పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


చంపూరామాయణము

షష్ఠాశ్వాసము

కిష్కింధాకాండము

క.

శ్రీక్షితివాణీవారీరు, హాక్షీశ్రితదృగ్భుజాస్య యఖిలచ్ఛందో
లక్షణలక్ష్యవిచక్షణ, రక్షుణగుణభోజ కసవరాజబీడౌజా.

1


ఉ.

పంప న్వల్గదనూననిమీనయుగళీపారంపరీశాంబరీ
శంపం గల్గొని సీతకన్దళుకు సాక్షాత్కార మైనట్లు వ
ర్తింపన్ ధైర్యము నిల్పలేక విరహార్తి న్రాఘవుం డాత్మఁగం
పింపం జైత్రుఁడు నింతనంతటఁ బ్రతాపింపం దొడంగె న్వడిన్.

2


సీ.

జిగితీవపడఁతికిఁ జెంగావిపావడ యవనీపదోచితయావకంబు
మాధవశ్రీకి నమంత్రసిందూరంబు కలికానికాయతారలకు సంజ్ఞ
పరభృతవాఙ్మయప్రదశాంభవీరుచి వనికాపురంధ్రి కాననహరిద్ర
వనదేవతచనుంగవకుఁ గుంకుమముడంబు ధారణీరుహశైలగైరికంబు


గీ.

కామినీకాముకవినోదకలనకొఱకు, సమయవర్ధకి పొదరింటిగమికిఁ గీలు
కొలిపిన రుటంపుఁగెంపుఱాతళుకుటోడు, బిల్లగుము రెల్లకడ నుద్భవిల్లెఁ జిగురు.

3


మ.

మరునందు న్మరుసృష్టి మ్రాఁకులయెడం బాలించు టెక్కు న్హిమో
పరిసంహారముఁ జూపి తత్త్రిపురుషీభాగౌచితిం జై త్రుఁ డొం
దురజస్సత్త్వతమోగుణోన్నతు లనం దోఁచెం జిగుళ్లుం జిగు
ళ్ల రకం బయ్యెడుక్రొవ్విరు ల్విరులపట్ల న్వ్రాలుభృంగంబులున్.

4


చ.

చనదు వినోదోప మిఁక సాగవు బింకము లాలకింపుఁడీ
మనసిజుఁ డానతిచ్చినక్రమం బిది యంచు విటీవిటాళికిం
బనుప వసంతుఁ డక్షరసమాజము వ్రాసిన కాగితంబులో
యనఁ దనరె న్సబంభరవనాంతరకాంతలతాంతబృందముల్.

5


మ.

సహకారద్రుమసౌరసంయమి పికీసందోహచంచూపుటీ
మహతిం గైకొని పంచమం బతిశయింపన్ షట్పదీగీతికా
బహుళీభూతనినాదరక్తి హవణింపం జొచ్చెఁ ద్రైలోక్యలో
కహృతాహ్లాదకుఁ డైనమాధవుఁడు సాక్షాత్కారముం జెందుటన్.

6