పుట:Sri Ramayanamu Sundara Kanda Katta Varadaraju 1952 251 P 2030020024835.pdf/61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సగము రాతిరియయ్యె - జానకీదేవి
యెందునున్నదియకొ - యీ రాచనగరి
సందులు గొందులుఁ - జని చూడవలయు."

--: హనుమంతుడు రావణుని యంతఃపురమున సీతను వెదకుట :--

అని సింగములుగాచు - నడవి చందమున
దనుజాన్వయంబు పె - ద్దలు వసియించు 710
సావడి మీఱి కాం - చన దంతి దంత
దేవయానములున్న - దిక్కులు చూచి
కొల్లారు బండులు - గుజరాతి కెంపు
పల్లకీలును రత్న - భద్రాసనములుఁ
గనుఁగొని యాఱవ - కక్ష్య నెగళ్ళ
వనితల కలకల - స్వనము లాలించి
తీరిన మాణిక్య - దీపికాస్తంభ
వారంబు క్రీనీడ - వచ్చి యాకెలనఁ
గుందేలు తేళ్ళు త - గుర్లునుఁ గోళ్లు
పందులేదులును జా - పలునుఁ పలునుఁ దాఁబేళ్ళు 720
నుడుములు షడ్రస - వ్యూహంబు సయిఁద
మడవి పిట్టల బుట్లు - నమరించియున్న
పాకశాలలు చెంత - పానశాలలును
వాకిళ్ళఁ బొంచి స - ర్వముఁ దేఱిచూచి
బోనపుటింటి క - పోతపాలికల
పైనిచ్చి కాంచనో - పకరణావళుల
హోమశాలలు నగ్ని - హోత్రముల్ దీప్య