పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/83

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

54

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము


శైవపంచాక్షరీ జప మొప్పఁగాఁ జేసి
       యుపవాస జాగరం బొనర సల్పి
రంగారు కోటీశ లింగ మ స్తకమందు
       బిల్వ దళంబులు బెట్టిరేని

మోక్షమప్పుడె గలు ముముక్షువులకు
తపము లేల ? మహా మంత్రజపము లేల?
క్రతువులేల  : సుదుష్కర వ్రతము లేల ?
యోగ మేల? నిరంతర త్యాగ మేల?70

శిఖరాగ్ర గైరికాశేషధాతు ప్రభా
      చ్ఛన్న అతావళుల్ జడలు గాఁగ
నిఖిల శృంగోద్భూత నిర్ఝర వాహినుల్
      రమణీయ సర్పహారములు గాఁగ
ఘననితం బాభోగ కాదంబినీశ్రేణి
      కటి తటి గజచర్మ పటము గాఁగ
శశికాంత విస్ఫుట స్ఫటికచ్ఛవివ్యాప్తి
        పూసిన సితభూతిపూత గాఁగ

మౌని నేవితమగుచును మౌనముద్ర
దనరఁగా దక్షిణామూర్తి యనఁగనొప్పు
న మ్మహీధ్రంబు తనచుట్టు నర్థిఁ దిరుగు
జనములకు వేగ భోగ మోక్షము లొసంగు.71

పిణుదులు పొదుగు నిండను పెద్దకాల
ముండి తత్ క్షీర మెఱుఁగక యుండినట్టు
ల గ్గిరిని నెప్పు డుండియు నల్పమతులు.
తత్ప్రభావంబు గనలేరు తథ్యముగను. .72