పుట:Himabindu by Adivi Bapiraju.pdf/133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డదినాగ: నీవు అమ్మదగ్గరకు పోయి, అమ్మఒడిలో పండుకో. పెద్ద వారి సంగతులు నీ

కెందుకే?

సువర్ణ: ఓ హో హో

పెద్ద ఒకతె వచ్చేనండి

సద్దు చేయరాదు పొండి

వడ వడ వడ వణికిపోవు

ముడతలైన దేహముతో ఓ హో హో పెద్ద ఒకతే వచ్చేలెండి. సిద్దా :(విరగబడి నవ్వుచు, చప్పట్లుకొట్టుచు)

ఓ హో హో!

ముసలి అవ్వ వచ్చే రండు

ముసలికథలు చెప్పరండు

ఊఁ! ఊఁ! ఊఁ! ఊఁకొట్టుచు

ఓ హో రండు! బాలలెల్ల

ఓహో రండు బాలురెల్ల!

సువర్ణ: నాయనగారు ఈపాటికి ఎంతదూరము పోదురు? నాగ: వీధిశాలిపురము.

సిద్దా: గోదావరికడకు. నాగః (వణుకుచున్నట్లు నటించుచు) విదిశాలికి, గోదావరికి ఎంత దూరము మనుమరాలా?

సిద్దా: అమ్మమ్మా! ఆరుక్రోశములు.

నాగః (వణకుచునే) నీకు లెక్కలు సరిగా వచ్చునా?

సువర్ణ: మా అమ్మాయి బాగుగా చదువుకొనుచున్నది అమ్మమ్మా

నాగ: ఒరే పసికుఱ! నీవు మాటలాడకు. క్రోశ మనిన ఏమిటి పసిదానా?

సిద్దా: గోరుతము.

నాగ: అర్థము సరియే! లెక్క చెప్పుము.

సిద్ద: అలాగునా, అమ్మమ్మా! ఇరువదినాలు గంగుళము లోక హస్తము. ఏనిమిదివేల

హస్తములొక క్రోశము. రెండుక్రోశము లోక గవ్యూతి. రెండు గవ్యూలు లొక్క

యోజనము. నాలుగుహస్తము లొక ధనువు. వేయిధనువు లొక గోరుతము.

సువర్ణ: బయలుదేరిన యామములోనే గోదావరీతీరమునకు బోవుదురు గాబోలు! నాయనగా

రింటికడ లేరు. ఈ గృహయజమానిని నేను. బాలికలారా! మీ మీ మందిరములు

చేరుకొని ప్రార్థనలు చేసికొనుడు. నేను అర్చన చేసికొనవలయును.

నాగః ఓసి చెల్లీ! అన్న హిమబిందు హృదయము తస్కరించుకొని వచ్చినాడు. తలవరులకు

తెలిసిన ఏ మందురు?

సిద్దా: ఏ మందురు?

సువర్ణ: మీ ఇద్దరికీ నోటితాళములు వేయుదురు.

సిద్దా: అన్నా! ఏదీ హిమబిందుహృదయము చూపెట్టవూ మాకు?

అడివి బాపిరాజు రచనలు - 2
హిమబిందు (చారిత్రాత్మక నవల)
• 123 •