పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/599

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


నై కృతములు. లేక, పొరట, పడి, అక్క_రము, ఆజ్రము, అట్లము, కడితము, కబము) b- 23 © J မ္ဘy~7 • పన్నము, పొ_త్తము, పాగబ్బము, బడిత సారము, సెనస. విe9ుగుట, నలఁగుట, మొదలగు భౌవవులకు సంబంధించిన పేళ్లు, దేశ్యములు. చీలిక, తనుక, బీటిక, ముక్క, మొఱికి, కఱుకు, కళుకు, నగ్గు, సుగ్గు, నూచ, నఱుజు, బీట, తూఁటు, పే(బే)టు, నలిగొట్టు, దొండి, బగ్గండి, హౌడి, ఎదులుడి, తుంపుడు, బుంగుడు, వంగుడు, విఱుగుడు, బొత్త, బొంద, బద్ద ( బడపి, తుంపు, దుంకను, పొడును, ಔಜ್ಜು; సురసము, సాయ, బదగ, బద్దర, తిరి, తుమురు, వందఱ, చిల్లి, చిదురలు, చిదురు (-ద్రు) పలు, పాలు, దువ్వ, నుసి, నలుసు. వై కృతములు. చెక్క, زبان گركق చక్కు; గుండ; పి డి; తు ).డు; బగ్ల వ్ర్పు తు ) డము, బెలము, సున్నను; వ్రుయ్య చి0దఱ; గOడరులు. సమూహ వాచకములు. దేశ్యనులు, కుటుకు; తెగ(వ), తొగ(ని); తోట, అంట, తిట్ట, దండు; కీతి, ይÔ *దొంతి; మోద, గుది; లొద్ద కోన, పన; చేను, ఉప; కప్ప, కుప్ప, లేప్ప, లప్ప; గుంపు, సదుపు(-వు); చివు; ^ విు, గుమి, వెగావిు; ఆజ్ఞము, ఈ) ను, కభాడము, కి(కీ)లాసు, జొంపము తుటము, మానటము, సుడును; ప్రజ్ఞ; తంపర, దొంతర, దోర; కారు, గుబు(-\యి) గు, జుజుఱు; దాలి, పడలు; కవ(- వ్వ - ప్ప), తొట్టవ; లేట్టువు, ఒడువు. 下5 కృతిములు. 9– పోక, తి^(-వ); ಐ(ಐ)×(-); డOట, జినుట, షి )ఉు, కౌడు, ప తి; మంద; కాన; కనుపు; తమి, ఏ"తెసు, బల్లము, బిళ్తాము, బందము, O £o &— گسسته మొ_త్తిము; బారు; జవు(-మి)లి; అడవి, సరుస, x సి, రాసి ధ్వనికి సంబంధించిన పదములు. దేశ్యములు. కేక, ననుకు, పుసుకు, పొటుకు; సుగ్; మాట, నుచ్చట; ను(నో)డి, సవ(వ్వ)డి; చప్పడు; కూఁత, నత్తి; ఱంతు; బూతు; బదు; దీవ(-వె)న, వెలు చన; గోరప; ఆంపు; ఆఱపు, ఉఱుపు, పిలుపు; బొబ్బ తిడిమ్మి; అలబలము