పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/465

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కాకు_____కాగ 439 కాగి_____కాజే

 • "కాదంబనికురుంబకలిత యై ప్రవహించు, కాళింది గర్వంబు గాకు సేసి." మను. 3. 19.
 • 2. బాధించు.
 • "కగ్గు లేనివారి నేల కాకుసేసె నిపుడు." తాళ్ల. సం. 3. 110.
 • 3. వ్యర్థపుచ్చు.
 • "ఆతడు జమునిలావు, జేవయును బొల్లుగా గాకుజేసి విడిచె." హరి. పూ. 4. 155.
 • "ఒక టిచ్చి వేఱొకటి గోరినయట్టి కానీనుగర్వంబు గాకు చేసి." చంద్రాం. 1. 21.
 • 4. అవమానించు.
 • "కలికి పై బడి తద్ద గరగించు నిన్ను, గాకున్న నెన్నైన గల్లలు గూర్చి, కాకు సేయును రాజుగారితో జెప్పి." ద్వి. తి. సా.
 • 5. మాట తీసివేయు, తిరస్కరించు.
 • "నిను వేడుకార్యము గాకు చేయక చేయుమీ." మైరా. 1. 72.
 • "గంధర్వసౌఖ్యంబు కాకు సేయడు గదా." రుక్మా. 5. 55.
 • చూ. కాకుచేయు.

కాగలకార్యము గంధర్వులు తీర్తురు

 • మనం చేయవలసిన పని దానంత టదే మరొకరితో నెఱవేరుతుంది.
 • భారతంలో గంధర్వులు దుర్యోధనుని బంధించినప్పుడు పాండవమధ్యము లను మాటపై వచ్చినది.
 • "వానిసంగ తేదో ఆ రెడ్డిగారే చూచేట్టున్నారు. మన మేం చేయ నక్కర లేదు. కాగలపని గంధర్వులే తీరుస్తారు." వా.

కాగి చల్లారిన పాలభంగి

 • శాంతపడినట్లు; పొంగు చాల్లారిన-అనుట.
 • "నందను డొప్పుగ గ్రాగి చల్ల నా,రి వెలయు పాలభంగి నొకరీతిని వచ్చెడు దన్క." పాణి. 4. 104.

కాచి పోయు

 • వంట చేసి పెట్టు. ముఖ్యంగా గంజి కాచి పోయుటపై యేర్పడిన పలుకుబడి./
 • "ఎంత ముసలివా డైనా కాచి పోసే దిక్కు లేక మళ్లీపెళ్లి చేసుకుంటూ నంటున్నాడు." వా.
 • "ఎంతుంటే నేం? వేళ కింత కాచిపోసేదిక్కు లేక అతను నానాబాధా పడుతున్నాడు." వా.

కాచి విడుచు

 • చంపక వదలిపెట్టు.
 • "దయ గాచి విడిచె." విజయ. 1. 58.

కా చేసుకొను

 • ముగించు. కాశీయా. 272.
 • "ఆపని కాస్తా కాచేసుకొని గానీ నేను ఊరికి వెళ్ల దలచుకో లేదు." వా.

కాజేయు

 • 1. ముగించు.
 • "వారి, కింత విష మిడి కా జేసి యెల్ల వేళ." దేవీ. 11. 114.