పూవు జేరి పలు మారు తిరుగుచు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రం: ద్రోహి (1948)

గానం: ఘంటసాల, జి.వరలక్ష్మి

రచన: తాపి ధర్మారావు

సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు


ఘంటసాల: పూవు చేరి పలుమారు తిరుగుతూ

పాట పాడునది ఏమో తుమ్మెద

పాడునది ఏమో

జి.వరలక్ష్మి: పూవులోన తన పోలిక కన్గొని

మోదము గాంచినదేమో తుమ్మెద

మోదము గాంచినదేమో


ఘంటసాల: ఆ సెలయేటిని తాకుచు తట్టుచు

చెప్పుచున్నదది యేమో పూపొద

చెప్పుచున్నదది యేమో

జి.వరలక్ష్మి: ఒక క్షణమైన ఆగి పల్కవని

కొరకర లాడునొ ఏమో పూపొద

కొరకర లాడునొ ఏమో


ఘంటసాల: అలరు కౌగిటను అదిమి మావితో

మంతన మాడునదేమో మాలతీ

మంతన మాడునదేమో

జి.వరలక్ష్మి: ఏకాంతముగా ప్రణయ మంత్రమును

ఉపదేశించునొ యేమో మాలతి

ఉపదేశించునొ యేమో ..

ఉపదేశించునొ యేమో

ఇద్దరు: ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

యేది చూసినా ప్రేమయె జగతి | యేది చూసినా |

కాదను వారలు పాషాణాలే | కాదను వారలు |