పుట:Little Masters Sulabha Vyakaranamu.pdf/7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

7

2) అచ్చులు - హల్లులు

(హ్రస్వములు - దీర్ఘములు అని రెండు విధములు.) అ-ఇ-ఉ-ఋ-ౡ-ఎ-ఒ- ఈఏడును హ్రస్వములు. హ్రస్వములనగా కురుచగా పలుకబడునవి.

ఆ-ఈ-ఊ-ౠ-ౡ-ఏ-ఐ-ఓ-ఔ. ఈ తొమ్మిది దీర్ఘములు. దీర్ఘములనగా చాచిపలుకబడునవి.

ఐ-ఔ-లు వక్రతమములు. ౦, -ః - ఉభయాక్షరములు.

అచ్చులకు ప్రాణములనియు, హల్లులకు ప్రాణులనియు పేర్లు. క్రమముగా స్వరములు - వ్యంజనములనియు వ్యవహరింపబడు చున్నవి. హల్లులు ఐదు వర్గములుగా విభజింపబడినవి.

క - ఖ - గ - ఘ - ఙ - క వర్గము

చ - ౘ - ఛ - జ - ౙ - ఝ - ఞ - చ వర్గము

ట - ఠ - డ - ఢ - ణ - ట వర్గము

త - థ - ద - ధ - న - త వర్గము

ప - ఫ - బ - భ - మ - ప వర్గము.

వర్గ ప్రధమాక్షరములైన క చ ట త ప లు పరుషములు.

వర్గ తృతీయాక్షరములైన గ జ డ ద బ లు సరళములు.

ప్రతి వర్గములోని సరియక్షరములు ఖ,ఘ,ఛ,-ఝ-ఠ-ఢ-థ-ధ-ఫ-భ లను వర్గయుక్కు లందురు.

ఖ, ఘ, ఙ, ఛ -ఝ -ఞ -ఠ -ఢ -ణ -థ -ధ -న -ఫ -భ -మ -య -ర -ల -వ -శ -ష -స -హ -ళ - లను స్థిరములందురు.

య ర ల వ లు అంతస్థములు.

శ -ష -స -హ - లు ఊష్మములు.

క మొదలు మ' వరకు ఉన్న వర్ణములు స్పర్శములు.

సులభ వ్యాకరణము