బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/దగాయీత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

              కన్నీళ్ళు గారవకె
              కడుపు చెరు వయ్యేనే

      నేలా బాడే నింక యమునాకళ్యాణి, మా
      లీలామానవుడు గోపాలుడు లేడాయె!


దగాయీత

             "ఈదుతున్నా నీదుతున్నా
              నీ సముద్రములో దగాగా
              ఈదుతున్నా నడ్డగోలుగ
                   నీదు తున్నాను!"

             "ఈదుతున్నా వా దగాగా
              నీది నీవే అనుభవించే
              వీదకోయీ అడ్డగోలుగ
                   నాద బోకోయీ!"