పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/401

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సంధి ప్ర, క ర ణ ము. 3.43 కణ్' + తెఱవు = కఱవు } కణ్' + పని =కణ్బని, - బహుళవునుటచే ‘త లెకట్టు, బెసెకోల్, ఒళకయ్, ఏడుపండి' మొదలగు వానియందు , త, ప, లకు గ, ద, బౌదేశము లేదు. చ, ట,లకు జ, డ, లెన్నడును రావు; ఉచా. కడుచాగి, కణ్పల్లం, కడుటక్కు, నూణికటిక్కె_, మొదలై సవి. (2) ఒర్, ఇర్, పదములమి"ఁదను, శకట రేఫస్థానముల వచ్చిన రేఫముమినాఁదను, డకారస్థానమున వచ్చిన అకారముమినాఁదను, క, త, స, లకు గ, ద, బ, లు రావు: ఉదా. ఒకైకా, ఒతుకాత్తు, ఒపికాడి ; ఇకో-డి, ఇతకాలె, ఇపకాత్త, నూeట్ + "రల్ = వూకోg గల్ ; వూeట్ + వ్ర ఆ _ నూతకాలె ; బేల్+పట్టం = బేపకాట్టం ; కాడు + కిచ్చు - కాట్కిచ్చు ; కాగు + తుఱు = కాఱుఱు ; కాడు + పురం = కాల్పురం మొదలై సవి. కెళగణ' శబ్దమున వ్రా దేశము X నచ్చు కిట్" అనుదాని ఆకారము నకుఁ బరనుగు క, త, ప, లకును గ, ద, బ, లు రావు: కిల్కె_తె. (8) అచ్చులకును, పొల్లులగు హల్లులగును బగనుగు ప, బ, ను, లకు బహుళముగ న కాగ నూ దేశమగును; ఉదా. అచ్చులకు () సకారము పరమైనందుకు; ఎళ + పెజె = ఎళ నెతె ; బెళె + సొల = బెళె వైుల. - (1) బకాగను సరమైనందుకు: కడు + బెళ్పు = కడు వెళ్చు. - (iti) s%sరము పరమైనందుకు: వున + నుణిగం = నురనణిగం మొదలైనవి. - పొల్ల Ko హల్లునకు () నీS + పౌనల్ = నీ వైనల్ (1) మెయ్ + బసవు - మెయ్ వసవు ; (1) మెల్ + నూను=మెల్వాతు మొనలైనవి - ఆ దేశ వ్యంజనము సకు నత్వము రాను: ఇన్ + బౌల్డ్ _ ఇర్బాళ్ (ఇర్వాళ్' అనికాదు) ; ఇర్ + పడి = ఇర్మడి (ఇ్వడి' అని కాదు); ఇ5 + పొడె = ఇర్పొడె (ఇర్వొ' అని కాదు) వ కారా దేశము బహుళవునుటచే కణ్ బేటం, కణ్బీకు, కర్ఫేడరె ; సుడుబాడు ; బాత్లోనె ; సాల్జ్మనె ; కత్తురి మిగం ; కయ్పతె , పూపుణుంబు ; —& పల్పటి' మొగలగు హెనిలో వ కారా దేశము కలుగలేదు. (4) య, ల లకుఁ దప్ప తక్కిన న్యంజనములకుఁ బ్స వుగు సకారము బహుళముగ, స, చ, ఛ, లుగ వూఱును. (1) నుణ్ + సర = నుణ్చర. (ii) పొన్ + సురిగె - పొంజురి గె ; మున్ + సూర్ = ముంజూర్ ; మున్ + సెఱంగు = నయింజెఱంగు. (111) పది నెగ్డ్ + సా సిరు = పదినెణ్ఫాసిరం ఇర్' + సాసిరం = ఇర్ఫాసిరం నూట్ + సాసిరం = నూన్ఫాసిరం మొదలైనవి. బహుళ గ్రహణముచే 'కణ్సోలం, మేణ్పుర, బెళ్సేరి, కళ్సవి, బౌయ్సవి, మెయ్పవి, బల్సోనె, s' ల్సెరె, మెల్సరు వెుదలగువానియcదు సకారమునకు మార్పు కలుగదు.