పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

13. తలైచ్చంగనాణ్మదియమ్‌ 13

(తలైచ్చగాండ్రు)

శ్లో. శ్రీ చంద్రాహ్వయ పద్మినీ తటతలే శ్రీ మత్తలచ్చజ్గమి
   త్యాఖ్యే దివ్య పురేతు చంద్ర పదకే వైమాన వర్యే స్థిత:|
   దేవో నాణ్మతియ ప్రభుర్విజయతే దేవ్యా పురాఖ్యాయుజా
   ప్రాగాస్య శ్శశి దేవ సేవిత తను శ్శార్జ్గాంశ మౌని స్తుత:||

వివ: నాణ్మదియప్పెరుమాళ్-వెణ్ శుడర్ పెరుమాళ్-తలైచ్చంగ నాచ్చియార్-శెంగమలవల్లి తాయార్-చంద్ర పుష్కరిణి-చంద్ర విమానము-తూర్పు ముఖము-నిలుచున్న సేవ-చంద్రునకు దేవతలకు ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈ క్షేత్రమునకు అరుణ వనమని పేరు కలదు.

మార్గము: మాయవరం నుండి అక్కూర్ చేరి అట నుండి శీర్గాళిపోవు మార్గములో 3 కి.మీ దూరమున సన్నిధి కలదు తలచ్చంగాడనియే చెప్పాలి. తలచ్చంగాడు నుండి మణ్‌శాలై పోవు మార్గంలో 1/4 కి.మీ దూరమున సన్నిధి కలదు. వసతులు మితముగా నున్నవి.

   కణ్ణార్ కణ్ణపుర జ్కడిగై కడి కమழுమ్;
   తణ్ణార్ తామరై శూழு తలైచ్చజ్గమే త్తిశైయుళ్;
   విణ్ణోర్ నాణ్మదియై విరిగిన్ఱి వెంజుడరై
   కణ్ణార కణ్డు కొణ్డు కళికిన్ఱ దిజ్గెన్ఱు కొలో.
         తిరుమంగై ఆళ్వార్ పెరియ తిరుమొழி 8-9


అష్టవిధ భక్తి

1. మద్బక్తజన వాత్సల్యమ్_____________భగవద్బక్తుల యందు ప్రేమ
2. పూజాయాంచ అనుమోదనం__________భగవదారాధన యందు కోరిక
3. స్వయం అభ్యర్దనమ్_______________స్వయముగా ఆరాదించుట
4. మదర్దే డంబవర్జనమ్_______________భగవద్విషయమున ఆడంబరములను విడుచుట
5. మత్కధాశ్రవణే భక్తి________________భగవంతుని కథలను వినుటయందు భక్తి
6. సర్వ నేత్రాంగ విక్రియా_____________భగవత్కథలను వినునపుడు శరీరముపులకించుట
7. మమానుస్మరణం నిత్యం____________ఎల్లపుడు భగవంతుని తలచుట
8. యచ్చమాం నోవజీవతి_____________ప్రయోజనాంతరముల యందు ఆశలేకుండుట