పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/516

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

జిలిబిలి కమ్మగానములు చేసెడి యా సెలయేటి యొడ్డునన్

పులకల విస్తరిల్లి నను బోడిమి జూపెడు నీదు బుగ్గలెన్

దొలకెడిసిగ్గుడాలు కడదోపని ముద్దుల గ్రుమ్మరించి యి

వ్వల మధురోక్తులం గడిగి వై చెద గోమలి, రమ్ము మెల్లగన్.

       *

శ్రీ రామిరెడ్డిగారికి బెక్కుసారస్వతములతో బరిచితి యున్నది. ఈయన ఆంగ్లకవితయు స్తుతిపాత్రమై యున్నది. విజ్ఞానశాస్త్ర పరిశోధనము లన్నచో నీయన కధికప్రీతి. శాస్త్రపరిశోధకుల గౌరవనిధి పదివేలు మీదుగట్టి యుంచిన యీరెడ్డిమహోదారత తెలుగునాట రత్నజ్యోతియై నిలుపగలదు. శ్రీమత్కుటుంబమున జనించి, చేతులనిండ విత్తమార్జించి, దుర్వ్యసనములకు బోక విజ్ఞాన నిక్షేపముగా వెచ్చించిన రామిరెడ్డి సాహిత్యధనము పవిత్రమైనది; స్థిరతరమైనదియును. కవితా కళయందే కాక, లోకవ్యవహారములందును వీరికి జాతుర్యము కలిగి యుండెడిది. 'సినిమా' దర్శకత్వములో నిరూపితమైన యీయన నైపుణ్యము గణ్యమై యున్నదిగదా!

విజ్ఞాన పరిశోధన ఫలము కవిత్వకళలో రంగరించి పొంగార జేసి యీమధురకవి వ్రాసిన "పలితకేశము"-"రవి, కవి" యను కావ్యములు చక్కనివి. రెండవ కావ్యమునుండి రెండుపద్యములు:

చ. మునుపటినుండి మానవ సమూహము గాంచిన యున్నతస్థితుల్

పొనరిచినట్టి కార్యము లపూర్వ మనో బలసిద్ధులుం, జిరం

తనమగు దేశానాగరికతల్ బహుశాస్త్ర సమార్జనంబు జె

ప్పిస బదియేండ్లు పట్టు; బృథివింగల దంతయు జెప్పసాధ్యమే?

ఉ. వీనికి మూలకారకులు విశ్రుతబుద్ధి వివేక పూర్ణ వి

ద్యానిలయుల్ సమర్థులు నుదారగుణాడ్యులు పూజ్యులైన మా

మానవులేగదా, తెలివిమాలి వచించితి వింతసేపు నో

భానుడ! చాలు చాలు, నిక బల్కకు మేల వృథాప్రయాసముల్.

        __________________