పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఉత్తరం 10 కి.మీ. దూరమునతిరువల్లాయ్, 25 కి.మీ. దూరమున తిరుక్కుడిత్తానం క్షేత్రములు గలవు.

పా. వార్‌కడావరుని యానై మామలైయిన్; మరుప్పిణైక్కువడిఱుత్తురుట్టి
    ఊర్‌కొళ్ తిణ్బాగ నుయిర్ శెగుత్త రజ్గి మల్లరై క్కొన్ఱు శూழ் వరణ్‌మేల్
    పోర్ కడావరశర్ పుఱక్కిడ; మాడమీమిశైక్క--నై త్తగర్‌త్త,
    శీర్‌కొళ్ శిత్తాయన్ తిరుచ్చెజ్గన్ఱూరిల్; తిరుచ్చిత్తాఱెజ్గళ్ శెల్ శార్వే.
                నమ్మాళ్వార్-తిరువాయిమొழி 8-4-1

65. తిరునావాయ్ 7

శ్లో. శ్రీమచ్చెంగమలాభిధాన సరసా యుక్తే పురే సుందరే
   నావాయ్ నామని వేద మందిర వరే యా మ్యాఅసనాలంకృత:
   లక్ష్మీ నాగవరేక్షిత స్సముపయన్ దేవీం మలర్ మంగ ఇ
   త్యాస్తే స్తుత్య వపు శ్శఠారి కలిజిత్ యుగ్మేణ నారాయణ:||

వివ: నారాయణన్(నావాయ్ ముకుందన్)-మలర్ మంగై తాయార్-శెంగమల పుష్కరిణి-వేద విమానం-దక్షిణ ముఖము-కూర్చున్నసేవ-లక్ష్మీదేవికి గజేంద్రునకు ప్రత్యక్షము-నమ్మాళ్వార్ తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: మలైనాడు సన్నిధులలో తాయార్లకు వేరుగా సన్నిధి ఇచట మాత్రమే కలదు. నమ్మాళ్వార్లు ఈ పెరుమాళ్ల విషయమై "ఆసృశంస్యము" అనే గుణమును ప్రకాశింపజేసిరి.

సర్వేశ్వరుని వియోగముచే కలిగిన దు:ఖ సముద్రమును దాటించు నావవంటివాడు ఈస్వామి "ఆవానడి యానివనెన్నరుళాయే" వీడు నా దాసుడని నన్ను దయజూడుమా! అని ఆసృశంస్య గుణమును (9-8-7) ప్రకాశింపజేసిరి. ఇచట "నవాయుఱైకిన్ఱ" "నావగా వసించుచున్నట్టివాడు" అని పేర్కొనుటచే ఈ దేశమునకును తిరునావాయ్ అను తిరునామము కలిగినది.

మార్గము: షోరానూర్ నుండి కళ్లికోట పోవు మార్గములో గల "ఎడకోలమ్" నకు 1 కి.మీ. దూరమున గలదు. షోరానూర్ నుండి బస్‌లో కుట్టీపురంచేరి అక్కడ నుండి వేరుబస్సులోను చేరవచ్చును. వసతులు స్వల్పము.

పా. కోవాగియ;మావలియై నిలజ్కొణ్డాయ్
    తేవాశురమ్; శెత్తవనే తిరుమాలే!
    నావా యుఱైగిన్ఱ ఎన్నారణ నమ్బీ;
    ఆవా వడియా నివ నెన్ఱరుళాయే.
        నమ్మాళ్వార్-తిరువాయిమొழி 9-8-7.

82