్లె నాయాశలు దేవా!

నివృతయాథార్థ్యము

జలబిందువులో భాస్కరుబింబము
తలతల మెఱయుం గాదే దేవా?

నిప్పురవ్వ యందున ప్రళయేశ్వరు
నిటలాగ్ని యణగియుండదె దేవా?

ప్రకృతి ప్రేమమంతయు సంజప్రియుల
వలపు కౌగిళుల లేదే దేవా?

నిశ్చల భక్తుల హృదయపీఠముల
నీ వధివసించి వెల్గవె దేవా?