పుట:VrukshaSastramu.djvu/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిబ్రహ్మదండి సాధరణముగ నన్ని నేలలలోను బెరుగును. ఇదియును చిన్న మొక్కయె. గుల్మము.

ఆకులు:- ఒంటరిచేరిక తొడిమలేదు. పక్షివైఖరి తమ్మెలు గలవు. చ్చేదితము. తెల్లని చారలు గలవు పత్రముల మీద ముండ్లున్నవి.

పుష్పమంజరి:- కణుపు సందుల నుండి బయలు దేరును. పువ్వులు సరళము, సంపూర్ణము, పసుపు పచ్చని రంగు.

పుష్పకోశము:- రక్షక పత్రములు రెండు నీచము ఆకుపచ్చ రంగు.

దళవలయము:- 4 ఆకర్షణ పత్రము వృంతాశ్రితము పసుపు రంగు.

కింజల్కములు:- అసంఖ్యములు వృంతాశ్రితము.

అండకోశము:- అండాశయము ఉచ్చము 1 గది పెక్కుఅండములు. కుడ్య సంయోగము కీలము పొట్టి కీలాగ్రము గుండ్రము.

ఈ కుటుంబము చిన్నకుటుంబము. దీనిలోని మొక్కలన్నియు గుల్మములే. పెద్ద చెట్లు లేవు. ఈ మొక్కలు కూడ మనదేశమందు తక్కువయె. ఆకులు ఒంటరి చేరిక, కణువు పుచ్ఛములుండవు. పుష్పకోశపు తమ్మెలుగాని రక్షక పత్రములు గాని రెండును ఆకర్షణ పత్రములు. కింజల్కములు నాలుగు చొప్పున నుండును. అండాశయము 1 గది.

ఈ కుటుంబములోనికెల్ల గసగసాల మొక్కయె మిక్కిలి యుపయోగమైనది. వీనిపంటవలన జాలలాభము వచ్చును. గసగసాల కాయల నుండియే నల్లమందు చేయుదురు.