పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

28

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నక్షత్ర


అనుమానంబొకయింతలేక గనుఁడీ, యావచ్చు బాలార్కబిం
బ నవాంశుల్ ఘనమాలఁ జీల్చికొని సైఁపన్రానికాంతిచ్ఛటం
గనులంగట్టుఁ; బ్రబోధగీతము లుషఃకళ్యాణి తారస్వరం
బుననాలాపము సేయుచున్న యది పెంపుంబొందనుత్సాహముల్.

వీడిపోయిన తంత్రులు బిగియఁగట్టి
హృదయమందుఁ బ్రతిధ్వను లెసఁగునటుల
వీణసారించుచున్నాఁడు ప్రియసుతుండు
లెమ్ము నిద్దుర, రెడ్డికులమ్మ, యింక.

అరుగో! యూర్ధ్వపదంబునంగనుఁడు, దివ్యాకారముల్ దాల్చికీ
ర్తి రమాకాంతులు, రెడ్డివీరులు రణోర్విన్ దేహముల్వీడి ని
ర్జరలోకంబునసౌఖ్యముల్ వొరయు స్వార్థత్యాగు, లానందని
ర్భరచిత్తంబులఁ బుత్రులంగనఁగఁ జేరన్వచ్చి, మందారపు
ష్ప రసౌఘాకుల బంభరారవ మిళ ద్భవ్యామలాశీ రవం! బు
రహింపన్ వెదజల్లుపొరలు సుమంబుల్ మోదబాష్పార్ద్రముల్

నేఁడుపవిత్రవాసరము నిర్మల చిత్తముతోడ సందఱుం
గూడి కులాభివృద్దికొఱకుం బనిసేయఁగదీక్షఁబూని మీ
వాడలఁ బల్లెలన్ నగరవాటికలందుఁ బ్రబోధగీతముల్
పాడుఁడు, కంకణాలు మణిబంధములన్ ధరియింపుఁడర్థిమై.