పుట:Bible Bhashya Samputavali Volume 10 Devamata,Antyagatulu P Jojayya 2003 332 P.pdf/325

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


అధ్యాయం -5

మోషేకు దైవదర్శనం - నిర్గ 33,11
మోక్షంలో ప్రత్యక్ష దర్శనం - 1కొ 13, 12
క్రీస్తు జగజ్యోతి - యోహా 8,12
స్వర్గం జ్యోతిర్మయం - దర్శ 21,22-23
యిస్రాయేలనే బాలునికి దేవుని స్పర్మ - హోపే 11,1-4
మోక్షంలో దేవుని స్పర్శ - దర్శ 7,17
శిష్యుల ఐక్యత - యోహా 17,22
మోక్షంలో పునీతులు - దర్శ 7,9

అధ్యాయం - 6

నీ పరిశుద్ధిని గోతిపాలు చేయవు - కీర్త 16,10
అనేకులు మేలుకొంటారు — దాని 12,2
పునరుత్తాన భాగ్యం - 2 మక్క7,9
విశ్వాసం వలనా సత్ర్పసాదం వలనా,ఉత్థానం - యోహా 11,25; 6,54
క్రీస్తు సదూకయుల నోళ్లు మూయించడం - మత్త 22,23–32
ఆత్మద్వారా తండ్రి మనలను లేపుతాడు - రోమా 8,11
జ్ఞానస్నానంద్వారా ఉత్ధానం - రోమా 64-5
క్రీస్తు మరణించిన వాళ్ళల్లో ప్రథమఫలం - 1కొ 15,20
మహిమ శరీరం - 1కొ 15,42-44
విశ్వంకూడ మహిమను పొందుతుంది - రోమా 8,20-21
• మన దేహం ఆత్మకు ఆలయం - 1కొ 6,18-19