పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
78
చంపూరామాయణము


గీ.

అని యగస్త్యునాశ్రమాభిరామతకు వి,స్మితమనస్కుఁ డగుచుఁ జేరఁబోవు
నెడఁ దదీయశిష్యు లెదురుగా వచ్చి తో, డ్కొనుచుఁ జనఁగ నరిగి మనుకులుండు.

15


సీ.

నహుషనామ భుజంగవిహృతిఁ దప్పించె మిన్వీటి కీతనిదిగా విప్రవరత
యంభోధి నొకగ్రుక్క నాపోశనముగొన్న వీడు పూనినదిగా బాడబాఖ్య
కేలనంటి నగంబు నేలమట్ట మొనర్చె నీమేటిదిగదా యతీంద్రచర్య
యసురప్రాణంబున కెసరువెట్టినకుక్షి గలుగు వీనిదిగదా కలశజన్మ


గీ.

మనఁ దనరు లోకవంద్యు నిరాశుఁడయ్యు, దక్షిణాశభజించు చిత్రప్రచారు
బ్రహ్మతేజోమయు నిజప్రభావగాతృ, గౌతమాత్రిపులస్త్యు నగస్త్యుఁ గాంచె.

16


క.

నామము గోత్రము నొడివి ప్ర,ణామము గావింప మౌనినాయకుఁ డాశీ
స్తోమముతో నొదవె ముని, క్షేమము లిఁక నని సపర్య సేయుచు నంతన్.

17


మ.

మురజిచ్చాపముఁ దమ్మిచూలివిశిఖంబున్ వజ్రితూణీరముం
గరవాలంబు నొసంగి యానియమిలేఖస్వామి తన్ బంప నేఁ
గి రఘూత్తంసుఁ డొనర్చెఁ బంచవటి చక్కిం డెంకి గోదావరీ
సరసిజాతమరందమందరమరుత్సంప్రీతచేతస్కుఁ డై.

18


మ.

పులుఁ గొక్కం డెదుటం జటాధరనిరంభోవార్ధియై వజ్రియా
వలిఁ దం జేరెడు గట్టురాకొమరు ఠేవం దోఁచి మీ తండ్రికిం
జెలినై యుందు జటాయువందురు ననుం జేకోఁ దగు న్నాయెడం
బలలాదభ్రమ మేలరామ! యని సంభాషించి పో నంతటన్.

19


క.

పంచవటిన్ సౌమిత్రిఘ, టించిన కారాకునగరిటెక్కు లయోధ్యన్
మించ న్సంతోషించి వ,సించె న్రఘుపుంగవుండు సీతాన్వితుఁ డై.

20


శ్రీరాముఁడు పంచవటిని వసించుట

శా.

అంతం దోచె నీతాంతకంతువిజయోదంతంబు సిందూరితా
నంతాశాలివిపాకశీలితపిశంగాకార కేదారసీ
మంతం బాదినయౌవనోదయ మిళన్మాంద్యాంశుమంతంబు హే
మంతం బధ్వచరోద్ధవాదినటఝంపానాట్యపర్యంతమై.

21


క.

శరదాతపతప్తనభః, క్షరదమితనిదాఘబిందుసంఘము లతుల
స్మరమడకుంజరసరసీ, కరనికరము లొలసెఁ దుహినకణవిసరంబుల్.

22


సీ.

జాడ్యాకరం బయ్యెఁ జంద్రోపలవితర్ది శరపాత మయ్యెఁ గాసారవిహృతి
యప్రదృశ్యం బయ్యె హల్లకోత్పలవాటి విపదావహం బయ్యె నుపవనంబు