బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/జేజేలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

       వంశ వృక్షమ్ము శా
       శ్వతముగా నిలవాలి!
లోకానికి కుత్తుత్త దీపావళీ
నాకు మాత్రము దివ్య దీపావళీ!


జేజేలు

ఎవ రను కున్నారొ ఏరగరా మీరు!
పాపాయి సాక్షాత్తు పరమాత్ముడండీ!
తరతరాలా గొప్ప తపసుజేశాము,
స్వామి నాటికి నేడు వర మిచ్చినాడు ఎవ్వ||
ఎన్నో యుగాలుగా విన్నవించాము
ఇనాళ్ళ కీనాదు విన్నాడు మనివి! ఎవ్వ||
వేదాధ్రినాధుడే వెలిసి నాయింట
ఉయ్యాలతొట్టెలో ఊగుతున్నాడు! ఎవ్వ||
చేతులెత్తండోయి జేజేలనండోయ్,
నరసింహదేవుడే నాచిట్టితండోయ్!
ఎవ్వరనుకున్నారొ ఎరగగా మీరు!
పాపాయి సాక్షాత్తు మరమాత్ము డండీ!