పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

62. తిరుమూழிక్కళమ్‌ 4

శ్లో. సరసీం తు పెరుకొళాభిధాం తిరుమూழிక్కళ పట్టణే శ్రితే
   సురనాథ దిశాముఖ స్థితి ర్వర సౌందర్య విమాన మందిర:||

శ్లో. మధురవేణిరమా నయనప్రియో నిజపురాహ్వయ వా నవనే శ్రుతు:
   హరితనామ మహాముని వీక్షితో విజయితే శఠవైరి పరిస్తుత:||

వివ: తిరుమూழிక్కళత్తాన్ (అప్పన్, శ్రీసూక్తి నాథన్)-మధురవేణి త్తాయార్, పెరుంకొళ తీర్థం-తూర్పు ముఖము-నిలుచున్న సేవ-సౌందర్య విమానము-హారీతునకు ప్రత్యక్షము. నమ్మాళ్వార్, తిరుమంగై యాళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: నమ్మాళ్వార్లు ఈ స్వామియొక్క మార్దవ గుణమును ప్రకాశింపజేసిరి. ఈ దివ్యదేశమునకు వళత్తిన్ కళమ్‌ (తి.మొ.7-1-6) అను విలక్షణమైన తిరునామము కలదు. తిరువాయిమొழிలో నాలుగు దూతప్రేషణములు కలవు.

మొదటిది: తమ దోషములను సహింపగల క్షమాగుణమును గుర్తుచేయుచు అజ్జిరైయ మడనారాయ్ (1-4-1) అను దశకములో వ్యూహమూర్తి విషయమై దూతప్రేషణ చేయబడినది.

రెండవది: "వైకల్‌పూజ్గழிవాయ్" అను దశకమున సర్వేశ్వరుని ఆర్త రక్షణ దీక్షను గుర్తుచేయుచు విభవమూర్తి విషయమై దూతప్రేషణ చేయబడినది.

మూడవది: "పొన్నులగాళీరో" అను దశకమున సర్వేశ్వరుని రసజ్ఞతా గుణమును గుర్తుచేయుచు పరవాసుదేవుని విషయముగను అంతర్యామి విషయముగను దూతప్రేషణ చేయబడినది.

నాల్గవది: "ఎజ్గానలగమ్‌ కழிవాయ్" అను దశకమున సర్వేశ్వరుని సౌందర్యాతి శయమును గుర్తుచేయుచు అర్చావతార విషయమై తిరుమూழிక్కళ స్వామిని గూర్చి దూత ప్రేషణ చేయబడెను.

"ఎంగానలగంగழிవాయ్" అను ఈ దశకమున ఆళ్వార్లు "రూప సౌందర్య మార్దవములను గుణములను ఆధారముగా అర్చామూర్తి విషయమై దూత ప్రేషణ చేయుచున్నారు. ఇందు రెండవ పాశురమున "తమరోడు అఋగ్‌ఱైవార్కు" (తమ పరిజనులతో అచట నిత్యవాసము చేయువారికి)" స్వామి యాదృచ్చికముగా నన్ను కలిపినాడు. భాగవతగోష్ఠిలో కలసిన కారణమున బంధువులును వదలినారు. ఇట్లెవ్వరికినీ కాకపోతినే! స్వామి నన్ను ఎందులకు ఉపేక్ష చేయుచున్నాడు ? భాగవత గోష్ఠిలో పరవశుడై నన్ను మరచి యుండవచ్చును. ఆ గోష్ఠిలో నన్ను చేర్చుకొనుటకు నేను తగనా! అని అడిగి రండు" అని దూతలను పంపుచున్నారు. 79