పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/236

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

నిస్సహాయత.

_______

చెలిదనినంత నాయెడఁదచిక్కము, లుబ్ధుని ముష్టిరూకలన్
బలముగఁ బట్టియుంచుగతిఁ బల్లనకోమలమైన ప్రేమఁ జి
క్కులనిడె; నిచ్చిపుచ్చుకొనఁ గూడని యీదురవస్థ కెన్నినా
ళులునెలలేడులోర్చుకొని లొంగుదు,మ్రింగుదులోనదుఃఖమున్ !

కొలఁదికి మించు భారమగు గోనెను గాడిదమీఁద వైచి దొ
త్తిలఁ బడి కాలువూనుకొలఁదిన్ గొరడా మెదలించు నిర్దయున్
దలఁపున కీడ్చే దైవకృతి; తెన్నును గార్దభమేని నోర్చుకో
నలవి దొలంగ; మానవునకా తుదిమార్గము గూడ లేదుగా!

2-7-1928_________