పుట:2015.391574.BHAKTIRASA-SHATAKA.pdf/554

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మాధవశతకము

543


మ.

ధరణీమండలి శాలివాహనశకాబ్దంబు ల్మహీద్రాగ్నికుం
జలశీతాంశులసంఖ్యచేఁ బరగఁ జంచద్రాక్షసాఖ్యాకవ
త్సరమందున్ దగు జ్యేష్ఠపుంబహుళపక్షంబందునౌ సప్తమీ
స్థిరవారంబున నెల్ల నీశతక మొందెం బూర్తి శ్రీమాధవా.

102


మ.

భువిలో నల్లమరాజవంశకలాశాంభోరాశిపూర్ణేందుఁ
డార్యవరశ్లాఘితసచ్చరిత్రుఁడగు సుబ్రహ్మణ్య సంజ్ఞాక స
త్కవికిన్ జిన్నమకు న్సుతుండ నమరంగన్ రంగశాయ్యాఖ్యానౌ
కవి నే నీశతకంబు నీ కొసఁగితిన్ గైకొమ్ము శ్రీమాధవా.

103


మాధవశతకము
సమాప్తము.