బండెన్క బండి గట్టి (పాట)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బండెన్క బండి గట్టి, పదహరు బండ్లు గట్టి
యే పల్లే బోతవ్ కొడుకో నైజాము సర్కరోడా
నాజీల మించినవ్ రో నైజాము సర్కరోడా

||బండెన్క బండి గట్టి||

పోలీసు మిల్ట్రీ రెండు బలవంతులానుకోని
నువు పల్లెలు దోస్తివి కొడుకో, ఓహో పల్లెలు దోస్తివి కొడుకో
అహ పల్లెలు దోస్తివి కొడుకో నైజాము సర్కరోడా

||బండెన్క బండి గట్టి||

జాగీరుదారులంతా, జామీనుదారులంతా
నీ అండా జేరి కొడుకో నీ అండా జేరి కొడుకో
నైజాము సర్కరోడా

||బండెన్క బండి గట్టి||

ఈ పురుషులంత గలిపి, ఇల్లాలమంత గలిపి
వరిసేల రాళ్ళు నింపి వడివడిగ గట్టితేనూ
కారాము దెచ్చి నీకు కండ్లల్ల జల్లితేనూ
ఈ మిల్ట్రి వారి పోరు ఈ మిల్ట్రి వారి పోరు
నైజాము సర్కరోడా

||బండెన్క బండి గట్టి||

చుట్టుముట్టు సూర్యపేట, నట్టనడుమ నల్లగొండ
నువ్వుండేదైద్రబాదు, దాని పక్కా గోలుకొండ
గోలుకొండా కిల్ల కింద గోలుకొండా కిల్ల కింద
నీ గోరి గడ్తం కొడుకో నైజాము సర్కరోడా