పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/590

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కోల - కోలా 566 కోలా - కోలు

 • "కోల దివియల వెలుఁగు దిక్కులకు నిగిడి." దశ. 5. 90.
 • "తలవరులు, కోలదివ్వెలవారిఁ గొంచు నవ్వీధి." గౌర. హరి. ఉ. 2319.
 • "ఆలీలఁ గొరవి దయ్యంబుల దివ్వె, గోలలవారిఁగాఁ గొని గస్తు దిరిగి." గౌ. హరి. ఉ. 1668.

కోల మెఱుపు

 • నిలువు మెఱుపు.
 • "శివు దిక్కునందు వేకువఁ గోల మెఱుఁగులు, మెఱసె..." హరి. పూ. 7. 160.

కోలలవారు

 • వేత్రహస్తులు.

కోలాట గొడియలు

 • కోలాట మాడు కఱ్ఱలు, చిన్న చిన్న కర్రలకు బచ్చెన పూసి కోలాటంలో ఉపయోగిస్తారు. పండితా. ప్రథ. వాద. పుట. 703.
 • చూ. కోలాటము.

కోలాటము

 • కోలాట మనే ఆట.
 • చూ. కోలాటలు.

కోలాటలు

 • చిన్న కోలాటం కఱ్ఱలతో చుట్టూ నిలిచి ఆడే ఆట. కోలాటం పాటలు కూడా మనకు చాలా ఉన్నవి.
 • చూ. కోలాటము.
 • పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 179.

కోలాస

 • అడియాస; పేరాస.
 • "కోలాస లేల పై కొసరఁ గుంచంబు, గూలఁబడ్డ ట్లగు." బస. 7. 198.

కోలాసకత్తె

 • దురాశ గలది.
 • "పుట్టినప్పుడె నేర్చు బుద్దుల పోక, కోలాసకత్తియ." పండితా. పురా. పు. 122.

కోలుకాడు

 • కావలివాడు; బంటు. విక్ర. 8. 25. హంస. 2. 48.

కోలుకొను

 • 1. తేఱుకొను.
 • "కోల్కొన నీ, కనిశముఁ బోఁద్రోలు చుండు నమరగణంబున్." కుమా. 4. 13.
 • "నరసూను నపుడు కర్ణజుఁ, డిరు మూడు శిలీముఖంబు లెద నించిన నొ,చ్చి రయంబునఁ గోల్కొని రా,నరదముఁ దునిమెన్ సకేతుహయసూతముగన్." జైమి. 7.
 • "దీప మడఁగఁ జీకటియును, గోప మడఁగ శాంతిగుణము గోల్కొను క్రియ." పాండు. 4.
 • ఇక్కడ వర్ధిల్లు అని అర్థ చెప్పినారు కోశకారులు. శ. ర.
 • కాని అవసరం లేదు. తేఱు కొను అనుటే చాలు.