పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/535

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

508

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

"స్వస్తిశ్రీపర్వత స్వయంభూశ్రీలింగచక్రవర్తి శ్రీమల్లికార్డున శ్రీమహాదేవుని ముఖమండపంబున సుఖాసీను లయి........................... బలసి యుండ శ్రీశాంతభిక్షావృత్తియతీశ్వరుఁడు శివకథావిధానంబులఁ బ్రొద్దులు పుచ్చుచుఁ దన మూలభృత్యుండగు పువ్వుల ముమ్మదేవయ్య శాంతునిం గనుంగొని నీపేరన.... కవిత్వంబున నీకధ యుపన్యసింప నగునన మహాప్రసాదం బని సత్కవిసార్వభౌముcడగు శ్రీనాధకవివరేణ్యుని "కృపావిశేషంబున” వీ శివరాత్రి మాహాత్మ్యము చెప్పఁబడె నని పుస్తకమునందు వ్రాయఁబడినది. శ్రీశాంతభిక్షావృత్తి యతీశ్వరుని మూలభృత్యుఁడగు పువ్వుల శాంతయ్య కీ కృతి యియ్యఁబడినట్లు పయి వాక్యములవలన విదితమగుచున్నది. కృతిపతి యైన శాంతయ్యతండ్రి ముమ్మడి దేవయ్య; తల్లి యొమ్మమాంబ, వీ రిరువురు శివరాత్రిమాహాత్మ్యమునందిట్లు వర్ణింపఁబడిరి.

       సీ. పంచాక్షరీ మంత్రపారిజాతోద్భూత
                  ఫలము లే గురువు సంభాషణములు
          వీరశైవాచార విమలమార్గానూన
                  శాశ్వతం బే గురుస్వామి మహిమ
          నిఖిల దేవాధీశనివహ ప్రమేయక
                  పాత్ర మే గురుమూర్తి పాదయుగళి
          శంకరపూజాప్రశస్త దీక్షాజనా
                  హ్లాద మే గురువు హస్తాంబుజాత

          మనఁగఁ బండితచెనమల్లి కార్జునునకు
          బౌత్రరత్నంబు సెట్టియప్రభుసుతుండు
          మారమాంబా తనూజుండు మహితయశుఁడు
          వెలయు మమ్మిడి దేవయ వినుతకీర్తి.

      సీ. పరమపాతివ్రత్యభావంబు తలఁపంగ
                  గౌరి కాఁటోలు నీ కాంత తలఁప
          సకలసంపత్స్ఫూర్తిచాతుర్యమహిమల
                  నిందిర కాఁబోలు నిందువదన