బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/అధోగతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తల నెత్తుటయును దించుటయును నే
    నలిగి హతము గానంతవరకెగా కూలె...
అలలు ఘోరముగ లేచెడు స్వామీ
కలగుచున్నదే మహాసముద్రము!

అధోగతి

అమావాస్య రాత్రి నాకాశమ్మునుండి
చంద్రకళ తళతళా జారెను భువికి

మలమల మాడ్చెడు మధ్యాహ్నవేళ
కన్నెరోజా విచ్చి కంపలో బడియె.

కానికాలమ్మున కన్నె చపలతను
బాల కుల్కుచు పాపపంకాన దిగియె.

అరసికులకు కవితాదాన మిచ్చి
కవికోకిలమ్ము మృత్యుగహనమ్ము జొచ్చె.