పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/501

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కిష్కిం____కీడా 475 కీడు____కీర్తి

 • "ఆ యింట్లో అన్నీ ఉన్నా మరీ కిష్కింధంగా ఉంటుంది. ఇంతమందీ యెలా ఉండగలం." వా.

కిష్కింధాపురవాసులు

 • కోతులలాంటి వారు.
 • "ఆ కిష్కింధాపురవాసుల్లో పడితే మన మేం బయటి కొస్తాం? నానా కంగాళీ పట్టించి పంపిస్తారు." వా.

కీచుబిళ్ల

 • దిండు; తలగడ. శ. ర.
 • చూ. కీచుబుఱ్ఱ.

కీచుబుఱ్ఱ

 • 1. దిండు; తలగడ.
 • "గిలకల మంచమున్ విరులు నించిన సెజ్జయు గీచు బుఱ్ఱయున్." రాధికా. 1. 10.
 • చూ. కీచుబిళ్ల.
 • 2. బాలక్రీడావిశేషం. హంస. 3.

కీచు మని పోవు

 • చిక్కి పోవు.
 • "వా డీమధ్య మలేరియా వచ్చి మరీ కీచు మని పోయాడు." వా.

కీజుపోరు

 • ఊరక పోరు.
 • "కీలుగం టిది యేల పోలగా నును గొప్పు, గీల్కొప్పు కొమ్మంచు గీజు పోరు." శుక. 2. 457.

కీటడగించు

 • పొగ రణచు. కుమా. 11. 151.

కీడాడు

 • దుర్భాష లాడు; నిందించు.
 • "నను....నీ విట్టులు కీడాడంగ నర్హుండవే." భార. కర్ణ. 3. 86.

కీడుపఱుచు

 • చెఱుచు.
 • "ధర్మంబు గీడుపఱిచి." భార. భీష్మ. 1. 60.

కీడు పుట్టు

 • 1. హాని కలుగు.
 • "దాన గీ డెంత వుట్టిన దగిలె నాకు, ననుభవింపక పోవునే." ఉ. హరి. 4. 54.
 • 2. చెడు కలుగు.
 • "లావున రాక వేఱొక తలంపున వచ్చిన గీడు పుట్టదే." ఉ. హరి. 1. 67.

కీడ్పఱుచు

 • అధ:కరించు; క్రిందుపఱుచు.
 • "బయలు దామరల గీడ్పఱుచుపాదములు." గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 805.

కీర్తిముఖము

 • ముఖాన నుదుటిపై కట్టుకునే తెల్లటిరేకు.
 • ఇప్పటికీ రాయలసీమ వీధి నాటకాల వేషాలలో ఇది కట్టుకుంటారు. కీర్తిముఖమనే అంటారు. కోశాలలోని కిది ఎక్కినట్లు లేదు.
 • పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 312.

కీర్తిశేషు డగు

 • చనిపోవు.
 • "శ్రీవారు కీర్తిశేషు లయిరి." వా.