పుట:హరివంశము.pdf/392

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

హరివంశము

ఉత్తరభాగము - పంచమాశ్వాసము

హరివంశము.pdf

     మత్కవితాగర్విత
     ధీమద్ గ్రామావళీప్రతిష్ఠితవిభవ
     స్తోమ రిపుభీమ గోమటి
     వేమ సుజనసార్వభౌమ విక్రమరామా.1
వ. అక్కథకుండు శౌనకాదిమహామునులకుం జెప్పె న ట్లివ్విధంబునం గళత్రపుత్ర
     పౌత్రవిశేషంబుల నతిమానుషం బైన త్రైలోక్యదుర్జయపరాక్రమంబున నద్భుత
     క్రమం బైన ధనధాన్యసైన్యదుర్గపరికరంబున నధికదుర్భరం బై పరఁగు మాధవు
     మాహాత్మ్యంబున కచ్చెరువంది యచ్చతురంతమహీమండలంబునం గల మహా
     మండలేశ్వరు లెల్లఁ దత్సంపదలు సూడ వేడుకపడుడెందంబులం దమకంబు లొదవు
     చుండ నుండి రిట్లుండి యొక్కసమయంబున సుయోధనుండు నిజాధ్వరంబునకు
     రావింపఁ గరినగరంబునకు వచ్చి తదనుష్ఠానం బవసానంబు నొందిన యనంతరంబ.2

దుర్యోధనాదిరాజులు శ్రీకృష్ణుని దర్శించుట

క. అందుండి దూతముఖమున, నందఱు సందర్శనేచ్ఛ నచ్యుతునకు నిం
     పొంద నెఱిఁగింపఁగా విని, మందరధరుఁ డగ్గలంపుమన్నన వెలయన్.3
ఉ. రం డని మాఱుదూత ననురాగముగాఁ బనుపంగ వచ్చి రొం
     డొండ రథద్విపాశ్వసుభటోచ్చయచండచమూసహస్రముల్
     చండమయూఖమండలవిలంఘివిశృంఖలభూరజస్సము
     చ్చండసముద్ధతి న్నడువ శౌరిపురంబున కొక్కయుమ్మడిన్.4
వ. ఇట్లు దుర్యోధనాదు లగు ధృతరాష్ట్రనందనులు నూర్వురుం దద్వశవర్తు లగు
     దొరలును బాండవు లేవురుం దదీయబాంధవు లగు ధృష్టద్యుమ్నప్రముఖులుం
     బాండ్యచోళకాళింగులును మొదలుగా నఖిలమహీపతులు పదునెనిమిదియక్షో
     హిణులతోడ నేతెంచి రైవతకప్రాంతంబున నద్దెసం బెక్కుయోజనంబుల పఱపున
     బలంబులు విడియించి వేర్వేఱ సవరణలు చిందంబులు మెఱయ నెఱసియున్నంత.5
మ. బలదేవుండును సత్యకప్రభుఁడుఁ బ్రద్యుమ్నుండునున్ లోనుగా
     బలుపై తో నడువన్ రథేభతురగప్రస్ఫీతసైన్యంబుతో
     బలవచ్చక్రగదాసిసాధనము లొప్పం పెద్దతే రెక్కి యు
     జ్జ్వలవేషంబున శార్ఙ్గి వెల్వడియెఁ దత్సంభావనాభ్యర్థి యై.6