పుట:MaharshulaCharitraluVol6.djvu/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

104

మహర్షుల చరిత్రలు


శుక్రాష్టో త్తరశతనామస్తుతిః

"శ్లో|| శుక్ర శ్శుచి శ్శుభగుణ శ్శుభద శ్శుభలక్షణః,
       శోభనాక్ష శుభ్రరూప శుద్ధ స్ఫటిక భాస్వరః.
       దీనార్తిహారకో దైత్యగురుర్దేవాభినందితః,
       కావ్యాసక్తః కామపాలః కవిః కల్యాణదాయకః.
       భద్రమూర్తి ర్భద్రగుణో భార్గవో భక్తపాలనః,
       భోగదో భువనాధ్యక్షో భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదః.
       చారుశీల శ్చారురూప శ్చారుచంద్ర నిభాననః,
       నిధి ర్నిఖిల శాస్త్రజ్ఞో నీతివిద్యా ధురంధరః.
       సర్వలక్షణసంపన్నః సర్వావగుణ వర్జితః,
       సమానాధిక నిర్ముక్తః సకలాగమపారగః.
       భృగు ర్భోగకరో భూమీసురపాలనతత్పరః,
       మనస్వీ మానదో మాన్యో మాయాతీతో మహాశయః.
       బలిప్రసన్నో౽భయదో బలీబల పరాక్రమః,
       భవపాశ పరిత్యాగో బలీబంధ విమోచకః.
       ఘనాశయో ఘనాధ్యక్షో కంబుగ్రీవః కళాధరః,
       కారుణ్యరససంపూర్ణః కల్యాణగుణవర్ధనః.
       శ్వేతాంబర శ్శ్వేతవపుః చతుర్భుజ సమన్వితః,
       అక్షమాలాధరో౽ చింత్యో అక్షీణగుణభాసురః.
       నక్షత్ర గణ సంచారో నయదో నీతిమార్గదః,
       హర్షప్రదో హృషీకేశః క్లేశనాశకరః కవిః.
       చింతితార్థప్రద శ్శాంతమతిశ్చి త్తసమాధికృత్,
       ఆధివ్యాధిహరో భూరివిక్రమః పుణ్యదాయకః.
       పురాణపురుషః పూజ్యః పురుహూతాదిసన్నుతః,
       అజేయో విజితారాతి: వివిధాభరణోజ్జ్వలః.