పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/643

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుండె - గుండె 617 గుండె - గుండె

 • "తొలుదొల్త వానిఁ గన్నులఁ గాంచి నప్పుడ, పల్లవాధర గుండె జల్లు మనియె." మను. 3. 91.

గుండె ఝల్లను

 • బెదరు, బెంగగొను, దిగులు పడు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "ఝల్లన గుండె గుభుల్లన నవసి." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 467.

గుండెతల

 • వక్షస్థ్సలము.
 • "గుండెతల బిట్టు దన్నినఁ గూలుటయును." దశ. 6. 153.

గుండెతల్లడము

 • భయకారణము.
 • "కోకములకు గుండెతల్లడము కైరవ మిత్రుఁడు దోఁచెఁ దూర్పునన్." పారి. 2. 41.

గుండెదిగులు

 • భయంకరము. విరోధి.
 • రూ. గుండెదివులు.

గుండెదివులు

 • భయంకరము.
 • "భరతంపుటయగారి గుండెదివులు." శుక. 3. 20.
 • చూ. గుండెదిగులు.

గుండెధైర్యము

 • ధైర్యము.
 • "వాడికి గుండెధైర్యం లేదు." వా.

గుండె నీ రగు

 • భయభ్రాంతి కలుగు.
 • "చారులచే గాండీవి మ,హారథికుల తోడ వచ్చె నని విని గుండెల్, నీ రై సైంధవతనయుఁడు, పేరోలగ ముండి బిట్టు పిఱువడి చచ్చెన్." జైమి. 8. 156.

గుండె పగుల బొడుచు

 • గట్టిగా చావుపోటు పొడుచు.
 • "ఉరువడి పోరాడి యొగి కైటభారి, భల్లూకపతి గుండెఁ బగులంగఁ బొడువ." ద్విప. కల్యా. పు. 97.

గుండె పగులు

 • భయము కలుగు.
 • "నవమాసంబులు నిండె గుండె వగిలెన్ నా కంతలోఁ గొంత లో,క వినోదంబుల కీ ఫలంబు చవి దక్కం జేసి రక్షింపవే." ఉ. హరి. 2. 15.
 • "వాడు వచ్చా డనేటప్పటికి నా గుండె పగిలి పోయింది." వా.

గుండె పటుక్కనన్

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గుండె పటుక్కన వచ్చె వి,భుం డిఁక నె ట్లనుచు మల్ల పుంగవుఁ బథికుం...." శుక. 3. 215.

గుండె పట్టుకొను

 • 1. గుండెనొప్పి కలుగు.
 • "ఉన్నట్టుండి మంచినీళ్లు తాగేసరికి గుండె పట్టుకొనింది." వా.
 • 2. ధైర్యము తెచ్చుకొను. ప్రబోధ. 3. 40.

గుండెపై చేయిడి నిద్ర పోవు

 • ఆదమఱచి నిద్రపోవు.
 • "మా అమ్మ ఉన్నంతదాకా నా కేం భయం లేదు. గుండెమీద చేయి వేసుకొని నిద్ర పోవచ్చు." వా.