పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది* రజని.

నిర్మల నీల నభంబునఁ జుక్కలు
               నిండె సజీవ వికాసములన్;
మర్మ విపంచిక నీరవ రజనీ
               మానిని మీటెను మూర్చనలన్.
ప్రాంత కుటీర లతా ద్రుమసౌధము
               లస్పుటతారా కాంతిన్,
వింతగఁ గరఁగెడివో యన ఛాయా
               క్రాంతములై కనుపట్టెన్.
నిశ్చలశాంతిని నిఖిల జగతి సుఖ
              నిశ్వాసము వెడలించున్,
నిశ్చల నిబిడ గభీరానందము
              నిండి సొరలె లోకమునన్ ;
దైనిక కలకల మూర్చితభావము
              తారా శిశిర స్పర్శన్
మానస గగనమునందు విహంగము
              మాదిరి నెగిరెఁ బ్రబుద్ధంబై .
గోరీపైని ప్రదీపిక యట్టులఁ
              గూర్చుంటిని నే నొంటరిగన్